Tartalomjegyzék

Megismerni a hinduizmus

társkereső fiatalember flört férfi mosolyog

Egyrészt elhelyezi az embert a végtelen időben, másrészt hatalmas mértékeivel rávilágít annak időben sodródó, esendő voltára.

A mitológiai felfogás az Egyetlen Isten megsokszorozódásaként értelmezi Brahma születését, amikor Visnu köldökéből lótuszlevélen megjelenik a teremtő Brahma, aki a világ dolgait hivatott megteremteni.

egységes párt bad homburg alkalmi találkozások oxford

Az idő Brahma életének folyama, amely egymásba ágyazott ciklusok sorozatából áll. Hossza száz Brahma-év, ami emberi évnek több mint háromszázezer-milliárd év! Brahma egy napja a nappalból és az éjszakából áll. Az élet csak Brahma nappalai alatt lehetséges, ennek végén bekövetkezik a világvége, amely azonban csak egyetlen világrendszert érint, itt is csak az emberek lakta földet, az alvilágot és a menny alsó rétegét.

Ezután hosszú Brahmá-éj következik, amelynek végén elkezdődik az új világ teremtése. A Brahma-nappal, a kalpa aión ezer világkorszakot csatur-juga foglal magába, amelyek időtartama 4 emberi év. A további korszakok fokozatos erkölcsi romlása - dacára a korszakonként esetleg többször is megjelenő Visnu megtestesüléseknek - már megállíthatatlan.

origo szex társkereső plauen vogtland

Visnu utolsó megtestesülése után, amikor majd lófejű harcosként Kalki felveszi a harcot a gonosszal, a földön megszűnik az emberi élet, és egy újabb Krita-juga veszi kezdetét.

Amikor egy Brahma élete letelik, Siva elpusztítja a világot.

Ekkor a teljes világ, az összes rétegével együtt megsemmisül, visszaalakul differenciálatlan ősanyaggá. Ebből a nyugalom megismerni a hinduizmus időszaka után új, romlatlan univerzum keletkezik.

A világ mindenkori erkölcsi állapota tehát egyfajta szükségszerűség következménye, a gyakorlatban az idő, a korszak az, amely megszabja az erkölcs mibenlétét.

keres egyedülálló nők franciaországban keresi a nőt a 74- ben

Első látásra úgy tűnik, hogy a jugák törvénye a szabad emberi cselekvés ellen hat, azonban az megismerni a hinduizmus akarat iccsha és a megkülönböztetés képessége vicsaksana lehetővé teszi számára a produktív döntést a helyes élethelyzetek kialakítására. A hinduk úgy tartják, hogy a hanyatló korszakokban az istenek különösen jó oldalukat mutatják az emberek felé, hiszen tudják, hogy helyzetük nehéz.

A hinduizmus forrásai[ szerkesztés ] Rigvéda A hinduizmus alapvető forrásai a védák Védaazaz tudás. Nem egy ember alkotása, hanem évezredek során formálódó hittételek összessége, amely kiegészítéseivel brahmanák és Upanisadok hatalmas mennyiségű ismeretanyagot, vallási előírást, filozófiai tézist tartalmaznak.

Hinduizmus

A kutatók i. A Védák a teisták szerint Isten Ísvara kinyilatkoztatásai, ebben hasonlít a Biblia vallásos értelmezésére, azonban keletkezésük helyben és időben különböző és bár az etikai törvények azonosak a Biblia tanításával, egymástól eltérő állításokat is megfogalmaznak a két vallás szent iratai.

Lásd még: A kereszténység és a hinduizmus Az ateista mimánszák szerint a Véda öröktől fogva létező szubsztanciaa szánkhják szerint azonban nem öröktől fogva létezik, mégis minden világban egyformán jelen van, mivel az öröktől fogva megismerni a megismerni a hinduizmus lélek emlékszik rájuk és átmenti korról korra a Védák szellemiségét. A panenteisták a mindent átható ősanyag prakriti első megnyilvánulásaként, megismerni a hinduizmus, mint dallam, harmónia tekintenek rá.

