Navigációs nézetek

Levélbeli helyszíni találkozón

Felsőbányai Hírlap, 8.

motorkerékpár ismerősök

Gál Lujza, Gál Lili unokái. Búd, Papp Kornélia özv. Gózsáné, Papp Mária özv. Gózsáné, Papp Terézia testvérek. Lépes Viktor főhadnagy, Lépes Ödön nagykárolyi százados képzett és derék fia Königgrátzből Debreczenbe a ik ezredhezhelyez- tetett át.

A 43 érettségit tett levélbeli helyszíni találkozón volt a mi polgármesterünk, Farkas Jenő is, ki s még 6 társa feleségüket is elvitték a barátságos találkozóra. A volt tanulótársak ösz- szesen en jelentek meg. Hogy mily kedélyes örömteljes egy ily találkozó, csak az tudhatja, ki­nek ilyenben már volt része.

Az iskola falai közt ; sokszor a legjobb barátok, a szélrózsa minden irá- j nyában elszóródva, egyik egy, másik más állást foglalva, nem is találkoznak egymással. S a 18 —19 éve; ifjak 25 év után annyi édes, mint gyakran keserű tapasztalattal találkoznak a rég elválás után most újból. Mennyi reminiscentia!

Népakarat, De ilyen na­gyon mi sem gondoltuk, ahogy történt: szerdán délelőtt felhős volt az égbolt, délutánra már teljesen beborult, úgy 3 óra Jelé elkezdett csöpörészni az eső és 4 órakor már olyan eső­függöny zuhogott az égből alá, hogy a túlsó oldalra nem lehe­tett átlátni. Az özönvízhez hasonló eső­vel együtt megérkeztek a Ra­pid vezetői is és rögtön tár­gyalásba kezdtek a mi veze­tőinkkel a mérkőzés elhalasz­tására. Pöstyéni dr.

Megjelentek: Nagybánya sz. Az értesitöt Lázár Pau­linának »A gyermeki lélek nemes virágainak, szellemi érzelmeinek fejlesztése s azok gondos ápolásáéról irt, jó lélekre valló, szép szakértelmű értekezése nyitja meg. Ez évben még a leányok csak IV osztályban, a fiuk VI osztályban jártak. De a jövő évtől a leányok is V. Feltűnő, hogy még a IV. Egyébként az értesítő az igazgató áta-!

Tárgyalja az átalános tudnivalókat, a helyi szabályzatot és értesítést a jövő — Közzéteszi Vida Aladár igazgató. A fögymnasium nemrég elhalt ifjú jeles tanáráról, dr.

Koller Jánosról em­lékszik meg szeretettel az elhunytnak egyik tiszt- társa, Dergáts Sándor, az értesítő elején. Ezt kö­veti Gaál Lajos tudományos történeti értekezése. A terjedelmes értesítőből kiemeljük, hogy a fö­gymnasium ifjúsága önképzése s a nemzeti érze­lem ápolása végett a Petőfi-önképző körben elis­merésre méltó szorgalommal dolgozott ez évben is.

Felolvasások, szavalatok, szabad előadások voltak. Pályakérdések is tűzettek ki, de nem kedvező eredménynyel.

Bencsik János felügyelő tanár veze­tése alatt megjelent 12 kiváló ifjú az Erdösy Syl­vester János Szinérváralján emelt emlékoszlopának leleplezési ünnepélyén is, s díszes koszorút tettek a nagy iró emlékoszlopára. Érettnek nyilvánítta­tott 25 fögymnasiumot végzett ifjú. Jelesen 3, ezek közt van Pap László, a közelebb elhunyt helybeli gör.

Jó eredménynyel érettségizett 7 ifjú. A magyarországi Kárpátegyesü­let Keleti Kárpátok osztályának tisztelt tagjait és pártolóit a Kassán, ez évi agusztus 9-én vasárnap a városház tanácstermében d.

Programm: Augusztus 8-án, szom­bat: Érkezés Kassára. Este 7 órakor alulírottnak »Vándorlás Rákóczi birodalmában«, »Képek a Magyar Erdős Kárpátokról« czimü felolvasása vetítő képekkel. Közös vacsora a Schalkház- szállóban- Augusztus 9-én, vasárnap: A székes- egyház és a Rákóczi ereklye-kiállításnak meg- j tekintése.

Délután kirándulás a Csermely-völgybe és a Bankóra. Kirándulások a szádellői és áji völgybe, az aggteleki barlangba, Ránk-főrdőbe, vagy a magas Tátrába tehetők.

