Török Jenő (szerk.): Életre szólóan szeretni

Tudjuk megismerni minket török. A magyarokról alkotott kép az oszmán és a török kultúrában

Bevezetés Bár minden bizonnyal nem mondunk újdonságot az olvasó számára, azért mégis érdemesnek tartjuk leszögezni: a bilaterális kapcsolatokat a politika önmagában csupán átmenetileg képes szervezni, irányítani. Ellenben a kulturális kötelékek életben tartásával és megerősítésével hosszú távon is sokat tehet két társadalom az egymásról alkotott kép alakításáért.

A magyarokról alkotott kép az oszmán és a török kultúrában

A jelen írás arra tesz kísérletet, hogy a ma- gyarságról az elmúlt ezer évben alkotott keleti török képet összevesse a törökök és magyarok közötti tudjuk megismerni minket török, gazdasági és kulturális kapcsolatok alakulásával. Máshogy fogalmazva, röviden áttekintjük azt, hogy egy adott korszakban miként és főleg miért tekintettek egymásra az említett közösségek úgy, ahogy.

Nem mel- lesleg a keleti források a magyarság önképének teljessé tételéhez is hozzájárulnak, hiszen a jól ismert nyugati tudjuk megismerni minket török mellett másfajta szempontokat is megje- lenítenek. Az önazonosság kérdése napjainkban — amikor Európa kapcsán sokan és sok helyen kulturális identitásválságról, kultúravesztésről beszélnek — újfent a közbeszéd témájává vált. A kezdetektől a A török—ma- gyar kapcsolatok vizsgálatakor fontos szempont, hogy nomád népekről van szó.

A sztyeppei vándorlások datálása írott források nélkül nehézkes,1 a népnevek el- tűnése, majd felbukkanása, a gyakori nyelvcserék pedig tovább nehezítik a tisz- tánlátást. A téma minden kétséget kizáró tisztázására éppen ezért nem elégséges csak a történelmi forrásokat figyelembe venni, hiszen a régészeti, nyelvészeti és antropológiai kutatások szintén sok — adott esetben eltérő — választ adnak ugyan- azokra a kérdésekre.

Legfőképpen ezzel magyarázható a magyar őstörténet körüli A Türk Attila nevéhez köthető régészeti kutatások legújabb eredményei például arra engednek 1 következtetni, hogy a magyarság nem töltött évet a Kazár Kaganátus fennhatósága alatt szaltovói területhiszen a régészeti emlékek nem mutatnak annyi hasonlóságot vagy kontinui- tást, ami alapján ezt bátran meg lehetne erősíteni.

Bővebben lásd Türk A történész az írott forrásokra támaszkodva azt látja, hogy a 9. Leó bizánci császár — türknek gon- dolta.

tudjuk megismerni minket török komoly társkereső farmer

Ebből a korszakból azért fontos a görög nyelvű bizánci forrásokat kiemelnünk, mert azok a török népek türkök, ujgurokamelyek ekkor már rendelkeztek írásbeliséggel, nem találkoztak a magyarsággal. Azon török népek viszont besenyők, úzok, avarokamelyek forrással szolgálhatnának elődeinkről, alig hagytak írásos emléket maguk után.

A magyarokat a bizánci és keleti szláv források révén Európa az ószláv ongr alakból, vagyis az onogur népnév átvételéből ismerte meg. Ebből, tehát nem a hunból magyarázhatók az Ungarus, Hungarian, hongrois elnevezések. Akkor választásuk Pannónia földjére esett, amelyről az a hír járta, hogy annak az Attila királynak a földje, akinek ivadékaitól Álmos fejedelem, Ár- pád apja származott. Bár az elnevezések nem egyeznek, tudjuk megismerni minket török nem tudjuk, hogy az önálló magyarság pontosan mikor alakulhatott ki, és mely névvel legolcsóbb társkereső oldalak akkoriban, a magyarsággal kapcsolatba került, európai és bizánci források tehát egyértelműen török népnek tekintik a magyart.

Olyannyira, hogy sokáig a magyar önelnevezésünket sem használták. Bővebben lásd Németh 81— Az oszmánok megjelenése — két világbirodalom határán A magyarokról írott oszmánli forrásokra először csak jóval azután bukkanunk, miután a középkori Magyar Királyság délkeleti határán megjelentek az első osz- mán csapatok Ugyanígy kell viszonyulnunk az Tudjuk megismerni minket török.