A Védák négy fő részből szamhita állnak: Rigvéda - himnuszból álló gyűjtemény Számavéda - Az áldozati szertartások előkészületeinek énekei Jadzsurvéda - Áldozati női ülések 67 közben mondott énekek Atharvavéda - "Varázsénekek" Ezeket kiegészíti a brahmanák gyűjteménye, amelyben az áldozati szövegeket magyarázzák meg, illetve az Upanisadokamely a Védákhoz kapcsolódó filozófiai értekezések gyűjteménye.

ár előfizetések társkereső oldalak hol találkozik a lányok

Az Upanisadok legtöbb része az Kr. Az Upanisadok fejezete a hinduizmus későbbi filozófiai alapjait teremtette meg. A Védákat csak a legfelsőbb négy kaszt tagjai tanulmányozhatják, illetve a brahmanák magyarázhatják.

A Védákhoz járulnak a szent hagyomány szövegei szmritikamelyek tartalmazzák a legkülönfélébb tudományok vezérfonalait szútrái t és tankönyveit sásztrái t. Szmritinek számít a hinduk két leghíresebb eposzaa Rámájanaés a Mahábhárata is.

Ez a siker titka a védikus tanítások szerint

A Rámájana Visnu egyik megtestesülésének avatáraRámának a harcát meséli el a feleségét elrabló gonosz démonkirállyal Rávanával, míg a több mint kétszázezer verssorban leírt Mahábhárata Bharata király leszármazottainak harcait, viszontagságait, testi és lelki gyötrődéseit önti költői formába.

Lásd még: avatára és Krisna A két eposzon kívül jelentős forrás a 18 purána.

Hasonló címmel lásd még: Déva egyértelműsítő lap. A déva szanszkrit : देव, devá jelentése "mennyei, isteni". A hinduizmusban a létezés hierarchiájában Ísvara Isten alatt olyan létfokozatok vannak, amelyek Istennél alacsonyabb, de az embernél pillanatnyilag magasabb fejlődési fokon állnak. Ezeket nevezi a hindu bölcselet déváknak, szó szerinti fordításban: fénylő lényeknek, utalva arra, hogy nincs fizikai, csak fénytestük.

Tizennyolc fő puránát különböztetünk meg, amelyek közül hat Visnuval, hat Sivával, hat pedig Brahmával foglalkozik. Kérdés-felelet formában írták őket.

A legismertebb és legkiforrottabb puránának a Bhágavata-puránát vagy más néven Srímad Bhágavatamot tartják, amely a lélek tökéletesítésének módszereiről tanít. Bővebben: ind filozófia Már a hinduizmus fejlődésének korai szakaszában megjelentek olyan törekvések, amelyek a rendkívül kiterjedt és sokrétű mitológiai megismerni a hinduizmus egységes filozófiai hátteret kívántak nyújtani. Ez elsősorban a megkérdőjelezhetetlen és nagy tekintélyű Védák magyarázataiban és értelmezésében nyilvánul meg.

A filozófiai iskolák kimagasló alakjairól keveset tudunk, mert egyrészt az indiai szellem nem tartja különösen fontosnak a halandó személyek neveinek megőrzését, hiszen az általuk kifejtett gondolatok jelentősége számít, másrészt az alaposan rendszerezett, jól körvonalazott gondolati struktúrák meglehetősen ritkák. Az eszmei áramlatok elsősorban ún. Nem a nyugati értelemben vett filozófiai rendszerekről, hanem egyfajta megismerni a hinduizmus darsana beszélhetünk tehát, amelyek egymás mellett és egymást kiegészítve fejlődnek.

Az ortodox hindu hagyomány hat darsanát ismer el, amelyek alapvetően eltérő módon értelmezik a világot és annak jelenségeit: Karma- mimánszá - eredetileg vallási rituálék végrehajtásával kapcsolatos tanulmányok, melynek szabályait Dzsamini i. A lélek valós mibenlétét elemzi.

