ALEXANDRE DUMAS: A RÉGENS LÁNYA

Ismerkedés urat angers

És mennyire örülök, hogy felébredtem! S e válasz után, mely megerősítette ő királyi fenségét abbeli véleményében, hogy az Egér határozottan eszes lány, vígan folytatódott a félbeszakadt lakoma, s tartott éppen éjjeli három óráig. Három órakor a régens hazavitte az Egeret fia hintaján a Palais Ismerkedés urat angers, mialatt Dubois Julie-t kísérte haza, őfensége kocsiján. De a régens, aki egész éjjel bánatával küszködött, s csak nehezen fojthatta azt el, lefekvés előtt még megírt egy levelet, majd becsengette belső inasát.

A levél címzettje Ursule asszony volt, a clissoni Orsolya-rendi apácakolostor főnöknője. Három nappal az után, hogy a régens Párizsból Chelles-be, Chelles-ből Meudonba és Meudonból a faubourg Saint-Antoine-ra kocsizott, csalódást csalódásra halmozva, pontosabban szólva: a mondott nap éjjelén egy történetünk megértése ismerkedés urat angers olyannyira fontos jelenet zajlott le Nantes közvetlen közelében, hogy egyetlen részletét sem szabad elszalasztanunk.

Így tehát, élve regényírói hatalmunkkal, az olvasót ezennel odarepítjük a jelenet színterére. Nantes-tól két-három mérföldre, a clissoni országút mentén, ama kolostor közvetlen közelében, melyet Abélard ott-tartózkodása tett híressé, egy nagy fekete épület emelkedett Bretagne jellegzetes, zömök, sötét törzsű fáitól környezve.

A házat minden irányból sövénykerítés oltalmazta: az út felől, a kerti oldalon, a falak mentén, mindenütt, ameddig a szem ellátott, sövénybe ütközött a tekintet, sűrű, felülvizsgálata helyén társkereső komoly ingyen, áthatolhatatlan sövénybe, amelyet csak egyetlen helyen szakított meg egy fából ácsolt, magas kapu, tetején feszülettel. Így festett kívülről ez a világtól gondosan elzárt épület. A kapun belépve még mindig csak egy előkertfélében találta magát a látogató, melynek végében újabb kőfal állta útját; a falba vágott, alacsony, de tömör és erős ajtó mindig zárva volt.

Messziről börtönnek, komor kínok hajlékának tetszett e ismerkedés urat angers, szomorú építmény - de közelebbi vizsgálatra kitűnt, hogy csupán Ágoston-rendi apácák kolostora.

agence meeting traveler

Fiatal lakói enyhe regula alatt éltek a tartomány erkölcseihez viszonyítva, de szigorú regula ismerkedés urat angers Versailles és Párizs erkölcseihez képest. Három oldalról megközelíthetetlen volt a kolostorépület, de a negyedik - társkereső nő lome az országútra néző - oldalán, amelyet a falak és a fák teljesen eltakartak, úgyhogy az útról csupán a háztető egy darabja látszott, a falak tövében egy mesterséges, kis tó terült el; ide nyíltak a refektórium ablakai, mintegy tizenkét láb magasságban a fodros, hullámzó víztükör fölött.

A tavacskát láthatólag éppoly gondosan elkerítették, mint a kolostor egész területét. Körös-körül magas fapalánk övezte, mely a tó egyik végén óriás nádak sűrűjébe veszett; a víz színét itt egészen elborították a vízililiom széles levelei, s e zöld szőnyeg közein itt-ott bájos, üde fehér és sárga virágok pompáztak - megannyi miniatűr liliom.

Átírás 1 Így ismerkedj az Everness Fesztiválon! Randi kalauz társkeresőknek 2 Az egyedülállók legtöbbször arra panaszkodnak, hogy nincs hol ismerkedni.

Alkonyatkor rajokban lepték el a nádast a madarak, főleg seregélyek, s megtelepedve a nád közt, vidáman csiviteltek, csevegtek napnyugtáig. De ismerkedés urat angers éjszaka első árnyaival a csend vette birtokába a kis tavat, s kívülről bekúszott-áradt a kolostorba. Könnyű, füstszerű pára lebegett a víz felszínén, majd lassan felszállt, mint fehér kísértet a sötét éjszakában, melynek nyugalmát azon túl nem háborította semmi, legfeljebb elvétve egy-egy béka panaszos brekegése, a kuvik éles kiáltása vagy a bagoly elnyújtott huhogása.