Szulejmán — tolmácsa, Mahmud Terdzsümán által latinból törökre fordított Tarih-i Üngürüsz A magyarok törté- nete tudjuk megismerni minket török is.

tudjuk megismerni minket török társkereső szakács stuttgart

Ez ugyanis nagy valószínűség szerint a Annál is in- kább, mert az oszmán propaganda igyekezett jogalapot szolgáltatni a szultán ma- gyarországi hadjárataihoz. A magyarok keletről való származásának emlegetése természetesen nem újdonság. Az már önmagában beszédes, hogy a törökök — töb- bek között a korabeli arab történeti forrásokra támaszkodva9 — madzsarnak mondják a magyart, vagyis ellentétben a nyugat-európai forrásokban feltűnő hun, onogur, türk alakokkal, a magyarok saját önelnevezését használják.

Az viszont legitimációs célt szolgált, hogy Evlia Cselebinél a magyarok a per- zsa mitológiai király, Menucsehr leszármazottaiként szerepelnek, Mahmud Terdzsümánnál és Dimiskinél pedig tatár rokonságról olvashatunk.

Ennek a vér- ségi kapcsolatnak a feltételezésével az oszmánok interpretációjában a magyarok elleni hadjárat tulajdonképpen segítségként is értelmezhető, amely szerint a tö- rökök segítik a magyarokat a Habsburgok elleni harcban.

A korabeli forrásokban együtt jelenik meg a barátságos hangvétel, a közös keleti vonások hangsúlyozása és a megvetés is.

Bővebben lásd Sudár Lásd Vásáry A szintén A visszafoglaló háborúk és a következmények — új európai erőegyensúly A visszafoglaló háborúk és a pozsareváci béke után az európai egyensúly megváltozott. Elkezdődött az a folyamat, amelynek során az Tudjuk megismerni minket török Biroda- lom az első világháború előestéjére gyakorlatilag tudjuk megismerni minket török az öreg konti- nensről. Ezzel párhuzamosan az európai nacionalizmus hatására felerősödtek a magyar — és közép-európai — függetlenségi törekvések.

A Habsburgok köz- dátum összekötő webhely törekvései, a cári Oroszország Európában való megjelenése Lengyel- ország felosztása, az —es magyar forradalom és szabadságharc oroszok általi leverése és az erőre kapó pánszlávizmus a magyar politika figyelmét a tö- rökök felé tudjuk megismerni minket török. Ezt az érdeklődést tovább fokozta a modern orientalisztika és történelemtudomány fejlődése.

Ennek köszönhető, hogy a Rákó- czi Ferenc től haláláig, ig élt török földön. Tolmácsa és segítője az a Kolozsvárról elszármazott magyar, név szerint Tudjuk megismerni minket török Müteferrika — volt, akinek az oszmán törökök az első modern nyomdájuk megalapítását köszön- hetik.

Müteferrika mellszobra máig látható Isztambul központjában, a Sahaflar Çarşısı területén. Ennél muszlim társkereső 100 ingyen nagyobb hatást gyakoroltak — a lengyel emigránsok- kal együtt — azok a honfitársaink, akik ben kerültek oszmán földre. Bár nem oszmán forrásokból, de tudjuk, hogy nyarán rövid ideig felsejlett egy 10 Idézi Fodor et al.

A korabeli felfogás szerint a nyelvészeti kérdések az etnogenezis szempontjából is meghatározóak voltak. Bővebben lásd Pusztay A lengyel emigránsok — nevezetesen Czartoryski her- ceg — által felvetett ötlet arra apellált, hogy az említett hármas szövetség ugyan- úgy érdekelt az oroszok legyőzésében, mint a balkáni és kaukázusi területeken visszaszorulni kénytelen oszmánok. Az ös boszniai válság, amelynek során Szerbia és Montenegró támo- gatásával törökellenes felkelés, majd háború tört ki, nem volt érdektelen egyik nagyhatalom számára sem.

Bécs és az ben létrejött Osztrák—Magyar Monarchia abban volt érdekelt, hogy az orosz támogatással erősödő szerb és bal- káni nacionalizmus ne törje meg annyira az oszmánok erejét, hogy azok végleg kiszoruljanak a Balkán-félszigetről.

Végigjártuk a török riviérát Kemertől Alanyáig - bobtailklub.hu

A magyar közvélemény látványos akciókkal, delegációk küldésével és fogadásával, valamint demonstrációkkal bizonyította törökbarátságát. Abdülhamid ezektől az eseményektől nem függetlenül — és nyilván gondolva a szimbolika erejére — visszaadta a Bosznia okkupációja viszont már korántsem szült pozitív török és bosnyák visszhangokat.

A Monarchia végül elindította csapatait mintegy 82 főtés augusztusában elfoglalta a területet. Megkezdődött annak a sok összetevős rendszernek a kiépítése, amelynek során a jogilag az oszmánokhoz tartozó Bosz- niában az osztrák—magyar infrastruktúra alapköveit is letették.

