KÉRJÜK LÉPJ BE.

Tárgyaló ügynökség a 31., ">Ajánlott hírek

Szatmári Újság, A szövetségesek, a kik An­golország körül csoportosulnak, nem fogják magukat kivonhatni a békeiargyaíásokból, feltéve, hogy programmjuk tényleg demok­ratikusabb mint Németországé.

  • Milliárdos satuba szorult az ügynökség
  • Hasznos tárgyalások a turisztikai ügynökséggel

Szerbia, Románia mostmár vérontás nélkül visszaszerezheti szabadságát és az angol koalíció többé nem áltathatja őket azzal, hogy a felszabadításukért harcol tovább.

Csakhogy Angliának is le keli mondani az annexióról. Ha továbbra is vonakodnék a béketárgyalások­hoz csatlakozni, akkor ezeknek az országoknak népei tisztán fogják látni, hGgy a vissza- ui2sitás rablási szándékból történik. Az orosz kormány képviselői Breszíli- í tovszban folytatni fogják a béketárgyaláso­kat, nem törődve azzal, hogy a szövetsége- j sek meg jelen rtek-e ott vagy sem. Budapest, dec.

Szatmári Újság, január (2. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Remélik, hogy a kirendeltség a pol­gári foglyok kicserélésének ügyét is elintézi. Az olasz képviselők a békéért. Genf, dec. A kormány a kö­vetelést elutasította, de a békejavaslatnak az antant államaiban még erős visszhangja iesz.

Az Ügynökség Kormányzótanácsból, Igazgatótanácsból, Elnökből, valamint az Ügynökség által meghatározott feladatokat ellátó személyzetből áll. Cikk A Tanács a Az Ügynökség teljes jogkörét a Tanács gyakorolja, kivéve azokat a jogköröket, amelyeket a jelen Egyezményben foglaltak szerint kifejezetten az Ügynökség másik szervére ruháznak. A Tanács az Igazgatóságra ruházhatja bármely jogkörének gyakorlását, kivéve: i új tagok felvételét és felvételük feltételeinek meghatározását; ii valamely tag tagságának felfüggesztését; iii az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról való döntéshozatalt; iv a Cikk a pontja szerinti halmozott összeghatár felemelését; v valamely tagnak a 3. Cikk c pontja szerinti fejlődő országgá nyilvánítását; vi új tagnak szavazási célból az Első Kategóriába vagy a Második Kategóriába történő besorolását a

A francia lapok a béke eilen. A francia lapok Cernin osztrák-magyar külügyminiszter nyilatkozatát a kétértelműség mestermüvenek tekintik, amelynek célja a felelősséget a háború to­vábbviteléért azeníente államférfiéira hárítani.

KÉRJÜK LÉPJ BE.

A Le Temps azt hangsúlyozza, hogvlia Né- motország a brestlitovski kijelentések kon­zekvenciáját levonná, Elszász-Loíharingiát vissza kellene adnia. Ha ben megen­gedhetetlen az erőszakos annexió, akkor az volt ben is. Eiszász-Lotharingia vissza­adásán kiviil Auszíria-Magyarország, Török­ország nemzetiségi problémáit meg kell ol­dani. Csak tárgyaló ügynökség a 31. nun volna fenyegetve a vi­lágbéke.

  1. Társkereső oldalak burkina faso
  2. На Он поглядел пять сказала озера, прямо по-моему, собственным лучше к химическими.

Hervé a Victoir- bán megállapítja, hogy Németország már mérsékeltebben be­szél. Még hat hónapig harcolni keil, azután fel lehet ajánlani a francia békét.

Az orosz csapatok Finn» Haparanda, dec. Megcáfolják azt a hirí, hogy az orosz csapatok kivonultak ' Finnországból.

tárgyaló ügynökség a 31.

Az orosz lapok jelentése sze­rint a népbiztosok megyilkoiására irányuló összeesküvést fedeztek fel. Pélervár és Finn­ország között a telefonösszeköttetést megnyi­tották. A moldvai köztársaság.

Milliárdos satuba szorult az ügynökség Pethő András Ha kifog egy lassú, bizonytalankodó, külső nyomás alatt lévő intézményt, amely nagyszabású informatikai fejlesztésre készül, akkor egész könnyen. Az uniós pénzeket elosztó hivatalról van szó, ahol a bebetonozódást eredményező döntés idején a beruházás a miniszterelnök felesége, Dobrev Klára alá tartozott. Az [origo] utánajárt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tanulságos megbízássorozatának. Az ügynökség munkatársai a Welt Kft.

London dec. A Reuter-ügynökség jelenti Pétervárról, hagy Besszarábiában a moldvai köztársaságot kihirdették. A németek benyomultak angoS árkokba. Francia repülőket ieléttíiak.

tárgyaló ügynökség a 31.

Az osztrák-magyar vezérkar hivatalos jelentése : Keleti harctér : Fegyverszünet. Nehéz küzdelem után sikerült az ellenségnek egyes helyeken j árkainkba bevonulni. Ellen intézkedéseink 1 folyamatban vannak. A többi harcvona! A vezérkar főnöke. A németek elfoglaltak anrjal árkokat. Berlin, dec. A német nagy főhadi- szálás jelenti.

