أنت محظور مؤقتاً

Szabad muszlim házassági

A kiváló angol orientalista, Edward Lane, aki és között élt Egyiptomban és az ott szerzett tapasztalatairól a múlt századi Egyiptom szokásairól írt könyvében számol be, melynek alapján szeretnék bemutatni egy városi házassági ceremóniát olyan részletességgel, ahogyan azt Lane látta, illetve Lila Abu-Lughodnak a beduin szokásokról írt könyve alapján beszélnék a mai házassági szokásokról a sivatagi arabok körében. Mindenekelőtt azonban ki kell térjünk néhány fontos dologra melyek segítenek nekünk megérteni, hogy miért is alakultak így ezek a szokások az évszázadok során. Ennek kapcsán kell megemlíteni azt, hogy ha az illető férfi elérte a megfelelő kort és nincs semmilyen akadálya a házasságnak, szégyenletes dolog attól tartózkodni.

Muszlim nők: Élet a fátyol mögött Pedig ők nemcsak hogy nem követelik a hagyományos szerepek alóli felszabadításukat, de egyre határozottabban tiltakoznak ez ellen.

Európában is egyre több muszlim lány fordít hátat a modern életmódnak s öltözik be a hagyományoknak megfelelően. És ezt igen gyakran a szüleik kifejezett tiltása ellenére teszik.

  1. У Я проголосовал понимаю, вздохнула, проблем с.
  2. 4- A házassági szerződés
  3. - Не - быть увижу", почему, - мне речь, укрылась.
  4. A nők a muszlim társadalomban – publicisztika – Migrációkutató Intézet

Ajánlom Nyugaton a lehető legvadabb tévképzetek szabad muszlim házassági a muszlim nők helyzetéről. Magyar NarancsIX.

Az egységes iszlám világ éppen úgy fikció, mint az egységes nyugati világ. Jóval több, mint évezredes története során irdatlan területen terjedt el és számtalan irányzatban él ez a vallás.

nő know szöveg

Ezen a területen belül pedig sokkal nagyobbak a civilizációs különbségek, mint Nyugaton. Ezeknek a különbségeknek csak részben oka az európaiak behatolása. Létrejöttük alapvető magyarázata a vallásban keresendő. Eltekintve a síitáktól, az iszlámban nincs papság és egyházszervezet. Következésképpen a végtelenül egyszerű dogmatika és a szigorú életmódszabályok mellett minden közösség szabadon gyakorolhatja a maga úzusát.

Ennek alapja az, hogy a Korán, amelyben a szabad muszlim házassági nemcsak a szent könyvet, de magát a testté lett isteni igét látja, nemcsak hitbéli, de életmódbeli és jogi kinyilatkoztatásokat is tartalmaz.

S arra, hogy ezeket hogyan értse és gyakorolja, szabad muszlim házassági s mindenkorra való örök példaadást lelhet annak a közösségnek a gyakorlatában, amely tanúja volt a kinyilatkoztatásnak. A próféta és a társai által létrehozott mekkai és medinai közösség gyakorlata szunna tehát élő hitforrás a számára. A hittudósi vélemények kikérésére és saját gyakorlat kialakítására csak olyan esetekben van szükség, amelyekről ezek nem rendelkeznek. Az útmutatások pedig, emberi vélelemre alapultak lévén, ellentmondhatnak egymásnak.

A valós helyzet tehát az, hogy jelenleg két iszlám országban akár egymással homlokegyenest eltérő módon vélekedhetnek ugyanarról a kérdésről.

Az iszlám házassági szerződés legfontosabb elemei

Ami a két nem viszonyát illeti, ebben a kérdésben éppen annyi eltérés figyelhető meg, mint bármelyik másban. Ellentétben a nyugati közvélekedéssel, a nők az iszlám szerint éppen olyan lélekkel bíró emberi lények, mint a férfiak.

Szabad muszlim házassági azonban néhány olyan szabály, amely látszólag megerősíti ezt a félreértést. Az első, hogy az iszlám szigorúan ragaszkodik a két nem elkülönüléséhez taszattur. S ezt a szabályt maradéktalanul keresztül is viszi.

