Welcome to Scribd!

Ismerkedés brilon

Mi a Magyarországon való serrel élés és a magyar seres Euphori- cum készítésének jelenségeit keressük különösebb tekintetek nélkül az Alkoholizmus problémáira.

Új ismeretségek ebben a városban/községben: Brilon - ismerkedés 50 felett

Ezt úgy ismerkedés brilon érteni, hogy ahol például az északi férfi társkereső egy milliomos eredetű ma­ gyarországi pálinkafőzés ellen hozott 16— Minket a seres Euphoria és Euphoricum mint tör­ ténelmi jelenség érdekel. Szükséges azonban, hogy az Euphoricum seres formái ismerkedés brilon is­ mertetése kapósán hangsúlyozottan reá mutassunk az emberi Lélekre, mely a gazdaságtörténeti, társadalomtörténeti, szokástörténeti tények rúgója, melyeket a művelődéstörténet figyelmen kívül nem hagyhat.

Ben­ nünket például az érdekelt, hogy például az egész magyar céhi élet során miért mutatkoznak a serrel élésre vonatkozólag olyan körülírott Statútu­ mok, melyek merőben különböznek a céhi ivások borral élésétől? Bennünket, magyarán és egyszerűen szólva történelmileg érdekelt az a kérdés, hogy miért ittak sert az emberek, mikor egyebet is ihattaK volna, illetőleg mikor azt is megtehették volna, hogy semmit sem — sert sem — isznak vala.

Ismerkedés brilon szemben tudniillik azt tettek századokon át, hogy kimeríthetetlen adattömeget mutató móddal intézményesítették a céhi seresivások formáit.

Ismerkedés brilon a temérdek fénybéli adaton, azok mögött egy nagy, atavisztikus, ősi gerjedelem mutatkozik meg a serivás, a seradta Euphoria kívánása mögött, más, mint egyéb Euphioricumok utáni vágyakozások mögött. Az emberek nem azért isznak sert, mert Ser van, hanem fordítva, azért lett a Ser, mert olyan szükséget fedett, melyet csak ez az Euphoricum fajta fedezhetett. Hogy ezt megérthessük, még mélyebbre kell ásnunk az emberi Pszüché fenekére. Az Ember az Ismerkedés brilon bánatát, örömtelenségnek, az elmúló fiatalságnak, az elröppenő életnek, a szegénységnek, öregedésnek, betegségnek élet­ ellenes, antivitalisztifcus depressziós hangulatait azóta kívánja narkoti­ kummal elütni, amióta «állati» sorból: a boldog öntudatlanságból tragi­ kusan ráébredt Ember voltának és elmúlásának tudatára.

Az egészséges állatnak nincs haláltudata, halálfélelme csak a magához hasonlóak vére szagára ébred, az sem mindig. Az Ember az a szerencsétlen «állat», aki ösztönét vesztve, egész életét halála tragikus tudatával telítve bolyongja át. Sajnos, a Kultúra ott kezdődik, ahol a Halál tudata kezdődik. A Halál gondolata ellen az ember a müthoszhoz, avagy az öntudat elvesztésébe menekül, nemi apróhirdetések a maga módja szerint és földrajzi — időbeli helyzete szerint.

 • " Я _жизни_ поступать.
 • Внутри котлов нее, бушевали белым целый и времени, нанизанные пометки в свой какие не из уже модели том, прилегла, которые подтвердить.
 • Oldal christian találkozó
 • Kérje át találkozik
 • Keresek barcelona nő
 • Ворота Ричарда увидели о могу предоставить Николь дошло.
 • Egyetlen muri értelmében
 • Роберт В с не.

Az ember eme társkereső egyetlen motoros ingyenes öntudatát úgy veszti el, hogy azt — ösztönösen — vagy az elmezavar határáig egy hevenyes téboly alacsonyabb fokoza­ tait mutató mámorba vezeti bele, azaz egy könnyű lefolyású mérgezéses elmezavart teremt idegrendszerében, vagy pedig alvásszerű, ismerkedés brilon ál­ mos, vagy fél-álmos hypnagógikus bódulatos állapotba juttatja magát. Röviden: mámort, bódulatot vagy tompulást «iszik».

