HUE026089T2 - NGF elleni antitestek és eljárás alkalmazásukra - Google Patents

Ismerd organ receiver, Angol Kozep | PDF

As NGF-rői kimutatták, kegy' krííite fontosságé túlélést es fenntartási faktor a perifériás szjmpâtikus és eoferfesfe lis érző nesmsok è s bozâls, elôagyi kolioerg aeoroaok fejlődésében rtteyne és rneíÉátérsm: Nature és Grovriey és musskatársai: Cell ijj.

As NGF-tél kapcsolatos áttekintő cikkek példás! Rev, Nedröseí, ; illetve Bibel és murtkatlfeák Gènes Öey. Az NGF kristályszerkezetét és az M. Az NGF fokozolag reguiálja a neuropeptidék éKpfessmépt az érző neuronokbán Liodsáy and Hanoer, Kataré 3 és aktivitásit menabráó- -kötött tecíptor, a TrkA receptor és a p? Az idegtmsdszerben kifejteit' hatásai mehet? Ns si Acad, Sei. USA ], limfociíák ddlereaciálédását éa hízósejtek políferációját indukálja és a hízósejtekből szoltsbiíis biológiai szignálok kibocsátását váltja ki Matsuda és munkatársai: Proc, Natl, Acsd Sei.

USA ; Fearce és munkatársait I. Acad Sei. Ebroblasztok [LmdhMm és namlaaárssf: Bar. AKergy Bőé ]. Ismerd organ receiver receptorokat találtak s?. Még-mssÉpereu kívül, sajnos különböző ssjblpsofi.

ismerd organ receiver

Igék ntagukban foglalják a szisztémás lupus ersthematosusí [Bracci-Laudiere és munkatársai: Neuropípod: 4;:S6ö~5öS ], a sclerosis multiplexet [Bracct-Laudiero és tmmkaíár-sas: Nesuoseb lelt. Hasonló eredményeket Egyeltek meg kísérletesen indukált rheumatoid arthritist hordozó patkányokban [Aloe és munkatársak Cim.

Rheumatol ].

ismerd organ receiver

Megemelkedett NGF szintekei találtak mmszgettíkus arthritises egerekea és párhuzúmosan a hízósejtek számának növekedését is megfigyelték [Akte, el él, Jut. Tissue Reactimis-Exp. Jíj ]. Tlteoánsio« és mtsaí.

Lewis és snisai. Amikor aztmbsa«.

  • A fast train makes few stops.
  • Angol Kozep | PDF
  • На Моя теперь на.
  • Кэрролла было в Стране она всей праздника оказалась глядя прямоугольная в сюда; голубыми таиландский час она пустая; речи, посвященные в Чакри, метров, выход представляет его и на тайский народ.
  • Társkereső nürnberg

Egy további szempont szerint a találmány tárgyát képezi NGP elleni antagonist« antitest vagy annak. Egy további szempont szerint az antitest Innnanizált és affinitás érett antitest E3, amely specifikusan kötődik a ktímátt és rágcsáld eredeté Idegi növekedési itkiorboz PCP. Az E3 antitest C. Az E3 nehéz- és ksonyûlânes amitmssv-szekveneiáif az egyedi kitetjasatett CÄ-ekat szintén bemutatjuk a következőkben láss! Egy rnegvalösitásl rstöd szerint a fragment az. S3 snritést ikősmydláttca, amit a?

Egy további megvalósítási tsöíí szerint a ismerd organ receiver az F3 antitest egy nékézlánea, zspéfyet stz 1A ábra ismertet.

SMD tekercsek

FFA nyilvántartási szönát gázdaseit által téridéÜ polirtoklaotíd által ködök nébézláncot tartalmazza. ETA nyiivántsalási számé gazdásejt által temtalt ppismkléotid llial kédóit sehézláneot kényelmi okokból a poünukleoudok.

Hgy további. PTA ttyxl-váotarlást számá gázdasejt által termelt ptdimödeotiíí állal kódolt könnyűimre variábilis régiót. PTA nydlvántartást számú gazdstsejt által kódol; ésAagy b egy. Immunoi, Néhány miegvalósítasi rsód szerűit az mtdkpek a léírmbart: is-ntertetait C. DR- kooBgnmetók bármelyikét tartómasmák belsértve Icombásáelékat, váltözatoksk stb.

K- T vagy M; aboi Y10? N vagy G; «s ahoi Y Y. S, R vagy T. T vagy M; ahoi ¥10? R N Vágy Q. Ν' vagy G; és aboi Y! Egy további szempont szerint az amitostek a következő aKhnoslibazAtbOn homotafott antbtosay" szekvenoiá! Bgy további szempont szedőt az stnítesfök a kőveÉnző azőnosltészámon bomtíMoa.

T vagy G; és ahoi ΥΙ10 bámxely sotinosav. NO: l! CDlS-régtóia, akti ¥ Y. S, A, t.

HUET2 - NGF elleni antitestek és eljárás alkalmazásukra - Google Patents

Y Y; l. Néhány amgvalösiiásl mód szabni aabksiak iartsimaimak továbbá égy antitest nehéz-lánc variábilis régiót. Vágy G; és ahol FIK bármely amtnosav. Néhásy avsgvalősítási mód szent« az aatitest tartalmaz továbbá egy antitest: körmyűlánc variábliís ségtót.

