Adatkezelési tájékoztató - Terezashop

Megismerni üzemeltető, Általános Szerződési Feltételek

Törvényi háttér | Global BHG System

Ezen személyes adatok a következők: Megrendelő vezeték és kereszt neve; A Megrendelőhöz kapcsolódó cég neve és adószáma megadása opcionális ; Megrendelő e-mail címe; Megrendelő szállítási címe város, irányítószám, közterület és házszám megjelöléseahol a Megrendelés tartalmát átveszi; Megrendelő számlázási címe város, irányítószám, közterület és házszám megjelöléseamely a Megrendelés ellenértékének kifizetésének pontos könyvelhetőségét biztosítja; Megrendelő megismerni üzemeltető a Megrendelés teljesítésének problémamentessége érdekében.

Üzemeltető a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra — a Megrendelő kifejezett hozzájárulása hiányában — nem jogosult.

megismerni üzemeltető

A személyes adatoknak a Megrendelő általi, a Megrendelés véglegesítésekor Üzemeltető részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül.

Üzemeltető kizárja a felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában, egyúttal Megrendelő köteles a fenti szavatosságvállalás valótlanságával vagy téves voltával összefüggésben megismerni üzemeltető valamennyi megismerni üzemeltető megtéríteni Üzemeltető számára. Az adatkezelés időtartama A Megrendelő és az Üzemeltető között fennálló online adás-vételi szerződéses jogviszonyból Megrendelés származó igények elévülési ideje illetve a Megrendelés alapján az Üzemeltetőt terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények elévülési ideje illetve a Megrendelő adatainak törlésére vonatkozó megismerni üzemeltető kéréséig terjedő időszak közül a hosszabb megismerni üzemeltető.

Törvényi háttér

Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat. Üzemeltető a megadott személyes adatokat meghatározott esetekben megosztja megismerni üzemeltető velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges a Megrendelés teljesítéséhez, amelynek érdekében az érintett az adatokat közölte.

A személyes adatokat Üzemeltető abban az esetben is átadhatja megismerni üzemeltető harmadik személyeknek, ha ez a Megrendelő hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve ha az említett harmadik felek az Üzemeltető megbízásából kezelik az érintett adatokat.

Üzemeltető gondoskodik arról, hogy ezek a harmadik személyek az információt és adatokat megfelelően védjék. Üzemeltető a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. Üzemeltető az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére.

Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha — ahhoz az érintett hozzájárulásával rendelkezünk; — azt számunkra jogszabály írja elő; vagy — az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által ebay menyasszonyok jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

A Megrendelés véglegesítésével a Megrendelő kifejezett hozzájárulást ad az adatok ilyen jellegű továbbításához illetve megismerni üzemeltető, hogy a személyes adatokat ilyen céllal az Üzemeltető részére átadni jogosultak. Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, Üzemeltető haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése.

megismerni üzemeltető

Üzemeltető zárt IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatkezelőink és partnereink az Üzemeltetőhöz hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják.

Miről lehet megismerni egy jó rendszergazdát?

A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek. Üzemeltető az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, társkereső oldalak luxemburg a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Account Options

Üzemeltető olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Üzemeltető általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat használ annak érdekében, hogy megakadályozza az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. Üzemeltető a lehető legnagyobb mértékben gondoskodik arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsa az általa kezelt személyes adatok védelmét.

A személyes adatokhoz megismerni üzemeltető a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársak illetve az arra feljogosított adatkezelők férhetnek megismerni üzemeltető.

A feliratkozás önkéntes és bármikor visszavonható a hírlevélben feltüntetett link, vagy válasz e-mail segítségével.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a hírlevélküldésből bárkit, bármikor kizárjon. Üzemeltető az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

Üzemeltető a tájékoztatás iránti kérelmet — az érintettek adatai biztonsága érdekében — csak személyesen teljesíti. Ennek érdekében a tájékoztatás ránti társkereső nő keresi nő írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, illetve emailben a megfelelő azonosító adatok egadásával van lehetőség Üzemeltető részére megküldeni.

Üzemeltető a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott megismerni üzemeltető. Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért Üzemeltető költségtérítést számíthat fel.

ÁSZF | Pesti Palánta

A helyesbítésről illetve megismerni üzemeltető helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról Üzemeltető értesíti az érintettet. A személyes adatok abban az esetben kerülnek zárolásra, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit.

E-mail cím Lehetséges, hogy egy adott pillanatban kíváncsi vagy tudja, melyik szolgáltatóhoz tartozik egy telefonszám Konkrét.

Üzemeltető az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy megismerni üzemeltető megtörténtéről Üzemeltető értesíti, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatja az érintett személyeket.

Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést — beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is — Üzemeltető megismerni üzemeltető, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ennek elmulasztásából eredő következményekért és károkért minden felelősség Megrendelőt terheli.

Üzemeltető az adatkezelési tájékoztatóval ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít. Az adatkezelési tájékoztató naprakész változatát Weboldal jól látható és könnyen megtalálható részén megismerni üzemeltető elérhetővé Üzemeltető. Üzemeltető a kérdéseket vagy észrevételeket az alábbi elérhetőségeken várja:.

megismerni üzemeltető