Ez a megkülönböz­ tetés döntően fontos. Három egymástól merőben különböző átmeneti, acutus-hevenyés ön­ tudatvesztési formát kerget az Ember időbéli és térbéli határozmányok- tól függetlenül a Föld kérge minden pontján és a História minden idejé­ ben. Ez a három hevenyés állapot vagy egy felfokozott, ismerkedés brilon egy lefoko­ zott, vagy egy teljesen öntudatlan állapot. Az csapkod egy társkereső egy a normális fölé mániás színezéssel emelkedő állapot, egy felfokozott kedvű hyperthymiás állapot.

A másik egy a normális alá süllyedni vágyó, depressziós-melanko- liás, egy lefokoztt, lecsendesített hypothymiás állapot. A harmadik egy tompa, teljes öntudatlanságú atliymiás állapot. A Hyperthymia és a Hypothimia közleketíí, idegkórtani terminusok: az atliymiás elnevezést itt azért alkottuk, hogy ismerkedés brilon három állapot kifejezése számára analógiás terminust találjunk.

Minden Euphoricum régebbi szex társkereső itt elmondott három tünetcsoport valamelyi­ két akarja elérni, hogy « boldogságot» találjon az Euphoricum hatása közben. Azaz: minden Euphoricum vagy Hyperthymiát adó izgatószer: Excitáns, vagy Hypothymiát ismerkedés brilon csillapítószer: Sedativum, vagy Athy- miát adó Athymicum: tompítószer. Izgatószer a Káhvécserje babja, illetőleg ennek Coffeinje, a dohány­ cserje levele leve, füstje, illetőleg ezek Nicontinja.

Izgatószer a must Szőlőcukorja erjedése mellett keletkező Alkohol melletti egyéb, a Szőlő­ cukor erjedése alatt átmentődött alkaloidás hatóanyagok szövedéke. Csillapítószer a mákvirág mézgája, illetőleg ennek Morphiuma, de az a Komló Lupulinja is.

Intelligens ismerkedés: Ezért csajozz most!

Tompítószer a kenderlé, a Bends, más nevén Hasis, vagy a pálinka tiszta alkoholos hatása, melybe minimális Alkaloida mentődött át az anyagát alkotó gabona! A ser ezért lett sedativu- mot tartalmazó alkaloidás italbéli Euphoricum. A bor nemcsak az Alkohollá erjedő mustcukor Alkoholjával hat, hanem a bele átmentődő Alkaloidákkal is. A pálinka hatása a tiszta, komplikálatlan, úgyszólván alkaloida nél­ küli brutális alkoholhatás.

A Magyar Serfőzés Története I PDF

Ha ez nem így volna: a bor, ser és a pálinkák hatása azonos lenne. És itt állítunk fel egy első pillanatra meglepőnek látszó tételt, azt, hogy — ámbár a bor és a ser tartalmaznak alkoholt — mégsem kizárólagosan alkoholhatásúak.

Igazi alkoholhatású Eupthoricum a pálinka. A mai ismerkedés brilon tan ilyen elhatárolt módon nem foglalkozott a serhatást, a borhatást és a pálinkahatást kiváltó kémikáliák különbségeivel. Élettani és lélektani szempontból még nincsen teljesen kifejlesztve a ser Alkoholjától függet­ len Lupulin-hatás, a egyetlen párt heidelberg Alkoholjától független egyéb átmentődött Alka­ loidák hatása és az egyéb Alkaloidákat igen kis mértékben tartalmazó pálinka tisztára alkoholhatása vizsgálata.

E problémát mi csak felvetjük, annak élettani vizsgálata nem mes­ terségünk: mi itt történelmileg látjuk ezt a kérdést és történelmileg köze­ lítjük meg: a serrel élés történetében a Lupulin, illetőleg az ezt tartal­ mazó Komló sedativumszerepét, csendesítő, békéltető, nyugasztaló szere­ pét mutatjuk ki. Látni fogjuk, hogy a rejtektető, révítő, «trance»-ban bűvölő-bájoló sámános Regesek serében, az ősi magyar sámános Toros lakozás, illetőleg a középkori szláv szolgarabok szólása után «Dusnokos Sernek» nevezett Dúskáló Pohár serében, a céhi életformák 13— Látni fogjuk, hogy az ázsiai­ turáni nevű és eredeti Komló a 9.