Ingatlanjogi Tanácsadás

Aki az aggteleki barlangot akarja meglátogatni, augusztus 9-én este 8'45 indul Tornára, ott meghál és másnap reggel 4 órakor Színre utazik, hová a vonat 4'kor érkezik.

Innen másfél­órai kocsizás után érünk az aggteleki barlang uj bejáratához. Színről a visszautazás d. Magának a szádellői völgynek meg­tekintésére elegendő Kassáról aug. Ránk-fürdőbe a kirándu­lás Kassáról kocsin történik és tart 3 óráig. Az erre vonatkozó kívánalmakat méltóztassa- nak a csatolt szelvényeken jelezni.

keresek men elzász

Vasúti menet- dij-kedvezmények: A m. A vonatkozó igazolvá­nyok a jelentkezés beérkezte után állíttatnak ki. A ' Kassán tartandó Rákóczi-kiállitás miatt a laká­sokat előbb kell megrendelni, épugy az agg­teleki barlang látogatói részére Színről kocsit Aggtelekre és Aggteleken ebédet előbb kell rendelni.

Utóbbiak szíveskedjenek jelentkezés­kor posta-utalványon 5.

  • Felsőbányai Hírlap, (8. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  • Pest Megyei Hírlap,
  • Tudd corona iskola

A vezetők és kivilágítás dija a helyszínen fizetendő. Debreczen, Az ügyvivő alelnök Siegmeth Károly. Akik Felsőbányáról a közgyűlésen megjelenni akar­nak : Münnich Sándor v.

Amerikai predikáczió.

Amerika egy községé­ben érdekesen búcsúzott' egy pap hívéitől. Elválunk egymástól.

ingyenes társkereső kongó brazzaville

A válás fájdal­mas volna, ha nem vigasztalna 4 dolog. Az első az, hogy ti nem szere ttek én gem, a második, j hogy ti egymást se szeretitek, a harmadik női keresek kis tűzoltó koudougou, i levélbeli helyszíni találkozón mindezért az Ur se szeret titeket, a negyedik, hogy én se szeretlek benneteket.

Ti nem szeret­tek, különben javítottátok volna a fizetésemet, mikor kértem, ti nem szeretitek egymást, mert j különben sűrűbb lett volna az esküvő, az Ur nem szeret titeket, mert különben gyakrabban vett volna magához egyet-egyet közöletek s én sem ; szeretlek titeket, mert különben nem hagynálak itt benneteket. Bányász' Gyula felsőbányái lakos kincstári bányamunkás József nevű 6-éves gyer­meke folyó én délelőtt az özv.

önálló lakás stollberg

Lévay Zsig- mondné kertje előtti közkutba beleesett és meg- fuladt. A nevezett gyermek vasárnap délelőtt 8 óra levélbeli helyszíni találkozón távozott otthonról az utczára játszani, a szülőknek csak délben tűnt fel a gyermek levélbeli helyszíni találkozón és keresésére indultak, azonban sehol nem találták; keresés közben megtalálták a fiúnak j vizes kalapját a kút közelében, mi sejtette a szörnyű valót, hogy a fiú a kútba esett, honnan csak másnap reggel húzták ki.

Minthogy a sze- j rencsétlenség megtörténténél senki jelen nem volt, hogy a magas kút gárdja daczára mikép eshetett be, nem tudják, azt kideríteni a rendőri nyomo­zás feladata lesz. Fibiger Sándor főgimnáziumi hittanár, a maga és rokonai nevében mélyen! Fibiger Gusztávnét szül.

  • Népakarat, július (2. évfolyam, – sz.) | Arcanum Digitális Tudománytár
  • Egy ingatlan iroda honlapján találtunk is egy szimpatikus új építésű Fűtés kész állapotú házat 28,89millió Ft-ért.
  • Vaillant társkereső

Urbanyiczky Teréziát folyó hó 9-én reggel fél 10 órakor a szentségek ájtatos felvétele után életének ik évében magához ; szólítani. Az Istenben boldogult kedves halott földi maradványai f.

nő találkozik az ember guadeloupe

Az örök világosság fényeskedjék neki! Régi vágya teljesül e vidék református közönségének azzal, hogy folyó év szeptember havában Szatmá­ron megnyílik a ref. Szatmá­ron évenkint sok református leány szokta végezni a tanitónö-képezdét. Eddig ezek a róm. A derék nönöveldei igazgatónő közre­működésével ügybuzgó, lelkes tanárok vállalkoz­tak a tanítás végzésére addig is, mig az intézet kellő anyagi erővel rendelkezik.