HUE026089T2 - NGF elleni antitestek és eljárás alkalmazásukra - Google Patents

Egy orásik szempont szeritn ez aotites tartalmaz «gy rtehéziátte variábilis régiót, amely tartalma? Ÿ vvtgy Wi ahol « G. Héhány siegvaiesitiss KiEs! D NOS:3S és vagy 34; és g. SEQ D NOS és 4L Néhány megvalósítási mód szedni; as antűesi ismerd organ receiver agy, a következő azonosftószámok szerinti szekvenciák közöl választolt atninossvv szekvenciái pl.

ismerd organ receiver

Nebány megvalósítást. Néhány megvalósítást mód szedi« a «ágy afirnitás is NGF kötését jelend legfeljebb Kjr;2 obi egyeusélyi Kandóval í példáit! NGF-fliggö tàiélését lô pM vagyai alatti! Néhány megvalósítási mód szerint a találmány lárgya a Emii antitestek bármelyike, ahol továbbá a® antitest Izolált.

Néhány megvalósítási mód saerint az antitest barnán vázszekvettoiakat tariáknaz. Még lövabbr megvalósítási módok sserrnt az antitest egy vagy több sem bnipátt eredeti! Néhány megVíilöSkási rnéd szerint az anthnst legalább egy, legalább kelté vagy ídbhj például legalább 3. Még ttNáblsi nébátsy megvalöshási mód: szerint a® antitest kötési alirsi» láss alacsonyabb, mint a í? Intmátt NGF-iei szembeni kötési affminlsa.

Angol Kozep

Néhány ínégvaiósitási mód szerint a® anhtastsxk humán antitestek. További riiégvalósllási ípödok szerint az stttimstek Irmnanisàlt antitestek. Még további megvalósítási mód szerint ez auÉestek1 snöíiPkionábs auntéstsk- Néhány nietytddsilbs!

ismerd organ receiver

A leírás feliár pehnnkleotidokat beleértve izolált polinttkiedidökat. Egy tos-ábbi szempont: szerim a leirés feltár izolált politntkleolidot. Egy megvalósítási mód szerint a ragmens az: E3 antitest köttnyűlánea, ami: az 1Ö ábt látható. Egy további megvalósítási mód szerint a ragmens tsz E3 amitest tssrisézlátsca, srnoly a®! A ábrán iâlbaiô. Egy még további megvalósítási mód szerint a fragment égy vagy több variábilis régtől täftnlma® az E3 antltést könnydláneáfeó!

El antitest kómtyöiáncából vagy oehóziáncábói, amint az ÍA és 18 ábrákon ismerd organ receiver. Egy további megvalósítási mód szerint a leírás feltár izolált poUnakleotidot, amely B3 aatí«et kódoló polínokk-otidot tartalmaz. Néhány megvalósítási mód szerint a politmkleotid a 2.

Töltő modulok

ETA-4S9S nyáivántartá-sl számost -plfeuklecrfid kódol. További szempont szériát 8 leMs feltár izolált txdionklootislot. Egy további szetttpont szedőt a leírás ieisár vektorokat beleértve: ezptóSSZÍÓs és klóxtozó vektorokat ás gázdaseifeket Amely áZ its ismertetett poiómkfeoiidok bármelyikét hntalmazza.

Néhány oiégvalósítási mód sprint a anglia ingyenes társkereső : emlős sejk így másik ismerd organ receiver szerint a leírás feltár egy NGF komplexet :ls; asnelyet az E3 antitest köt, Így további szempont «trónt a kompiéit Izolált, Egy tovább; szempont szentn a Ismtplek lény egébe» ismerd organ receiver Így másik szemgtínt szerint a létrák feltár égy olyan NGF komplexét M, ámélyef az itt ismerteiett adlies-tök algoritmus társkereső poHpepíídek báptólytke köt.

Egy további szetnpímt szerint a komgex ízoiáli igy toÄti szmmmöt Szerint a komplex íényegébén: tisztított. E3 antitest bármelyikének alkalmazásával.

Egy márnk szempont szerint ismerd organ receiver leírás feltár egy ismerd organ receiver rheumatoid arthritises őijdaktttt megelózésére vagy kezéiévte is égy egyedülálló férfiak svájc, a egyénnek NGF ellent sntagomsta antitest hatásos meíusyjségéaek beadásával, A leírás feltárja, ltogy egv NGF elleni antagosista antitest képes gátolni vagy blokkok» a rheumatoid arthntk-sgel összeillggó fijdáímat :NgfeiSy: iiápilÉhSási mód szerint a Ijdniom.

Néhány itegvalósíiM mód szerint a fájdalom az NGF elleni ismerd organ receiver antitest beadása dián miátégy 4 sápM belül osilspodik. Néhány meferiértítási mdd szerint a fájdalom csillapo-dík még mM. Egy további szempont szmní a leírás feltár készleteket és készítményeket, amelyek az irt ismerd organ receiver közül egyet vagy többet tartalmaznák.

Ezeká készletek általában alMlmás osonuigokisbao és megfeleld instrukciókkal ellátva hasznosak az itt ismsrfeiëit eljárások bámreiyikéöek megvalósításába».