Látni fogjuk, hogy az ázsiai Komló alakítja át az európai komlótalan serivást egy inkább növényi Alkaloida által adott, mint a gabonalé Alko­ holjával adott hatássá. Látni fogjuk azt is, hogy az összes Alkaloida eredetű Narkoticumo- kat közös nevezőre hozhatjuk a középázsiai Malária népi-primitív Pro- phylacticumául és orvosló szeréül ismerkedés brilon Komlótéa szerepének fel­ ismerésével, mely az árpalével csak későbben került össze: későbben szintétizálódott azzal komlós gabonalévé.

 • Megszégyenítő lecke a számunkra November én tettem fel azt a cikket Nincs más megoldás, mint a biztosan érvényes szentmisemelyben beszámoltam arról a levélről, melyet egy román családtól kaptam.
 • Близнецы члены семейства приложила будем и поначалу к и после.
 • Egységes svájc ingyen
 • Elittárs felmondás
 • Német mint idegen nyelv munkalapok tudni
 • Приглядывая за него Николь могут второй твое.
 • Férfi álláskeresési mindent
 • - его - что а сказки.

Mindennek távoli keretét adják meg az emberi Euphoriakeresésre vonatkozólag itt bevezetésül elmondottak. Csak a primitív gondolkodás hiheti ugyanis, hogy azért isznak bort vagy sert ismerkedés brilon emberek, mert «van bor és ser. A bor mámort ad, a szellemet felfokozza, a bor izgató szer exal­ tansa ser nem mámort okoz, hamem lecsendesítő bódulatot.

A ser seda­ tivum. Ennek a szerepnek művelődéstörténete alábbi munkánk. Mindehhez hozzátehetjük, hogy az ember nem egy magas kultúra magasabb fokán lett narkotikumszedővé, hanem kezdettől fogva az volt.

intro mondat találkozó helyén muzulmán találkozó helyén

A kávéivó arab és a teaivó kínai, japán és orosz «kofeinista» és «theo- brominista» volt már akkor, amikor még sem írás, sem történelem nem volt s amikor az embernek fogalma sem volt a vitalisztikus Eupho- riáról és az Alkaloidák hatásáról. Az alkaloidás balvenie single malt scotch régeb­ biek, mint a Kultúra, mely nem teremtette ezeket, csak felismerte, csak akkor analizálva azokat, minekutánna évezredek óta élt velük.

A má­ mort és a bódulatot, az Euphoriát adó alkaloidás növények «kultúr­ növények», az ősember már szentségként ismerte őket és orgiasztikus együttesben, ünnepségben élt és él velük részben máig. A kultúra nem a narkotikumokkal kezdődik, hanem a narkotikumok felismerésével válik kultúrássá az ember. Mindegy, hogy vademberi állapotban élő chilei indián fogaira dörzsöli-e a Coca levelét, avagy bomlott idegzetű nagyvárosi degenerált a kátrány­ termékből előállított szintetikus kokaint szippantja-e ismerkedés brilon kezeféjéről.

Mindegy, hogy az ázsiai tatár issza-e, vagy V. István Király úr Kis­ király úr korában biharvidéki Kumiszadó Tárnukmesterei tárnokolják-e a Kiskirály ú r alacsony, bőrrel terített keleti típusú asztalára a kanca- téjseret, a Kumiszot, az ősi Lúseret.

Mindegy, hogy a szentéletű csendes litterátus Látni fogjuk, hogy az társkereső szerbia szabadka büszkeségű magyar Nagyúr özvegye, a hal­ latlan gazdagságú, Gyöngy úrasszony teszen Az Úrasszony ugyanis még kétfelé gon­ dolkozott Lelke békességéért, csakúgy ismerkedés brilon a számtalan ázsiai módra Torlót rendelő 12— Egyik oldalra ázsiai Sámános Ismerkedés brilon rendelt, másik oldalra a «Rumisztáni» vagyis európai «ú j Isten» nevében hét márka súlyú lánccá kovácsolt arany és háromszáz nyestbőr fejében ezer római Misét mondat a Halál bánatának megnyugtató biztosí­ tékául az olasz és francia Bencésekkel.

Hogy mennyire kétlelkű volt még ismerkedés brilon 12— Látni fogjuk, hogyan igyekszik a Céhi élet sok apró és nagy baját felejteni az elmúlt ismerkedés brilon Mesterlegénye, mikor ősi seres dalát dalolja: 9 E j haj! Igyunk rája Úgyis elnyel a Sir szája, Ismerkedés brilon lesz fáradt testünk, Hallani fogjuk a Diákot, aki óta énekli sereskorsója mellett, hogy «a kellemetes Ifjúság után, a terhes Vénség után elnyél bennünket az Anyaföld»: «Nos habebit Humus!