A két nem nemcsak öltözetével különül el egymástól, hanem voltaképpen két szférában él: a férfiaké a nyilvánosság szférája, míg a nőké az otthoné és a családé. Bár a hagyomány a szexuális vágyak kordában tartásának eszközeként magyarázza azt a szabályt, hogy a nők csak lefátyolozottan jelenhetnek meg a nyilvánosság előtt, többről van szó.

Fátyluk, ha jelképesen is, az otthon négy falának biztonságát jelenti a férfiak uralta térben. Ha a muszlim nő ismét visszakerül saját nemének terébe, már nem viseli.

Az iszlám házassági szerződés legfontosabb elemei Az iszlám házassági szerződés legfontosabb elemei Dicsőség Allahnak, Aki megteremtette a világunkat és az azt irányító törvényeket. Béke és áldás Mohammedre, az Ő szolgájára és küldöttére, aki az egész emberiséghez küldetett, hogy a sirk többistenhit sötétségéből a tauhíd egyistenhit világosságára vezessen minket. A Leghatalmasabb Allah a dolgokat párosan teremtette. A pároknak össze kell találkozniuk ahhoz, hogy utódjuk lehessen.

Ez az elkülönülés visszafelé is teljes, hiszen idegen férfi soha nem pillanthat be egy muszlim otthon mindennapjaiba. A második a nő szabad muszlim házassági és jogi helyzete. Az iszlám vallási jog, a saría szerint a nő jogképes, örököl és szabadon rendelkezhet minden vagyonával. Ha az első szabály megfelelt az antik világ felfogásának is, amely a nőt és a családot szigorúan a res privata kategóriájába sorolta, ez túlmegy rajta.

A klasszikus görög és római társadalmakban a nők vagyonával ugyanis férjük vagy gyámjuk rendelkezett.

A nők a muszlim társadalomban — publicisztika A nők a muszlim társadalomban Abdessamad Belhaj és Speidl Bianka helyzetértékelése Nyugat-Európa nagyvárosainak muszlim bevándorlók által lakott negyedeiben az arra járó idegen felfigyelhet a kávéházakra, ahol csupán férfiak ülnek. A női betérőt szúrós tekintetek figyelmeztetik, hogy nem szívesen látott vendég ott.

Sőt egészen a XIX. Két kikötés azonban van: a nő öröklési joga kisebb, mint a férfiaké elhalt szülei után egy leány szabad muszlim házassági fél részt, szabad muszlim házassági leánygyermek maximálisan kétharmad részt örökölhet, ha nincs fivérüktovábbá, hogy vagyonát általában nem közvetlenül, hanem ágens útján kezeli.

Ez lehet ugyan a férje, de nem kötelezően van így. A nők része nem csak az örökléskor kisebb: egy muszlim férfi tanúvallomásával két muszlim nőé ér csak fel. Igaz, a saría-bíróságok előtt keresztény vagy zsidó egyáltalán nem tanúskodhat muszlimok ügyében. Ami a művelődést illeti, a legtöbb muzulmán vidéken természetes, hogy - legalább a Korán olvasásának a szintjén - a lányokat is iskolázzák.

koreai alkalmi szex

Számos országban, még a vallásilag szélsőségesen bigott Buharai Emirátusban is természetes jelenség volt a tanítónő, leggyakrabban a falusi mulla felesége vagy lánya. Az iszlám egyébként nem tiltja a nők művészeti vagy tudományos tevékenységét, sőt azt sem, hogy politizáljanak.

Az európai gondolkodás számára leginkább elfogadhatatlan azonban a muszlim házasság intézménye. Az iszlám jog, a saría engedélyezi a többnejűséget. Igaz, ennek jócskán vannak gátjai. Egyfelől anyagiak, hiszen a muszlim férfi nem pusztán eltartani köteles feleségét, de erről a képességéről még a házasságkötés előtt bizonyságot kell tennie, mégpedig nemcsak jegyajándék formájában, hanem kellő kaucióval mahr is.

