KRÚDY GYULA MAGYAR TÜKÖR PUBLICISZTIKAI ÍRÁSOK VÁLOGATTA ÉS SAJTÓ ALÁ RENDEZTE BARTA ANDRÁS

Mannheimer holnap flört.

Kiadóhivatal ; Fiút 5. Keszthelyi tlókkladóhlvatal: Kontith-utca mannheimer holnap flört Boris Hrályt és feleségét óriási lelkesedéssel fogadta Szófia mannheimer holnap flört — Álhír a királyi pár elleni merényletről Szófia, október 31 Boris király és felesége ma délelőtt 10 őrikor Szófiába érkeztek.

A pályaudvaron lejátszódott lelkes fogadtatás után a királyi pár a székesegyházba indult, házasságuknak a görögkeleti szertartás szerint való megáldására.

Amerre a királyi pár elhaladt, az óriási tömegben bul-látiizó lakosság lelkesen tüntetett. Az egybázl szertartás után s királyi pár a királyi palotába hajtatott. Budapeat, október 31 Az. Esti Kurir" lr a: Siófial jelentét szerint mára virradó éjstaka merényletet kíséretek meg a királyi pár vonata ellen, a merénylet azonban szerencsére nem sikerűit.

Fl-lippopov mellett ismeretlen tettesek több lövést adtak le.

Az egyik golyó egy katonai őrszemet súlyosan megsebesített, a többi golyó céll téveszted. Szófia, október 31 Bolgár Távirati Iroda Egyes külföldi lapukban fantasztikus hirek e-lentek meg a bolgár király vonata elleni merényletről. Ezek a hirek elsfl betűtől az utolsóig valótlanok.

Berzevlczy Albert megnyitó beszédében rámutatott arra, hogy ha valakiről, Tisza Istvánról el lehel mondani, hogy ő a kormányzási nem uralomnak, hanem szolgálatnak tekintette.

Ő szolgálója, szinte rabja volt vállalt kötelességeinek. Tisza István lelkiismeretesen megtett mindent, amit a parlament lőle, mint vezetőjétől megkívánhatott.

Horánszky Lajos ünnepi beszédében utalt arra, hogy Tisza István gróf megmutatta az utat, amelyen haladnunk kell. Tisza Islván gróf élő program ma is, az 6 szellemiét és irányait sem a mai, sem a későbbi korszak nem nélkülözheti. Tisza István konzervatív voll a felső erők védelmében, de nem akadályozta mannheimer holnap flört az erők szabad mozgását, ha aiok a nemzeti érdekközösség körzetén belül maradtak. A házkutatás során mintegy 40 röpcédulál foglaltak le.

Kézrekeriletlék és letartóztatták Róna Ferenc u ódjál, Szenes Jenő 28 éves magántisztviselőt is.

Hogy menynyire, igaza volt, Igazolja az októberi katasztrófa. E£,figyelraeztetés a magyar nép síimára, nehogy ismét a kalandorok MfOtgaMf hálójába terüljön.

  1. A különböző ingyenes társkereső
  2. Ismerd albán
  3. Epk ismerkedés
  4. Költség diner első randi

A rendőrság minden Intéz-kedést megtett « rend tökéktes bizr tojására november elsejére. A gyanúsítottak valamennyien lelfolyamodással éllek a letartóztatást elrendelő végzés ellen elete A béke erős tényezője a török-magyar barátság további megszilárdítása Aláírták a török —görög barátsági szerződést tábornokot letartóztatták Pangalosz Budapest, október 31 Ank rából hivatalosan elenlik, hogy Bethlen István gróf miniszterelnöknek Izmed pisa török miniszterelnökkel és Tevfik Rüsdi bey külügyminiszterrel folytatolt megbeszélése során mindkét részről megállapították, hogy a Mtgyarország és Törökország között fennálló szoros barátság minden tekintetben megfelel a két ország gazdasági és po-lillkai mannheimer holnap flört és mannheimer holnap flört e barátság, amely tények é6 a síükségszerüség eredménye, mannheimer holnap flört tényezője a békének és nyugalomnak, mind a Balkánon, mind pedig a közel keleten.

A kél kormány cél a, hogy törekvése a török-magyar barátság további megszilárdítása.

vasárnap ismerősök jelenleg

Budapest, október :tl Ankarai jelentés szerint Izmed pasa lörök és Venizelos görög miniszter- elnök tegnap este irlák alá a barál-sání, semlegességi é, döntőbírósági szerződést. Azjai vádolják, hogy párthíveivel meg akarta akadályozni az ankarai szerződések aláírását.

első ismerős

Halottik napján Nagykanizsa, október 30 Nsgyteflbsa város közönsége, nlnt minden évben, ugy az Idén is keresek nők a házasság kegyelettel adózik elköltözött emlékének.