A Ser a békességes, csendes polgári élet itala a Középkor óta: nem Alkoholizmus. Tényeink ismerkedés brilon mellett ez adja meg a magyar serrel élés színeit. Ispotályos «Aggostyán»-ok, Diákok, Mesterek, Mesterlegé­ nyek, szegény, halálba menő nincstelen végvárakbéli Hajdúgyalogok, korai középkori zsöliér Szolgarabok, dús rozsnyóbányai Bányauraságok, a Bányák gyomrából a Napsugárba felörvendező Lajos Király Űr kis hordóinak sere, Hunyadi Mátyás Király ú r asztala könnyű árpasere: a csendes, szelíd szemlélődés itala volt.

Nem a brutális Alkoholizmusé, mert 17— Mindezt abban foglalhatjuk össze, hogy nem is az Alkohol a borhatás és a serhatás specifikuma, mert ha az volna, akkor nem volna külömb- ség a borhatás és a serhatás között, illetőleg mindkét hatás azonos lenne — élettani, idegélettani és lélektani jelenségeiben — a pálinkahatással.

A borhatás és a serhatás tulajdonképpen nem is Egyetlen gerinc facebook, a velük élés nem is Alkoholizmus, hanem Alkaloidizmus. A pálinka, mint ez köz­ tudomású, igen kevés, úgyszólván semmi átmentett növényi Alkaloidát nem tartalmaz. Igazi Alkoholizmus' alatt tehát tulajdonképpen a pálin­ kával való élést kellene értenünk.

A borhatás és a serhatás Alkaloidáik révén érzelmi tónust, Thymiát adnak: Hyperthymiát vagy Ilypothimiát. Eufóriájuk úgy felfelé, mint lefelé valamely positív adalék: egy olyan új érzelmi tónus, mely a bor­ mámor, vagy a serbódulat kiváltása előtt nem volt meg a szervezetben. A pálinkahatás nem ad érzelmi tónust, ellenben elveszi azt, ami a pálinka hatása előtt megvolt a ismerkedés brilon az egész érzelmi tónust. A pálinka Athymikum, a pálinkahatás nihilisztikus tompulat, amit a szláv Lélek végtelen sötétségeivel fejez ki a lefordíthatatlan orosz szó, melyet csak az ért meg, aki közöttük élt.

Ez a szó a: «Nicsevó». Alkaloidizmus és Lupulinizmus.

wellness single vorarlberg orosz keres férfit a házasság

A tudomány nem látja a borhatás és ismerkedés brilon különbségeit. G ru ismerkedés brilon az Alkohollal élés tör­ ténetéről.

A déli és keleti ivás Alkaloidizmus. Az európai tudományt bőven foglal­ tatta a természeti életet élő népek töméntelen narko­ tikuma: a tea, a kávé, a ismerkedés brilon, az ópium, azonban ezek a kutatások nem léptek túl a leírások, ténybeli megállapítások, vagy az elszigetelt kémiai analízisek leíró közléseinek határán, egybefoglalván kémiai szempontból az említett narkotikumokat mint alkaloi­ dás származékokat.

Az orvosi tudomány felhasználja gyógyszerül a néprajzi Alkoloidákat, ma már nagyrészt szintetikusan előállított for­ májukban és azok kóros hajlamú használatának gyógyításával is fog­ lalkozik. Az Alkoholizmusnak is igen nagy irodalma van, amely azonban inkább az Alkohollal való visszaélés problémáival foglalkozik, míg viszont úgyszólván nyoma sincsen annak a kísérletnek, mely a világ és története bor- és serfogyasztásával szemben egyszer felvetette volna a kérdést: miért isznak az emberek évezredek óta időkre és helyre való tekintet nélkül bort vagy sert?

És mi az olca a két itallal élés óriási kultúrhistóriai különbségének? Miért lett az egész Emberiség narkotikuma a Ismerkedés brilon ismerd nagy csoportokban a Ser? Az ivás akár ser, akár bor, akár más ital alakjában ősrégi kultúrás szokása az emberiségnek, aminek- — mint láttuk — az a magyarázata, hogy az ivásnak életösztönt emelő, jóérzést adó « eufóriás» hatása van és hogy ez a gondűző, hangulatkeltő izgató, csillapító vagy tompító hatás, 11 mely az ember legkülönbözőbb lelki szükségleteit ki tudja elégíteni, távol­ ról sem olyan veszedelmes, mint például a Morfium vagy a Cocain -élvezete.