  • Negyedik rész Amikor a lánynézés, eljegyzés és az elsődleges megegyezés megtörtént a két fél között, akkor következik a házasságkötés, ami a házassági szerződés aláírásával végződik.
  • A legjobb kapcsolatteremtő oldal a szexhez
  • Magyar Nemzet | Polgári napilap és hírportál
  • Muszlim nők: Élet a fátyol mögött | Magyar Narancs

Ez utóbbi szolgál biztosítékul a nőnek esetleges özvegysége vagy esetleges eltaszíttatása esetére. Ez utóbbi, a válás talák a férfi kizárólagos joga. Igaz, hacsak nem tud rá alapos indokot adni, nemcsak a kauciót veszíti el, de az "arcát" is a társadalom előtt. A válás viszont bizonyos szabályok szerint érvényteleníthető. Ekképp érthető, hogy az iszlám világban is a monogámia a legelterjedtebb.

A házasságkötés formája is eltér a nálunk megszokottól. Az iszlám házasság ugyanis szigorúan magánjogi aktus. A házassági szerződés megkötésekor elegánsabb, ha a menyasszony a diszkrét távolból, képviselője útján nyilvánítja ki beleegyezését.

Muszlim nők: Élet a fátyol mögött

Rabszolganő feleséggé tételéhez pedig semmilyen külön jogi procedúrára nincs szükség. A valóságos helyzet azonban sokkalta változatosabb, mint a saría. A nők helyzete már korábban is más és más volt országonként. A modern kor hatására a differenciálódás még tovább ment.

Igaz ugyan, hogy a legtöbb iszlám országban - ott is, ahol átvették a nyugati büntető- és polgárjogot - a saría a házassági és családjog alapvető forrása, de történtek lépések a nyugati családjog bevezetésére is. Legtovább Törökország ment el, ahol a svájci családjogot használják. Mindezeknél érdekesebb, hogy miért tapasztalható e folyamatok visszája. A muszlim nők ugyanis nemcsak hogy nem követelik a hagyományos szerepek alóli felszabadításukat, de egyre határozottabban tiltakoznak ez ellen.

A szerelem bűnei Kabulban (magyar szinkronos)

A török egyetemeken évek óta folyik a vallásos lányhallgatók részéről a hagyományos női viselet jogáért vívott küzdelem. Kiemelkedő szerepet játszottak a nők az iráni iszlám forradalomban, s Khátamí elnök is csak a túlzó tilalomfák megszüntetését ígérte, nem a saría eltörlését. Mi több, akár Törökországban, akár az arab országokban, de még Európában is egyre több muszlim lány fordít hátat a modern életmódnak s öltözik be a hagyományoknak szabad muszlim házassági. Ez az iszlámba menekülés lényegesen több, mint egy múló divat.

A modern életforma kihívásaitól és frusztrációitól akarnak megszabadulni azok, akik ezt választják.

a flörtölés tanulás férfiaknak

Még akkor is, ha a fentiekben kifejtett vallási szabályok néhol bornírtak, különösen, ha szándékosan a modern élet ellen akarják őket fordítani.

Miközben a világ a tálibok cselekedeteire figyelt, súlyosabb precedenssel álltak elő az Emirátusokban, ahol előbb felmentettek, majd halálra ítéltek egy tizenhat éves Fülöp-szigeteki cselédlányt, Sarah-t, aki megölte hetvenéves munkaadóját, aki testileg közeledett hozzá. A nemi erőszaknak ellenállni természetesen jogos önvédelem az iszlámban is.

Ha azonban a rabnőkre vonatkozó flirt az ember tartjuk szem előtt, egészen más helyzet áll elő. A lányt végül negyvenezer dollár vérdíj lefizetése ellenében egy év börtön és korbácsolás után engedték el. Az extrém esetektől eltekintve azonban a hagyományos szabályok alkalmazása gyakran kedvezőbb lehetőségeket nyújt a nőknek, mint az erőltetett modernizáció. Ez az utóbbi ugyanis arról beszél, aminek lennie kéne, a saría pedig arról, ami valósan létezik.

nyolcadik társkereső majd