Tagadja az örökké létező, mindenható Isten meglétét, az egyetlen vezérlő elvnek a Dharmát tekinti. Védánta - A védák vége, amely a komoly találkozó nő metisse említett upanisadok megismerni a hinduizmus célját taglalja. Fő könyve a Brahmaszútra, [18] amely sokszor kétértelmű, talányos, aforizma jellegű szövegeivel a legkülönfélébb nézetek és istenértelmezések alapját képezi.

Megtalálhatók benne az Isten-lélek-anyag háromság elmélete csakúgy, mint az isteni emanáció tulajdonképpen panenteizmusa mindenség Isten kisugárzása és olyan jellegű illúzióelmélet is, amely szerint a világ illúzió, valójában csak Isten létezik. Szánkhja - A világalapelvek rendszerezett gyűjteménye, [19] amely számba vette szankhja a. Az elsődleges vezérlő elv, a mimánszához hasonlóan, itt is az Örök Törvény.

Jóga [20] a. Njája [21] a. A Vaisésika [22] természetfilozófiai vizsgálódásokat tartalmaz, amely a kategorizált létezőkben fellelhető különbségeket és azonosságokat tárja fel. Kilenc egységet szubsztanciát különböztet meg, ezek a négy atomi elem föld, víz, tűz, levegőa három mindent átható entitás az éter, a tér, és az időa lelkek összessége, valamint a lelkekhez kapcsolódó atomi "gondolat-szubsztancia".

Ennél rövidebben nem tudtuk neked össtesűríteni.

A két utóbbi darsana álláspontja a mindenható és mindenütt jelenlevő Isten létezését illetően csaknem azonos: a világ ura és irányítója, a mindenben jelenlevő és megnyilvánuló Isten létezik, aki maga is ős-szubsztancia, és akár személyes vagy személytelen, Visnunak vagy Sivának hívják az egyénre bízzák ennek eldöntésétbefolyással van az univerzum megismerni a hinduizmus történésére.

Látható, hogy a vallásos darsanák, eszméiket illetően, igen eltérő álláspontot képviselnek olyan alapvető kérdésben is, mint maga isten létezése. Ez a nyugati szemlélet számára rendkívül szokatlan vallási megközelítés alapvetően a Dharma tágabb értelmezésében nyer feloldást. Az Örök Világtörvény végső soron magára istenre is érvényes, akinek cselekedetei nem független megnyilvánulások.

A Mandir céljai és tevékenysége

A legtöbb istenhívő filozófiai iskola istent egyenesen az ősoknak tekinti, amely a Dharmát mint akaratának megnyilvánulását értelmezi, és ha akarja, vissza is vonhatja. Ezek a szekták, attól függően, hogy kit tekintenek hitük központi alakjának, Sivát, Visnut vagy másokat Brahmának gyakorlatilag nincs kultusza a gazdag pantheon lakói közül, saját hitrendszereket dolgoztak ki, amelyek többsége valamelyik darsanához kötődik.

Tantételük szerint az emberi gyengeség nem teszi lehetővé a megváltást, a szanszára kötelékeitől való megszabadulást, erre csak isten végtelen hatalma képes, akinek jóindulatát feltétlen odaadásunkkal kell megnyernünk. Sankaraaz i.

Déva (hinduizmus)

A buddhista filozófusok tanításaihoz hasonlóan kétfokozatú igazság úgy vélte, hogy bár a vallási formák sokfélék lehetnek, a végső igazság az ember számára rejtve marad. A világillúzió májá mögött rejtőzik a végső valóság, amelynek megragadásához meditációval juthatunk közelebb. A kultuszok és rituálék csak lépcsőfokok az abszolút megértéséhez, amely maga túl van minden szón és gondolaton.

Sankara filozófiája a mai napig érezteti hatását, az ortodox hindu világnézet alapja.