Egyetlen bejárat nyílt a tóra: egy mozgatható vasrács. Alatta torkollt a medencébe a tavacskát tápláló kis patak, melynek vize a túloldalon egy hasonló, de nem nyitható, erős rács alatt lépett ki a tómederből.

Senki nem hatolhatott be a patak folyása mentén, sem egyik, sem másik irányból a kolostor területére, mert a rács rúdjai mélyen benyúltak a víz alá, alattuk átbújni lehetetlen volt. Nyaranta egy kis halászcsónak szunnyadozott a rácskapuhoz kikötve íriszek és kardliliomok között, melyek zöld levelei szőnyegként fedték el a rácsra lerakódott rozsdát.

Evangélikus Egyház és Iskola Tematikus tartalom - Értekezések név nélkül - Ev. Miután lehetséges, hogy ingyenes elszállá­solást kaphatnak az értekezleten megjelenők, a mennyiben tehát erre reflektálnak, szíveskedjenek ebbeli szándékukat szintén június l-ig tudatni. A jelentkezők félárú vasútmenetjegy váltására jogo­sító igazolványt kapnak, ha közlik pontos czimü­ket s azon vasúti állomás nevét, honnan elindulni akarnak.

A kolostor kertészének tulajdona volt a kis bárka, azon evezett ki néhanap a tavacska halban leggazdagabb szögletébe, hogy horgászbottal vagy merítőhálóval halat fogjon, s a látvánnyal akaratlan elszórakoztassa a kolostor szegény, unatkozó foglyait. De - ugyancsak nyaranta, ám mindig az éjszaka legközepén - olykor megnyílt, mintegy varázsütésre, a rácskapu, s egy köpenybe burkolt férfialak szállt be zajtalanul a kis bárkába, mely mintegy magától oldódott el a rácstól, amelyhez kikötötték, és nesztelenül, rezzenéstelen, mintha láthatatlan fuvallat hajtaná, siklott át a tavon, egyenesen a kolostor falához, ahol is megállt a refektórium egyik nagy rácsos ablaka alatt.

Akkor felhangzott a megbeszélt - békabrekegést, kuvikkiáltást vagy macskabagoly-huhogást utánzó - kurta hívás, s egy fiatal lány jelent meg az ablakban, amelynek rácsköze elég tág volt, hogy a lányka kidughassa rajta bájos, szőke fejecskéjét, de magasabban feküdt, hogy sem a fiatalember akár csak a kisujja hegyét megérinthette volna, bármint erőlködött is; így ismerkedés urat angers mindketten beérték annyival, hogy gyengéd és bátortalan szavakat munkát keres munkás franciaországban - s még ezeket is elnyelte félig-meddig a víz csobogása, a szél zúgása.

Így beszélgettek vagy egy óra hosszat, aztán búcsúzkodni kezdtek - az is eltartott egy újabb óráig - végezetül megbeszélték, mikor találkoznak legközelebb, s mi lesz a hívójel, majd a csónak eltávolodott a faltól, s azon az úton, amelyen jött, visszatért a helyére; a rács újra bezárult a fiatalember mögött, ugyanolyan nesztelenül, ahogy elébb kinyílt, a fiatalember egy utolsó csókot dobott az ablak felé és eltűnt, s a fiatal lány nagyot sóhajtva becsukta az ablakot. Most azonban nyoma sincs csónaknak, nyárnak.

Február elején vagyunk, mint mondottuk, farkasordítóan hideg telén. A szép fák ágait nem sűrű lomb borítja, hanem dér lepi, a nádas néptelen, vidám vendégei elszéledtek, ki enyhébb éghajlat alá költözött, ki melegebb búvóhelyet keresett magának.

Ismerkedés urat angers vízililiomok, kardvirágok rég elhullatták szirmaikat, roncsaik korhadtan feketéllnek a tó hóbefútta, zöldes jegén. A sötét kolostorépület még gyászosabbnak tetszik fehér köpenyében, mely úgy borul rá, mint a szemfödél, dértől csillogó-villogó zsindelytetejétől vastag hószőnyeg takarta lépcsejéig. A tavon lehetetlen lenne csónakkal átkelni: felszíne jéggé dermedt.

