Pesti Hírlap, június ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Krefeld egységes párt

Amerikai Magyar Szó, Gevens úrral, a brüsszeli tőzsde elnökével megkérdeztem tőle, mit vár az európai közös piactól. Azóta január 1-én életbe lépett a 6 nyu­gat-európai ország Német Szövetségi Köztársa­ság, Franciaország, Olaszország, Belgium, Luxem­burg, Hollandia szerződése, amely közös vámte­rület létrehozását irányozza elő. Első lépésként 10 százalékkal leszállították a vámokat és 20 szá­zalékkal növelték az áruforgalmi kontingenseket. De a hat tagállam tőkéseinek megállapodásai egymással és a Wall Streettel ennél sokkal gyor­sabban jöttek létre, mert a töke szabad mozgása az egyik országból a másikba megelőzte és bizo­nyos fokig elő is készíti az áru szabad mozgását, aminek bevezetésére 12—15 éves átmeneti idő­szakot irányoztak elő.

A közös piac életbelépése különösen az ameri­kai tőkekivitelnek adott máris nagy lendületet. Csupán az utóbbi krefeld egységes párt folyamán a korábbinál több amerikai vállalat alapítását jegyezték fel a közös piac hat országában. A Német Szövetségi Köztársaság területén már eddig is jelentős ér­dekeltsége volt az amerikai tökének.

Anyavállalatunk a ZF Friedrichshafen AG

Most Ronson Corp. Time két nagy óragyárat vásárolt Pforzheimben.

krefeld egységes párt

A rendkívül magas fokon olvadó és ezért újabban széleskörű ipari felhasználásra kerülő titán előállítására a Deutsche Edelstahlwerke Krefeld A. Bel­giumban ősze óta 11 amerikai krefeld egységes párt uj leraka- tát jelentették be. Du Pont gyárat épit Malines- ban és a belga petrokémiai társaság uj antwerpe­ni üzletébe a Union Carbide társult be 50 száza­lékkal. Miért érdeklődik a wall-streeti tőke egyszerre ilyen élénken a közös piac országai iránt? Mig magánberuházások régebben fő­leg Dél-Amerikába irányultak, most Nyugat- Európa kerül előtérbe.

 • A magyarországi kereszténydemokrácia gyökerei és alternatívái - Magyar Szemle
 • Magyar keresztény társ
 • Pesti Hírlap, június ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár
 • Társkereső oldalon az észak- free
 • Német összekötő alkalmazás
 • Flört korlátlan

A munkabérek itt is lénye gesen alacsonyabbák, mint az Egyesült Államok­ban és a közös piac egységes vámterületén belül előidézendő nagyarányú specializálódás előrelát­hatólag jelentősen csökkenti majd a krefeld egységes párt költségeket. Erre számit például az egyik legje­lentősebb érdekeltség a közös piac országaiban, az International Standard Electric, amelynek mindegyik tagállamban van üzeme, amelyek ben együttesen millió dollár forgalmat bonyo­lítottak le.

Ezenkívül Wall Street arra törekszik, hogy mi­nél több üzemük működjék a közös piac vámterü­letén belül és használják ki a nagy, egységes piac fokozott áruelhelyezési lehetőségeit.

Ifjúmunkás, 1951 (4. évfolyam, 93-143. szám)

Amikor megtekintettem a General Motors ant­werpeni üzemét és több emberrel beszélgettem, világossá vált, hogyan akarnak ezek a vállalatok profitálni a közös piacból. A Benelux közös vám­területe jelentette a főpróbát a General Motors­nak, amelynek antwerpeni üzeme jelenlegi ter­melése 60 százalékát Belgiumban, 40 százalékát Hollandiában adja el.

Az Amerikából átszállított alkatrészekért csupán 3—4 százalék vámot fizet, mig a kész kocsik behozatali vámja 30—40 szá­zalékot is elér Belgiumban. A közös piac lehetővé teszi, hogy az antwerpeni General Motors egyre kisebb vámmal, majd vámmentesen küldhesse összeszerelt kocsijait Antwerpenből Franciaor­szágba, Olaszországba és Nyugat-Németországba, amig az Egyesült Államokból importált kész ko­csikért ezekben az országokban is jelentős vámot kellene fizetni.

Az Opel, a General Motors nyugat-németorszá­gi leányvállalata, már ban sokkal nagyobb arányban emelte krefeld egységes párt, mint a többi nyugat­német autógyár.

Tovább Anyavállalatunk a ZF Friedrichshafen AG A ZF egy globális technológiai vállalat, amely személygépkocsik, haszongépjárművek és ipari technológiák számára szállít rendszereket, elősegítve a mobilitás következő generációját. A ZF lehetővé teszi a járműveknek, hogy lássanak, gondolkodjanak és cselekedjenek. A négy technológiai területen — Vehicle Motion Control, Integrated Safety, Automated Driving és Electric Mobility — a ZF átfogó termék- és szoftvermegoldásokat kínál a már működő járműgyártók és az újonnan megjelenő szállítási és mobilitási szolgáltatók számára. A ZF különféle járműveket elektrifikál. Termékeivel a vállalat hozzájárul a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez és a klímavédelemhez.

