Keresés a polgári úriember,

Nagy Lajos novellái Novellák ezek?

Formára mintha azok volnának. Valami történet van bennük, emberi sorsokról, arcok tűnnek fel, alakok mozognak, - a történet megindul, fejlődik, befejeződik, minden szoros formába van tömörítve. Minden megfelel annak, amit novellától kiván az ember. És mégis, novellák ezek?

Az volt fontos az írónak, hogy történeteket mondjon el, emberi sorsokról, arcokat mutasson fel, alakokat mozgasson és a többi? Nemcsak eszköz ez neki valami másra, amit fontosabbnak tart az irodalomnál?

keresés a polgári úriember meeting súlyos nők

Nem csap be téged, olvasó, azzal, hogy becsal magához a költészet ígéretével és aztán fantáziája, írni-tudása, életmegfigyelése latbavetésével injekciót ad beléd olyan gondolatokból, érzésekből, amelyeket nem kívántál tőle és amelyekre magadtól nem jöttél volna rá, nem is akartál rájönni?

Gyanús, hogy ennek az írónak különvéleménye van az élet mindenféle dolgairól. Általában azt free website tesztelése találkozás hinni, hogy a jóember, aki beereszti magához a segélykérő szegény embereket, szépen beszél velük, pénzt is ad nekik, hogy ez a jóember jótékonyságot gyakorol.

keresés a polgári úriember karlsruhe táncoktatás egyetlen

Azt is szokás hinni, hogy a havi pengőt kereső, normális polgári életet élő úriember élete szép nyugalmas, kellemes, hogy továbbá más az, ha proletár munka nélkül csavarog és más, ha a gazdag ember tétlen luxusban éldegéli életét. Nagy Lajos felvilágosít arról, hogy az a jóember tulajdonképpen ártalmas és demoralizálja a szegényeket, segíteni meg nem segít rajtuk, az úriember alapjában véve ocsmány életet él s nem ártana egyszer már a gazdag semmittevők ellen is razziát rendezni.

Szóval ez az író egy különvélemény világításban bírálja az életet s hogy ezt megmutassa, azért írja novelláit. Keresés a polgári úriember novellista akar lenni, hanem kritikus, még pedig könyörtelen és kíméletlen, rosszmájú kritikusa a társadalom mai berendezkedésének, amelyben úgy látja, egyforma rút és szégyenletes a szegény és a gazdag ember élete, azzal a különbséggel, hogy a szegény emberé fizikailag szennyesebb, a gazdagé erkölcsileg. Mindennek keresés a polgári úriember lehetne mondani Nagy Lajost, mint szentimentálisnak.

Egy polgár vallomásai | Nyugat | Kézikönyvtár

Igazán nem ejt könnyeket az emberek szenvedései keresés a polgári úriember, nem lágyul el tőlük, nem sajnálja őket. Inkább haragszik rájuk, dühösen, epésen haragszik és nem titkolja, hogy undorodik tőlük.

A párbaj alkonya? A fegyverek tulajdonosa két centerburyi parlamenti képviselőjelölt, Frederick Romilly ezredes és George Smythe volt.

Nem mond tendenciával beállított meséket, amelyekben a gazdag tőkés az ördög és a szegényember az angyal. Mérgesen leszidja az egyiket is, a másikat is, a különbség csak az, hogy az egyiket azért utálja, mert van, a másikat azért szidja, mert gyáva, mert természetesnek találja és türelemmel viseli sorsát. Ha Nagy Lajost megkérdezném, erény-e a szegény ember keresztényi türelme, biztosan azt felelné: ostoba kérdés, persze, hogy bűn, a legcsúnyább bűnök egyike. De elég-e az életet és embereket kritizálni, még ha a legsúlyosabb kritikával is?

Nagy Lajos ezzel nem éri be.

keresés a polgári úriember keresek men lyon

Maga a kritika neki túlságosan passzív dolog, neki aktivitásra van szüksége, ő fellázad az ellen, amit kritizál, az élet most érvényben levő berendezkedése ellen. Nincs más eszköze erre a támadásra, mint a toll.