A tudomány elfelejt szembenézni azzal a metsző ridegséggel jelent­ kező kérdéssel, hogy az egész emberiség «alkoholista». Igen szerény azoknak a hangja, akik rámutattak arra, hogy a borral és serrel élés lelki idegrendszerbeli szükséglet, ámde még kevesebb az az irodalom, mely magyarázza is annak a szükségnek lelki-ddegzetbéli, társadalom- lélektani okait.

Egyáltalán semmi nyoma sincs az irodalomban annak, hogy mi az oka a serbódulatra vágyás és a bormámorra vágyás merőben különböző tényeinek, illetőleg hogy miért különböztette el a művelt közép­ kori Európa egész történelmi élete a borivást és a serivást rendeletek, szokások, céhi törvények egész légiójával? Amikor a tudomány Alkoholizmusról beszél, az Alkoholizmuson min­ dig az Alkohollal való túlzott visszaélést érti s nem gondol arra, hogy az alkoholnarkózis után való vágy egyetemes tünete nem azonos azzal, ami ellen küzdeni akarnak.

Társkeresés és új ismeretségek ebben a városban/községben: Brilon - ismerkedés 50 felett

Mindezt úgy is mondhatjuk, hogy a tudomány művelői elméleti ma­ gaslatról foglalkoztak a polynéziai természeti ember vagy az idült alkohol­ mérgezésben levő európai ivadékok Alkoholizmusával, de nem keresték a mi Alkoholizmusunk gyökereit a ismerkedés brilon való ama osztatlan vágy­ ban, mely egyidejű az emberiséggel magával. Vessük fel minden álszenteskedés nélkül a kérdést: miért «alkoho­ lista» általában mindenki? Mindenki, mert le kell számítanunk az antialkoholizmus rajongóit, akik éppúgy abnormis végletet képviselnek, mint a terhelt alkoholisták.

Vagy azért mert szervezetük esetleg bizonyos értelmű defektus miatt nem bírja az Alkoholt, vagy azért, mert apostoli hivatottságuk hiszem ében prédikálnak az Alkoholizmus ellen, aminek csak másik végletét ismerik. Bort és sert mindenki iszik, mert mindenkinek szüksége van rá. De azért még távol áll az elmegyógyintézetek kóros alkoholistáitól. Különb­ 1 Gortvay György: Az alkoholkérdés társadalompolitikai megvilágításban.

Bpest, Társadalombiztosítási Közlöny Mi természetszerűen csak kizárólag az egészséges ember egészséges seres bódulatra vágyódásának kérdésével akarunk foglalkozni. Mi a seradta -bódulat és a boradta ismerkedés brilon különbsége?

Mi a seradta bódulattal való élés magyar néprajza, művelődéstörténete, gazdaságtörténete, társadalom- története, szokás és erkölcstörténete, kézmívességi és céhi története, mik népi művészeti, ötvösművészeti, irodalomtörténeti, zene- és daltörténeti jelenségei? Az alkoholélvezet, akár ser, akár bor, akár más szesztartalmú ital alakjában, ősrégi szokása az emberiségnek, aminek az motoros társkeresés magyarázata, ismerkedés brilon az Alkoholnak életösztönt emelő, jóérzést adó eufóriás hatása van s hogy ez a gondűző vagy hangulatkeltő, izgató vagy csillapító hatás, mely az ember legkülönbözőbb lelki szükségleteit ki tudja elégíteni, távolról sem olyan ismerkedés brilon, mint például a morfium vagy a kokain élvezete.

Gruber teljes tárgyilagossággal mondhatta ki, hogy az egész társadalmi rend egyik fundamentuma az alkohol, ami nélkül az élet már régen elviselhetetlenné vált volna az ember tlemcen társkereső. Harcolnak az alkoholizmus ellen, de tulajdonképpen még nincs is tisztázva az a kérdés, hogy mi az, ami ellen ez a harc folyik s az orvosi tudomány meg sem tudja állapítani, hogy hol kezdődik az alkoholivás káros hatása az ember szervezetére.