Az emlékünnepélyek sorát a píarímía ditfkfMk emlékére rendezett gyászflnnepély nyitja meg, smdy vasárnap délelőtt II órakor a gimnáziumi hősi emléktábla «m növendék szavalja Vörösmarty" getvár c. Lendval István költeményét: E féli ingyenes társkereső 85200. Mannheimer holnap flört Oyőző II. Az emlékbeszédet dr. Krátky István polgármester mondji. Horváth István szaval Délután 3 órakor pedig a kis-ka;iizsai temetőben dr.

Hegedűs Oyörgy volt országgyűlési képviselő sírjánál, halálának 5. A hős sírja : Vörösmarthy Mihálytól. Egressy : Gyászdal. Énekli az Ipartestületi Dalárda.

Zalai Közlöny

Szlára: Magyar zsoltár, énekli az Ipartestületi Dalárda. Magyar hősök dicsősége : Sípos Józseftől, szavalja: Kardos József levente. Gyülekezés a hősök emlékünnepélyénél a Kör zászlójánál.

A volt elnökök és tagok sírjának mind egyikére virágot és mécset tesznek é» Kegyelettel keresik fel pihenő helyűket.

férfi keres egyedülálló nő

Közvetlenül a hösök emlékünnepe után. Vttiraap délután mannheimer holnap flört 6 órai litánia után a plébániatemplomban könyörgés a megholtakért.

A szombati és vasárnapi istentisztelet a plébániatemplomban: a szokásos ünnepnapi istenlisztelet. Ha majd egykor, összeül a nagy nemzetközi aeropág, amely határozni fog Magyarország régi határainak visszaállításáról és a legnagyobb igazságtalanság korreklivumáról — sokan, nagyon sokan lesznek, akik a kedvező atmoszféra útját a budapesti Szent Imre-jubileumi ünnepségek impresszióinak hatása alait megteremtődött vélemény után egyengették.

Felbecsülhetetlen érték, amit a Szent Imre jubileumi ünnepségek nyomán világviszonylatban trianoni Magyarország nyert.

hajtott partner keres az interneten

Mindazok a nagy katolikus tényezők, súlyos személyiségek és egyházfejedelmek, akik itt voltak és személycsen meggyőződhettek, hogy mit tctl Trianon Szent István és Szent Imre mannheimer holnap flört — ma mindannyian hirdetői és követelői a nagy magyar igazságnak. Számos város, közület és intézmény azonban november 5-re, árpád-háii Szent Imre herceg ünnepére hagvla hódoló Ünnepségét az első magyar király lianak emlékezetére. Igy Nagykanizsa város is. Nagykanizsa város minden nemesért, széliért és jóért hevülő közönsége most annál intenzivebben ki akarja venni a tárgyaló egyedülálló nő 77 részit az árpádházi királyfi jubileumi évéből, nagy ünnepségéből, vallásfelekezetre való tekintet nélkül.

Mert a Szent Imre jubileumi ünnepség nemcsak a ka-lolikusság ünnepe, de minden magyar ember ragyogó ünnepnapja. Iratát rendez, amely teljesen az árpádházi királyfi kultuszát szolgálja. Az egyházi fényes ünnepségek trlduummal a plébánia templomban hétfőn délután 6 órakor kezdődnek, amikor szentségi istentisztelet és ünnepi hit-szónoklat tartallk.

KRÚDY GYULA MAGYAR TÜKÖR PUBLICISZTIKAI ÍRÁSOK VÁLOGATTA ÉS SAJTÓ ALÁ RENDEZTE BARTA ANDRÁS

Kedden és szerdán délután hasonló program. Szent Imre napján reggel 9 órakor ünnepi nagymise A plébániatemplom főoltárán levő Szent Imre és Szent István szobrok ebből az alkalomból gazdag virág-pompával lesznek díszítve. Mindig egyforma legjobb minSségben A katolikus hitbuzgalmi egyesületek és szervezetek külön megtartják a maguk Szent Imre ünnepségüket. Délelőtt hivatalos istentiszte,et, amit P.

Vinkovlcs Viktor ferencrendi tartományfőnök celebrál. Majd utána a Városi Színházban diszakadémia, gazdag, nívós összeállításban. A megnyitó beszédet dr.

Krátky látván polgármester mondja, ralg ünnepi szónok P. A disztlnnepély műsorét a jövő héten közöljük. A legközelebbi városi közgyűlés elé kerül P. Deák Szulpic azon beadványa a város polgármesteri hivatalához, hogy a jubileumi ünnepségek alkalmából a város egyik főutcája neveztessék el Szent Imre herceg után.

Értesülésünk szerint a város vezetősége a Sugár-utat Sztnl Imre herceg sugárul- nak gondolja elnevezni.

írja a társkereső

A Szent Imre jubileumi ünnepségek méltó megünneplésére Nagykanizsa város polgársága egyember ként összeforr.