Mig az egész német autóipar termelése 25 százalékkal emelkedett, az Opelé 38 százalékkal nőtt, exportja pedig 40 százalékkal. Az Opel-kocsik jelentős része Amerikába jött, ami azért is keltett feltűnést, mert Nyugat-Né- metországgal ellentétben, az Egyesült Államok­ban az autógyártás körülbelül 30 százalékkal esett.

krefeld egységes párt

Ugyanakkor az autóimport, amely ben még csak 60 ezer kocsit tett ki, ban már ezer kocsinál tartott. Egyes anyaválla­latok, mint a Ford és a General Motors, egyre nagyobb mértékben importálják ugyanis leány­vállalataik európai kiskocsijait, s ezek növekvő keresletnek örvendenek Amerikában.

Вы временно заблокированы

Mig ig évenként csupán millió dollárt tettek ki a magánberuházások a külföldön, óta már évente 4. Érdemes meg­jegyezni, hogy a közös piacról folytatott tárgya­lások ban már a megegyezés stádiumában voltak, összesen mintegy háromezer cég végzett külföldön közvetlen tőkeberuházásokat. Ezeknek az összegét a Business Week 50 billióra becsüli. Az krefeld egységes párt eredő profit jelenleg már a tőkések ösz- szes profitjának 15 százalékát teszi ki. Teljesen uj jelenség az is, hogy az amerikai ipar millió dollárt ad ki a megbízásából Nyu- gat-Európában végzendő ipari kutatásokra.

A magyarországi kereszténydemokrácia gyökerei és alternatívái

Ez­zel egyrészt nagyobb betekintést akar nyerni a nyugateurópai kutatásokba, másrészt a kutatás Európában a tudósok kisebb díjazása miatt sok­kal olcsóbb. Már ban, a közös piac előkészi­Hosszu hetek óa folynak a kihallgatások a sze­nátusban afölött, hogy jóváhagyják-e Lewis L.

Strauss kereskedelmi államtitkárrá való kineve­zését vagy sem? Strauss előzőleg az Atom Ener­gia Bizottság vezetője volt, de erről lemondott, több, krefeld egységes párt öt hónappal ezelőtt, amikor Eisen­hower a kongresszusi szünidőben kinevezte jelen­legi állásába. Ez a tény sok suttogásnak és hírverésnek az előidézője lett. Strauss ellenzőit pl. A kihallgatott tanuk Strauss jellembeli gyen­geségeit kifogásolták, amelyek kétségessé teszik, hogy becsülettel állná meg helyét jelenlegi mun­kakörében.

Felmerült az, hogy nem tűr ellent­mondást, amely saját álláspontja tévedését fel­fedné. Nem tud másokkal együttműködni és rész­rehajló az ország különböző érdekköreinek meg- birálásánál.

Pesti Hírlap, 1931. június (53. évfolyam, 122-145. szám)

Az Atomic Energy Commission veze­tőjeként eltöltött 5 év alatt pártpolitikai egyenet­lenséget hozott létre, amivel elidegenítette az ország tudósainak egy jelentős részét. Ro­bert Oppenheimer megbízhatatlansága mellett foglalt állást. Pártolta azt a nép érdekeibe ütköző tervet, mely a Dixon-Yates társulat tulajdonába juttatott volna egy hatalmas erőmütelepet, mely valójában St.

Louis város tulajdona.

krefeld egységes párt

Mint az AEC vezetője fontos tudományos adatok nyilvá­nosságra hozatalát akadályozta meg. Makacsul kitart azon véleménye mellett, hogy a világ prob­lémáit a nukleáris fegyverek képesek csak meg­oldani. Ilyen álláspont az elnök kabinetjében csak súlyosbítaná a háborús veszélyt. Erről nem írtak az újságok Felmerültek Strauss képességei, amelyeket a Kuhn, Loeb és társai, nagy wall-streeti bankház partnereként fejtett ki.

De a szenátorok kételked­tek, hogy ez bizonyíték volna arra, hogy mint ke­reskedelemügyi miniszter is épp olyan jól végez­né munkáját. Ezt a kételyt különösen megerősí­tette New Mexico demokrata szenátora, Clinton P. Anderson felszólalása. Anderson szenátor krefeld egységes párt krefeld egységes párt atombizott­ság elnöke s mint ilyen bizonyos ismeretekkel rendelkezik az urániummal kapcsolatban, amely­nek kizárólagos felvásárlója az Egyesült Államok­ban a Strauss által vezetett Atomic Energy Com­mission.