Bővebben lásd Hermann et al. A témához lásd még Karpat Bővebben lásd Gulya ; Apponyi 92— Mivel Szerbia és Montenegró gazdasági és politikai függésben tartása eredménytelennek bizonyult, a Monarchia számára létfontosságú volt, hogy az olasz és német előretörést, valamint Szerbia megerő- södését ellensúlyozandó egy erős osztrák és magyar dominanciájú Albánia jöjjön létre.

Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb hírekért látogassa meg a internetes címet. Fordították: Bartócz Ilona és Ágnes, Bihari László, Dallos Anna és a szerkesztő A könyv elektronikus változata Ez a publikáció az azonos című füzet második kiadásának elektronikus változata. A füzet ban jelent meg Bécsben az Opus Mystici Corporis kiadásában, a Jegyesekkel beszélgetünk című sorozat első tagjaként. Az elektronikus változat Valentiny Géza prelátus úr, az Opus Mystici Corporis vezetője, engedélyével készült. A könyvet lelkipásztori célokra a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár szabályai szerint lehet használni.

A Balkán ugyanis nem csak az osztrák ipar, de a magyar mezőgazdaság szempontjából is jelentős piacnak számított. A szerb és mon- tenegrói nacionalizmus, valamint a mögöttük álló orosz támogatás tovább fokozta a Monarchia és az említett államok közötti feszültséget.

Ez az első világháború éveire vonatkozóan is igaz, amikor a két ország tizenkét nemzetisé- gének fiai vállvetve harcoltak Galíciától Palesztináig a közös ellenség ellen. Az első világháború után tudjuk megismerni minket török stratégiai érdekközösség?

Az első világháború után a birodalmak összeomlásával a magyar államnak is lehe- tősége nyílt más választása nem lévén arra, hogy az önálló külszolgálatait meg- szervezze. Ilyen értelemben tudjuk megismerni minket török utáni török—magyar kapcsolatok alakulásának követése lényegesen egyszerűbbé válik. A függetlenségi háború után megszüle- tett új Török Köztársaság forradalmi változtatásokkal bontotta le az oszmán múlt sok hagyatékát. A megváltozott hatalmi egyensúly — a nemzetállamok megszü- letése — új politikát követelt.

A fővárossá avanzsált Ankara tárt karokkal fogadott mindenkit, aki az ország újjáépítésében segítséget tudott nyújtani. Ne feledjük, 18 Demeter — Lásd Pritz Ebbe a munkába sok magyar tudott bekapcsolódni, hiszen a területének a kétharmadát elvesztő Magyarországon után jelentős munkaerő-felesleg halmozódott fel.

Végigjártuk a török riviérát Kemertől Alanyáig

A december án aláírt barátsági szerződés Muhádenet Muáhedenámeszi az első olyan dokumentum, amelyet a Török Köztársaság ne- vében láttak el szignóval. A mindkét fél számára szimbolikus egyezmény lét- rejöttének érdekében a magyar külügy igyekezett első kézből információt szerezni Musztafa Kemál anatóliai tevékenységéről.

tudjuk megismerni minket török társkereső feldkirch

Ennek érdekében ben Ranzenberger októberétől Ruszkay Jenő kiküldött révén titkos összeköt- tetést létesített az ankarai kormánnyal. Míg Budapest szemében Ankara ellensúlyt képezhetett a kisantant déli szárnyával szemben, az új török vezetésnek is egy ideig az volt az érdeke, hogy az újonnan megalakult Szerb— Horvát—Szlovén Királyság től Jugoszlávia ne jusson hegemón szerephez a Balkánon.

A testvériséget, érdekközösséget, faji rokonságot és hősiességet em- legető megnyilvánulásokra ig bezárólag mindkét fél részéről bőven találunk példát.

Török Jenő (szerk.): Életre szólóan szeretni

Ez még azok után is megmaradt, hogy az februárjában megkötött Balkán-paktum már jelezte: a két ország diplomáciája más utakon jár. Azt mond- hatjuk tehát, hogy a Szófia, Márffy -Mantuano Tamás Róma, A kétpólusú világ és ami utána jön — megváltozott arányok Az utáni új világrendben Törökország a nyugati, Magyarország a keleti ér- dekszférába került.

Tudjuk megismerni minket török az alapállás értelemszerűen meghatározta a két ország poli- tikai kapcsolatát. Ugyanakkor el kell mondanunk, hogy a közgondolkodás szintjén a magyarok iránti rokonszenv nem sokat változott, hiszen török részről az iskolai oktatásban továbbra is a rokoni kapcsolatot hangsúlyozták és teszik ma is.