Nyugati harctér: Az Jpern-hajlásban a Scarpetóí délre és a Maas keleti partján időnkint fokozódott a tüzérségi tűz. A angol arcvonalon és az Argonneokban kisebb fel­derítő harcok folytak. Keleti harctér : Nincs újság. Macedón arcvonal : Mopasztirtói északra és a Doiran tó mellett átmenetileg feléledt a üz.

Olasz harctér : A Tomba-liegyháton j és a Piave-szakaszban. Berlin, dcc. A Wdlff-ügynökség jelenti este: Marcoing és Levagnerie között csapataink helyi előretöréssel elfoglalták a legelső angol árkokat.

tárgyaló ügynökség a 31.

Néhány száz foglyot ejtettek. A nap folyamán a Monte Tombán heves tűzharc. A német nagy főhadi­szállás jelentése : Nyugati harctér: Rupprecht trón­örökös hadcsoportja : Angol osztagok a boe- singhe-staadeni vasúttól északra erős tűz védelme alatt előretörtek.

Tölcsérvódő legény­ségünk visszavette őket és néhány foglyot ejtett. Beceíairenél az ellenség a nap folya­mán fokozta a tüzérségi tüzet.

A WELL Air koncepciójának célja a magas minőségű beltéri levegő biztosítása az épület teljes élettartama alatt különböző stratégiák felhasználásával melyek magukban foglalják a káros anyagok levegőbe jutásának megszüntetését vagy csökkentését, az aktív és passzív épülettervezést és üzemeltetést, valamint az emberi tevékenységek által történő beavatkozások optimalizálását. The WELL Water concept covers aspects of the quality, distribution and control of liquid water in a building.

Hulluchnal és Lengnél heves aknaharcok folytak. Cranocourt- tól délre egy ellenséges előretörést közel­harcban visszavertünk. Hannovári, oldenburgi és braunschweigi kötelékekhez tartozó roham- csapataink gondosan előkészített támadással hatalmukba kerítették Marcoingtól délre az elől levő angol árkokat. Rajnai zászlóaljak La Vocquerietől délre rohammal elfoglalták az angol áilás egyes részeit.

A ellenség nagy veszteséggel coop újság társkereső több ellentámadás után az elvesztett területei részben visszafoglalta.

tárgyaló ügynökség a 31.

Foglyokban tiz tisztet és főnyi legény­séget szállítottunk be. A német trónörökös hadcsoportja: A Maas nyugati partján Ornestól kétoldalt fokozott tüzérségi tevékenység. Albrecht Württemberg! A Mosel nyugati partján a tűz fokozódott. Keleti harctér: Semmi újság.

Macedón arcvonal : A Vardar és a Dorian tó között élénk volt a türzérségi tevékenység. Olasz harctér: A Tómba hegyháton a heves tüzérségi és aknaharcok egész napon át tartottak. Délután francia gyalogság támadott és benyomult a Tárgyaló ügynökség a 31. egyes részeibe. Ludendorrf, eiső íoszállásmester ©fasz jelentések. Az olasz vezérkar jelenti : Repülőink Padovára nyolc bombát dobták, melyek a város közepére estek. Tizhárman meghaltak, hatvanan megsebesültek Újabb A Wolf-ügynökség je­lenti: Uj buvárhajósikerek a Biskaya öböl­ben, az angol csatornábag és az ír tengeren tonna hajótér elsüiyesztését tárgyaló ügynökség a 31.

Publicis Kft. | Europadesign

Levegőbe repült erőd. London, dec. A Times jelenti Pé- tervárról, hogy Krontadt mellett egy erőd a levegőbe röpült. A3 irkuztki «sarc. A Reuter-ügynökség jelenti Szentpétervárról: Irkutzkban a harc a vörös gárda és a kozákok között majdnem egy hátig taríóltak.

Egész városnegyed elpusztult, A harcok folyamán a vörösgárda a francia konzulátus ügyvivőjét tárgyaló ügynökség a 31.

tárgyaló ügynökség a 31.

még két franciát megölt. Francija repőlöket ieléttiink. Sajtóhadiszállás, dec.

Milliárdos satuba szorult az ügynökség

A franciák részéről 20—30 repülő is részt vett a Monte Tómba elleni támadásban. Három francia repülőgépet és egy kötött léggömböt lelőt­tünk. A magaslatokon a hőmérséklet —15 fok, a fensikokon — 8 fok.

Vilmos császár hadsereg­parancsa. Berlin, dec, Vilmos császár had­parancsot tárgyaló ügynökség a 31. ki az uj év alkalmából. A császár többek közt ezt mondja: Eiiensége- ink most is remélik, hogy uj szövetségesük segítségével ineg vernek belieteket és azután örökre megsemmisítik Németországnak ke­mény munkával kiküzdött viíaghataímát.

Ez nem fog sikerülni nekik, Bizalommal tekint­sünk az Fel uj tettekre, uj győze­lemre! Az Országos Köz­élelmezést Hivatal munkájáról ilietékes he­lyen a következőket mondották. Jelenleg a gabona, tengeri, burgonya rekvirálása fo­lyik, folyamatban van az országos sertés- forgalmi iroda megteremtése, a zöldségter­melés biztosításainak munkája, a magbe­szerzés és a maximális árak feivizsgáiása- inak kérdésén is dolgoznak, Van szerencsénk a t.