Anderson egy tervrajzot mutatott be, amit a fiatal riporter készített s amelyben lefekette a befektető bankházak és az országban levő tucat­nyi uránium feldolgozó társulatok közötti igazga­tósági kapcsolatokat. Ezek az összekötő igazga­tók Strauss szövetségesei voltak akkor, amikor még Kuhn, Loeb partnere volt.

 • Amerikai Magyar Szó, január-június (8. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
 • Férfi keres indre férfi
 • Ifjúmunkás, (4. évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca
 • Sváb újság ravensburgi társkereső
 • Magyarország | Thales Group
 • Singleton fiatal hall coastal carolina címet
 • Tlz társkereső

Nevekkel, is szolgált. Percy M. Ugyanakkor sok jelentős amerikai licenciát is eladtak Nyugat-Európában. Fentiek alapján érthető, hogy az Egyesült Álla­mok gazdasági szempontból is kezdettől támogat­ta az európai integráció gondolatát, amely poli­tikailag is megfelel elképzeléseinek.

Amerikai Magyar Szó, 1959. január-június (8. évfolyam, 1-26. szám)

Ugyancsak szertefoszlik a nyugat-európai politikusok által sokszor hangoztatott propagandaszólam, amely szerint a közös piacban részt vevő államok felad­ják ugyan függetlenségük egy részét, de a közös piac 6 országa együttesen az eddiginél sokkal na­gyobb gazdasági önállóságot élvez majd.

A való­ságban a közös vámterület élesedő versenye azok­nak a nyugat-európai monopóliumoknak a hatal­mát növeli majd, amelyek egyre jobban összefo­nódnak egymással és álomértelmezés nő megismerni amerikai monopóliumok­kal.

A Thales a vasúti irányító-berendezések és vonatbefolyásoló technológia vezető szállítója. Áttekintés Az elmúlt években a társaság közel 50 hazai állomáson - mint például Győr, Békéscsaba vagy Székesfehérvár - telepített elektronikus biztosítóberendezéseket 20 nagyprojekt keretében. Jelenleg a magyar vasúti hálózat három legnagyobb, elektronikus biztosítóberendezéssel felszerelt állomásán Thales technológia működik.

De ennél komplikáltabbak a Transoceanic Develop­ment Corporation, egyik nagy uránium kontrollá­ló cég kapcsolatai. Ezt a céget ben alapította Kuhn, Loeb két másik bankházzal — az S. Az utóbbi — mondotta Anderson — ugyanaz a wall-streeti befektetéseket eszközlő bankház, amely a botrányos Dixon-Yates ügyben volt mé­lyen érdekelve, mely ügyet Strauss agvalta ki, mialatt az AEC elnöke volt.

Továbbmenve Anderson azt is kimutatta, hogy a három bankház által létesített uránium cég feje Frederick M. Warburg, Strauss régi bank­házának egvik társa.

krefeld egységes párt

És hogy krefeld egységes párt másik War­burg, Felix, a Carl M. Loeb, Rhoades and Co. Ez a wall-streeti cég az, ahonnan Strauss ki­emelte A. Erpf nevű 'jóbarátját, hogy a keres­kedelmi minisztérium egy tanulmányát vezesse krefeld egységes párt szállítási tervekkel kapcsolatban.

Erpf-nek, le kellett mondania a kinevezése ellen emelt tiltako­zások nyomására.

Anderson szerint az Igazságügyi Minisztériu­mot felkérték, hogy trösztellenes szempontból vizsgálja felül az uránium ipart, de nem tette meg.

Azzal fejezte be, hogy a szenátusnak kelle­ne megvizsgálnia a Kuhn, Loeb által vezetett uránium krefeld egységes párt, amelyet Kuhn, Loeb bank ház vezet, az a bankház, ahonnan Strauss jött és ahová lehetséges, hogy visszakerül.

Múlt hét péntekjén a szenátus 49—46 szavazat­tal visszautasította Strauss kinevezését. A krefeld egységes párt párt és különösen Eisenhower krefeld egységes párt szenvedett ezzel nagy csorbát. Strauss évek óta egyik fő tanácsadója volt Eisenhowernek és az amerikai történelemben egyike a legritkább ese­ményeknek az, hogy az elnök személyes kineve­zettjét a kongresszus nem fogadja el. Politikai hírmagyarázók a republikánus párt erejének gyöngülését látják, ami a jövő évi elnökválasz­tásnál komoly kárt okozhat a párt terveiben.

A szenátusi szavazást izgalmas tevékenység előzte meg.

Magyarország

Siirgönyileg rendeltek be két távolle­vő republikánus szenátort, akik repülőn siettek Washingtonba a szavazáson résztvenni. A hétmillió lakosból öt­ven százalék dolgozik, ezeknek 38 százaléka nő. A japán olimpiai bizottság a közvetitést mesterséges boly­gó segítségével akarja megoldani.