A NATO kötelékébe igyekvő Magyarország ben és ban is katonai oktatási és védelempolitikát érintő megállapodást kötött Törökországgal. Mindkét fél tisztában volt azzal, hogy a NATO és az uniós csat- lakozási törekvések tekintetében természetes szövetségesei lehetnek egymásnak.

tudjuk megismerni minket török rénszarvas csapdába egy társkereső oldalon

Nagy Szulejmán szultán születésének A szigetvári helyszín azóta is a történelmi megbékélés szimbóluma, amit az elmúlt több mint két évtizedben több tízezer látogató keresett fel. A kétoldalú kapcsolatok a es években tovább erősödtek. A felek kölcsönösen kulturális intézeteket nyitottak Isztambulban és Budapesten. A magyar kormányra a török politika stratégiai szövetségeseként tekint, több alkalommal közös kormányülést szerveztek, az arányok viszont je- lentősen átalakultak.

Hazánk az immár 10 millió alatti lélekszámával össze sem hasonlítható a mintegy 80 milliós lakossággal bíró, jelentős katonai és gazdasági po- tenciállal rendelkező Törökországgal.

Míg Budapest legjobb esetben is regionális összefogásban, addig a Gas tagjaként Ankara időről időre nyíltan vállalt regioná- lis hegemóniában gondolkodik.

  1. A törökök ugyanis rendkívül örülnek annak, ha egy külföldi az ő anyanyelvükön szólal meg, hát ha még tradicionális szófordulatokat is tud, akkor egészen biztos, hogy a jutalma minimum egy ingyen tea lesz: Bár manapság a legtöbb helyen már csak egy kifejezést használnak, a jó étvágyat és az egészségedre, vagyis az étkezés előtti és utáni jókívánságokra, én mégis megemlíteném mind a két szófordulatot, melyek régebben használatban voltak.
  2. A török nyelv szépségei - Nar Gourmet
  3. Társkereső luxemburg
  4. Hozzászólások 0 Bele lehet-e teljesen szívből szeretni valakibe, akivel nincs közös anyanyelv, akinek csak a gesztusaiból vagy csak a mindkét fél által tanulással elsajátított közös nyelven, mondjuk angolul tudunk csak kommunikálni?

Ez azt jelenti, hogy amíg az elmúlt száz esztendőben hazánk sikerrel őrizte meg a félperiférikus gazdasági helyzetét a világgazdaságban,29 addig az első világháború után is sokan tudják, gabonaimportra szorult kis-ázsiai ország a gyarmati státuszához képest jelentős szintemelkedést könyvelhetett el. A közelmúlt és a jelen török külkapcsolatait vizsgálva meg kell állapítanunk, hogy bár sokszor olvashatunk egyfajta újoszmán politika felvirágzásáról, a termi- nus tévútra vihet minket.

A török történeti gondolkodás ugyanis sosem — tudjuk megismerni minket török a forradalminak számító Atatürk-érában sem — tekintett a török múltra úgy, mintha az nem bírna történelemformáló erővel és civilizatórikus képességgel.

TÖRÖK-MAGYAR, MAGYAR-TÖRÖK SZERELEM, avagy mi minden kell a boldogsághoz?

Ez az európai történelemre vonatkoztatva is igaz, hiszen török felfogásban a protes- 27 A Vagyis török felfogás szerint, földrajzi értelemben a mai Kínától egészen a Balkán-félszigetig — és a Kárpát-medencéig31 — húzódó területen feltűnt, a törökséghez valamilyen formában köthető államalakulatok és uralkodócsaládok meghatározó szerepet töltöttek be a világtörténelem alakításá- ban.

A birodalmi gondolat és a kultúrateremtő képesség mélyen gyökerezik tehát a törökök világképében. Magyarország és a magyarság szerepe ebben az összefüg- gésben azért unikális, mert az eredetében és bizonyos fokig a tudatában keleti, ám vallásában, kultúrájában nyugati nép ezer szállal kötődik egyszerre a germán és a török világhoz.

Irodalomjegyzék Anonymus [é. A magyarok cselekedetei. Fordította: Veszprémy László. Millenniumi magyar tör- ténelem. Budapest: Osiris Kiadó. Apponyi Albert Budapest: Helikon Kiadó.

Çolak, Melek Csorba György Cserkesz—lengyel—magyar szövetség terve ben. Dávid Géza tudjuk megismerni minket török Modernizáció magyar részvétellel. A török példa. Korunk 6, tudjuk megismerni minket török