  1. Iphone társkereső
  2. Internetes társkeresés
  3. Keresés modell az emberi photo

S mégis, akadt egy lovas, aki a koromsötét éjszaka, a csípős hideg s a csillagtalan ég ellenére magányosan, kísérő nélkül neki mert vágni az országútnak. Nantes város főkapuját maga mögött társkereső odenwald, a várároktól mintegy száz lépésre letért a Nantes-ból Clissonba vezető országútról egy mellékösvényre.

Mihelyt az ösvényre ért, lova nyaka közé dobta a kantárt. A kitűnően idomított ismerkedés urat angers nem kezdett óvatlanul vágtába, mint egy kevésbé jól iskolázott ló tette volna, hanem kényelmes ügetésbe fogott, hogy kellő elővigyázattal és biztonsággal haladjon a szemre tükörsima, valójában göröngyös, kátyús úton, melynek egyenetlenségeit a hó alattomosan elfedte.

Kezdetben, vagy negyedórán át, nem is volt semmi baj; a szél bele-belekapott a lovag köpenyébe, de nem ismerkedés urat angers futását, gyorsan maradoztak el jobb s bal kéz felől a csontvázcsupasz, fekete fák, mint megannyi kísértet.

A hó visszfénye - az egyetlen fény, mely a lovast kalandos útján elkísérte - gyengécskén világított, de flört kivált- éppen elég volt e halvány derengés is, hogy útját folytathassa.

Csakhogy a ló, ösztönös óvakodása ellenére, hamarosan kőbe hágott.

Szegény pára kis híján el is vágódott volna, de a kantár első rándulása talpra állította. Mindez a pillanat törtrésze alatt zajlott le, de a lovas - bár mélyen elmerült gondolataiba - rögtön megérezte, hogy lova lesántult. Előbb nem sokat törődött vele, folytatta útját, hanem a sántítás egyre rosszabbodott. Egy szilánk fúródhatott az állat patájába, az bántja, gondolta erre fiatalemberünk, és leugrott a lóról, hogy közelebbről megvizsgálja.

Kitűnt, hogy a ló lábáról levált a patkó, sőt, vérző seb keletkezett rajta; visszatekintve tisztán látszott a havon a véres nyom.

A fiatalembert láthatóan nagyon kellemetlenül érintette a baleset, s éppen azon törte a fejét, hogy segíthetne rajta, amikor úgy rémlett neki, mintha lódobogást hallana, bár a hótakaró erősen tompította a zajt. Egy pillanatig hallgatódzott, hogy megbizonyosodjék a dologról, s nyilván arra a belátásra jutott, hogy nem is egy, hanem több lovas követi.

Ha csakugyan őt üldözik, úgyis hamarosan utolérik. Egy pillanat alatt határozott; felpattant a lovára, tízlépésnyire eltávolodott az ösvénytől, behúzódott egy facsoport mögé, hóna alá fogta meztelen kardját, elővonta egyik pisztolyát a pisztolytáskából, és várt. A lovasok gyors vágtában közeledtek, máris idelátszott fekete köpönyegük és egyikük fehér lova.

Négyen voltak; némán jöttek egyre közelebb. A fiatalember visszafojtott lélegzettel ismerkedés urat angers, s a ló, mintha csak megértette volna, hogy gazdája veszélyben forog, ugyanolyan mozdulatlanul és némán állt, mint az.

A négy lovas túl is haladt a facsoporton, mely a lovat és lovasát elrejtette, s a fiatalember már-már azt hitte, megszabadult kellemetlen kísérőitől, bárkik legyenek, amikor hirtelen leállt a vágta.

Legújabb társkereső nők

Az, aki a többiek vezetőjének tűnt, leugrott a nyeregből, köpenye redői alól elővont egy tolvajlámpást, meggyújtotta, és az ösvényre irányította. A hó töretlen volt, a nyom, melyet idáig követtek, eltűnt; a négy ember rögtön belátta, ismerkedés urat angers túlhaladtak a célon. Megindultak visszafelé, és hamarosan felfedezték a helyet, ahol ló és lovas letért az ösvényről. A lámpavivő ekkor néhány lépést tett irányukba, s rávilágított a facsoportra; a következő pillanatban mind a négyen tisztán látták a fák közt mozdulatlanul és némán álló embert és lovat.

Evangélikus Egyház és Iskola 1902.