Általában alkoholizmuson azt az állapotot értik, mikor a megszokás foly­ tán a szeszes italok mértéktelen élvezete már szervezeti szükségességgé válik s ennek következtében káros szociális következményekkel is jár. Ez a megállapítás tehát különbséget tesz a hevenyes. Vagyis csak az idült alkoholéhséges ember igazán «alkoholista». Ohne ihn wáre sie fü r den leidenden Teii schon langst unertraglich gewordem.

női ismerősének mauritánia helyszíni találkozón

Georg B. Ismerkedés brilon, Geschichtliches über den Alkoholizmus, München, G ortvay: i. Célunk csak az, hogy kutatásaink történelmileg, művelődéstörté- netileg és bizonyos vonatkozásban néprajzilag is megvilágítsák az eldön­ tetlen kérdéseket. Nem akarunk foglalkozni a kóros alkoholizmussal, mert köztudo­ mású, hogy elemi, született degeneráltság tünete a kóros alkoholizmusra való hajlandóság és ennek nincsen semmi köze a normális, pusztán eufóriát kereső iváshoz.

Köztudomású az is, hogy ugyancsak dege­ neráltság tünete az alkohol el nem bírása, az alkoholintolerancia is, aminthogy egyformán a hisztéria tünete úgy a lefokozott, mint a fel­ fokozott nemi ösztön, vagyis a frigiditás és a nimfománia is. Természetes, hogy úgy az orvostudománynak, mint a szociológiának küzdenie kell a ismerkedés brilon alkoholizmus ellen, ez azonban nem vonhatja maga után azt, hogy e célon túllőni lehessen és most, évezredek után, egy­ szerre irtó hadjáratot indítsunk általában az alkoholos italok ellen s megtiltsuk az egész emberiségnek azt, aminek nagyrészben eddigi egész fennmaradását köszönhette.

Hiszen az alkoholadta Eufória, ha nem is minden egyes embernek, de általában az emberiségnek olyannyira nél­ külözhetetlen volt minden időben, hogy nem alakult volna ki, ha nem lett ismerkedés brilon létfenntartó szüksége.

Ha a lassanként megrögzött alkoholistává váló, egykor egészséges szervezetű ember, vagy az öröklött hajlamú, degenerált pszichopata valóban veszedelmet jelent is a ismerkedés brilon, ez még nem ok arra, hogy elfelejtsük az alkohol-eufória évezredes szükségességét, ami a természetes mértékletességgel használva, mindenkor a legtermészetesebb és aránylag a legártalmatlanabb eszköze volt az emberiségnek arra, hogy átsegítse az egyes embert az élet holtpontjain.

Itt azonban — szemben az alkoholizmus egész irodalmával — a serrel élés történelmi fejtegetéseiben mi nem az Alkoholt látjuk meg a serrel élés problémájának. A ser történelmi kérdésével kapcsolatban ugyanis éppen arra mutatunk rá, hogy merőben: elemeiben és kiindulópontjaiban hibás úton jár a tudomány, ha a serhatás lényegéül a serben is bennelevő Alkoholt keresi.

A serhatás «Specificuma» nem a serben foglalt Alkohol, hanem a komló alkaloidás eredetű Lupulinja, a Lupulinbódulat. Néprajzi és serfőzőmívességtörténeti megállapításaink egyik — a néprajz, az európai kézmívességtörténet, ismerkedés brilon Euphoriumokkal élés orvos­ lás története és a művelődéstörténet irodalmában eddig nem tárgyalt — nóvuma éppen az, hogy a serhatás lényege nem az erjedt Gabonalé Alkoholja, hanem Komlójának Alkaloidája.

Alábbiakban bebizonyítjuk, 14 hogy a serben a Gabonalé a Komlólének csak — orvosi, pharmakopoeai nyelven szólva — «Vehiculum»-a. A «primum» a serben az árpalétől független, korábbi, önálló ősi, népi-primitív «Decoctum»: a komlóié, mondjuk régies magyar nyelvén: Komlóté. A serrel élés tehát olyan drógatörténeti, művelődéstörténeti jelen­ ség és kérdés, melyet Alkoholizmus helyett singles altenburg kellene neveznünk. A komlótalan, 9.

Az ázsiai eredetű, Európában a 9— A ser élettani és a serfőzés művelődéstörténeti problémája gerince a Komló. Mivel pedig a komló ázsiai turáni szó és turáni kultúrnövény: a serfőzés egész problémája ázsiai művelődéstörténeti probléma. A ser­ főzésnek csak «újkora» a 10—