Szinte remeg a tolla az indulattól, döfni, vágni, sebezni, talán ölni is tudna vele, - ha mindezt lehetne tollal csinálni.

És különös, ebben a dühös lázadozásban valami kaján élvezete telik, azt is mondhatnám, mazochista kielégülés. Tessék elolvasni a kötet első novelláját, amelyben a második személyben szereplő személy maga az író és meg fogják érteni, mit akarok ezzel mondani.

Ettől kapnak írásai valami infernális humoros hangulatot. Igen, Nagy Lajos végeredményben humorista, a Jonathan Swift családfájáról. Novellájának őse az irodalomban keresés a polgári úriember erről persze ő maga aligha tud - Swiftnek az a beadványa az angol parlamenthez, hogy engedjék meg az éhínség csillapítására az emberhús kimérését.

Nagy Lajos azok közül az írók közül való, akik ötletet, formát, stílust, szemléletet sohasem kérnek kölcsön sem más íróktól, sem a hagyományoktól. Fegyelmezetlenül és fegyelmezhetetlenül eredeti. A gondolkodása nem szorítható semmiféle programmba.

Nem hiszem, hogy a szocialisták nagyon örülnének neki. Egy proletárdiktaturában egész bizonyosan bajba jutna a cenzurával, sőt alighanem veszedelmesebb hatalmakkal is. S ugyanilyen a helyzete minden más pártgondolkodással szemben is.

Az Ezeregyéjszaka meséi

Az olyan ember, akinek a dühig fáj az emberi szenvedés és rútság, nem találhatja meg a helyét semmiféle életformában. Az ilyen ember született eretnek. De milyen pompás író! Egyoldalúan, de milyen élesen és pontosan lát!

És amit meglátott, milyen pontosan, rést, hézagot nem tűrően fogalmazza meg!

Pukánszky-Németh: Neveléstörténet - A felvilágosodás kezdetei

A svádája csak úgy zuhog; szinte elárasztja az embert szavaival, melyek mindig célba találnak, mondataival, melyek úgy rohannak egymásután, mint a vízesés.

Indulatát olyan szuggesztiven tudja közölni, hogy még az is indulatba jön, aki nem ért egyet nézeteivel. Aki mindjárt keresztüllát ítéletei egyoldalúságán. Olyan erős az írói dialektikája, hogy akit munkába vesz vele, az hiába kapálózik, vele kell mennie legalább addig, amíg fel nem szabadul az erőszakos szuggesztió alól.

És hogy tele van képekkel, az élet jelenségeiről felvett apró pillanatfelvételek tömegével!

Schöpflin Aladár: LECKE Nagy Lajos novellái

S ezek mindegyike a legélesebb lencsével van felvéve, nem marad bennük egy homályos pont. Csak éppen hogy kicsit torzít a lencse, csak azt rögzíti le, amit a fényképező meg akar látni.

El kell olvasni a Napirend cimű novella-félét, amely egy nap benyomásairól számol be az egymásra rohanó filmszerűen pergő képek rövid mondatokban tömörített zuhatagával, negyedfél oldalon néhány száz kép, a legheterogénebb dolgok, de mind egy szempontra, egy és ugyanazon kínjában lázadozó ember nézőszögére beállítva s a képek összerakásából, egymásra következéséből, szavakba foglalásuk módjából magából jön ki egy szinte ijesztő nagy kép: a mindennapi élet nyomorúságának képe.

Egy vacsora Gordon Ramsay éttermében -a fickó FCK -nélkül

Ez az írói bravur ritkán hagyja el, egy-két novellájában hirtelen elreked a hangja és prédikáló tónusba esik, átlépi az irodalmi határt, mint a Harag c. Ennél azonban sokkal súlyosabb az, hogy szemléletének reflektor-csóvája az életnek aránylag keskeny szegmentumát fogja csak be, alig valamivel többet, mint amennyit a man in the street meglát. A perspektívának e keskenysége miatt nem tud a szenvedő élet magvához eljutni, oda, ahova a nagy oroszok, akikkel kongeniális, eljutottak s ezért bármily kitünő, érdekes keresés a polgári úriember eredeti, amit megmutat, mégis csak a kéregről való.