Négy csattanás jelezte, hogy rögtön felhúzták pisztolyuk kakasát. A csendet elsőnek a sebesült ló gazdája törte meg: - Hahó, uraim - kiáltotta - kik önök és mit akarnak tőlem? A lámpást tartó férfi egyre közeledett az ismeretlen lovas felé.

Ha csakugyan azt akarja, hogy engedelmeskedjem, legyen szíves más hangon, más modorban megismételni kérését.

találkozás férfi

Ismerkedés urat angers, ez a hang önre vall. Mi tagadás, Pontcalec márki modorát nem sikerült eddigelé megszoknom.

egyetlen de költségek

S e békülékeny felszólításra a fiatalember csakugyan visszarakta pisztolyát a nyeregtáskába, visszadugta kardját hüvelyébe, és megindult az út közepén várakozó csoport felé. Talhouet úr azonnal engedelmeskedett; lóra ült, s tág körben cirkált a csoport körül, szüntelenül a távolt kémlelve és hallgatódzva, ahogy meghagyták neki. Önök, a jelek szerint, üldözőbe vettek, vagy hogy az önök szavait idézzem: engem kerestek, és most, hogy megtaláltak, első dolguk a lámpást eloltani.

Mit jelentsen mindez?

Randivonal - Ingyenes társkereső

Ha tréfa, megvallom, nem tartom szerencsésnek a hely és az időpont megválasztását. Akár kihallgatásnak nevezzük, akár egyébnek: válaszoljon, Ismerkedés urat angers úr, kérdéseinkre. Én vagyok a vezető, vagy nem? Okvetetlenkedése egyre inkább azt a benyomást kelti, mintha ismerkedés urat angers akarna kibújni a felelősségrevonás alól. Ön engedelmességet fogadott - engedelmeskedjék.

Minél előbb túlesünk rajta, annál jobb, egyetlen szóval eloszlathatod gyanúnkat. Az más, márki úr - felelte a lovag fagyosan. Négyen esküdtünk össze; nem mi hívtuk magunk közé, ön ajánlkozott, mondván, hogy nemcsak a közüdv szolgálatának vágya hozza közénk, de személyes sérelme is. Így történt vagy sem? Mi több: a sors önt jelölte ki a legdicsőbb, leghasznosabb tettre. Mindannyian felajánlottuk, hogy cserélünk önnel, ön elutasította ajánlatunkat.

egyetlen találkozón 19

Így volt? S ki lakik Clissonban? Feleljen, azt parancsolom. Nos, Gaston, megvalljuk: titkolódzása, távollétei már régen aggasztanak.

hippi társkereső

De csak egy szót szóljon, egyetlen szót - és megnyugszunk. Láthatja, márki úr: ott a véres ismerkedés urat angers a havon. Elvégre ugyanannyi okom van letartóztatástól félni, mint önöknek, vagy nem?

Rengeteg társkeresővel ismerkedhetsz a Randivonalon.

S nem csupán az én becsületem forog kockán, hanem egy másik személyé is; nem is sejtik, uraim, milyen kényes vagyok erre.

Chanlay úr, a tét a lehető legnagyobb: vagyonunk, szabadságunk, fejünk s ami ennél is több: becsületünk forog kockán. Utoljára mondom: válaszoljon végre egyértelműen és világosan kérdéseinkre, amelyeket mindnyájunk nevében önhöz intézek, mert ha nem, nemesi becsületszavamra, élni fogok végső jogommal, amelyet önként és szabad akaratukból ruháztak, rám. Ismétlem: nemesi becsületszavamra keresztüllövöm. Komor, néma csend követte a márki szavait, senki nem emelt többé szót Ismerkedés urat angers védelmében, s amikor ő körülhordozta tekintetét barátain, mind kitértek e tekintet elől.

S ezennel felszólítom önöket: vonják vissza e rám nézve megbecstelenítő vádat, mert ha nem, nemesi becsületemre mondom, hogy ebben a szent percben golyót röpítek az agyamba.

Ha ez megtörtént, önök kivehetik a kezemből a cédulát, elolvashatják, s meggyőződhetnek róla, hogy nem szolgáltam rá gyanújukra.

Társkereső Esztergom Prémium előfizető Voltam házas kétszeréltem egy hétéves és egy tízéves kapcsolatban. Az utóbbi tíz évből hármat Németországban töltöttem, majd lett egy három és egy majdnem kétéves kapcsolatom Hiszem, hogy nekem is jár a boldogság

S Gaston máris halántékához emelte a pisztoly csövét.