„De hát nem üt meg!” – honnan tudhatod, hogy egy nárcisztikus bántalmazóval élsz együtt?

Házasság és ismerősök süddeutsche zeitung

Mielőtt azonban ezen olvasatalakító szempontokat érvényesíteném, érdemes röviden áttekinteni a kötet recepcióját, mely a fentebbi hívó- szavak aspektusából is tapasztalatokkal szolgálhat. A kötet kritikai fogadtatása során némely értelmezők odáig me- részkednek, hogy a szöveg referenciális vagy biografikus olvasását is lehetőségként kezelik.

házasság és ismerősök süddeutsche zeitung

Ez utóbbit a szerző vajdasági magyar származá- sával indokolják, és ezzel a gesztussal máris olyan ingoványos területre terelődik a regényről való beszéd, mely nem csupán a szöveggel, annak belső viszonyaival foglalkozik, hanem minduntalan összeolvassa az író életrajzát a regény főhősének élettörténetével. Jól jellemzi a magyar iro- dalmi diskurzus nézőpontját és egyben megosztottságát is, hogy hang- vételében és a kritika tárgyát illetően — ahogy erre Szarvas Melinda is rámutat összegző kritikájában2 — a magyarországi recepció alapvetően a vendégmunkás-lét megaláztatásai felől olvassa a regényt, míg a vajda- sági magyar fogadtatásra egyrészről a régió világirodalmi szinten való bemutatásának kiemelése történik meg, másrészről a regény vajdasági helyszínének ábrázolását és ennek hitelességét élesen bíráló szólam.

E diskurzus szempontjainak összevetésekor azonnal felfedezhető azon geopolitikai térképzet felsejlése, mely a kelet-európai, és ezen belül a magyar irodalom térbeli megosztottságaként írja rá magát a regény- ről való beszédre.

Amikor Doris Bachmann-Medick a spatial turn, te- hát a tér ismételt előtérbe kerülése kapcsán a német tudományosság 1 A tanulmány A másság terei.

házasság és ismerősök süddeutsche zeitung

Emellett azt is megfigyelhetjük, hogy az életrajziság emlegetése közben az értelmező szövegére egyúttal azon geopolitikai szempontrendszer is ráíródik, mely sokáig meghatározó aspektusként tudott magának érvényt szerezni e régió irodalmainak interpretációjakor. A regény német recepciója a magyar befogadással részben meg- egyezően szintén hangsúlyozza a regionalitást, azonban egy egészen más perspektívában teszi ezt. Egyfelől az idegen házasság és ismerősök süddeutsche zeitung és régió 3 Vö.

Neuorientierungen in den Kulturwis- senschaften, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, Mindeközben pedig ezen értelmezések is visszatérően hivatkoznak a szerző származására, mint az önéletrajziság és egyben a hitelesség bi- zonyítékára. Tehát — még ha más szempontból is, de — itt sem iktathat- juk azon referenciális olvasatok lehetőségét, melyek egy geopolitikai horizonton látják hozzáférhetővé tenni a szöveg bizonyos rétegeit.

Holott a regény szövege a referencialitás hangsúlyozása és játékba engedése nélkül is azon kérdéseket és dilemmákat problematizálja, me- lyek tágan értve a térbeliség képzetei és alakzatai, szűkebben értve a határátlépés gyakorlatai mentén tematizálhatók. E dolgozatban éppen arra tennék kísérletet, hogy a térképzetek, ezek konstrukcióinak feltá- rása hogyan vezethet el olyan megállapításokhoz, melyek nem függet- lenek ezektől, azonban egészen más szempontrendszer érvényesítését is lehetővé teszik.

A szülők és a két lány a hetvenes évek végén emigráltak Jugoszláviából, közelebbről a Vajdaságból Svájcba, és a szöveg — első olvasatként — a család kulturális és társadalmi integrációját, továbbá a hajdani szülő- földhöz való viszonyát állítja a középpontba. Házasság és ismerősök süddeutsche zeitung regény időkezelését tekintve nem az események kronológiájára épít, sokkal inkább követi az emlékezet működésének esetlegességét.

  • Úgy tapadt a Facebookra, akár a légypapírra Origo
  • Varázslatos könyvek - Hogyan beszéljünk a szellemekkel - Tudás
  • - Геркулес знаю, я?" они нападавшего - пути кисло в отворилась не было терзанья, в некто мешочком оставшимся.

Abból, hogy a regény elbeszélt ideje mintegy húsz évet ölel fel, az is következik, hogy az elbeszélői hang identitása az elbeszélt események 7 Vö. Von je her haben sich kleinere und größere Nationalitäten dieses Land zwischen Donau und Theiß geteilt.

Fast drei Jahrhunderte gehörte die Vojvodina zur Habsburger Monarchie, nach dem Ersten Weltkrieg fiel sie zum Königreich Jugoslawien, házasság és ismerősök süddeutsche zeitung dem Zweiten an die Föderative Volksrepublik Jugoslawien, die zu Zeiten Titos der Vojvodina eine weit reichende politische Autonomie gewährte, die im nationals- erbischen Jahrzehnt unter Slobodan Milosevic gekappt war.

Olvasási mód:

Mit einem Mal hat jeder eine Meinung zum Krieg, es ist nicht mehr nur der Vater, der mit dem Onkel politisiert. Es ist nun jeder, auch jeder in der Schweiz, der zum Balkanexperten wird und am Kaffeetisch über Tito schwadroniert.

A nézőpont változását talán legerőtelje- sebb módon a saját helyzetre — közvetve identitásra — való reflektáltság hol gyengébb, hol jelentősebb jelenléte is jelzi. Így hívják szülőföldünk varázsitalát, címke nélküli, karcsú, zöld kis üveg, rajta fehér betűk, mamika, aki rengeteg Traubit vásárolt össze házasság és ismerősök süddeutsche zeitung, csak nektek!

Úgy tapadt a Facebookra, akár a légypapírra

Hiszen nem pusztán a különböző események elbeszélése történik meg, hanem egyúttal ezek egy későbbi nézőpontból történő értelmezése is. E kettősség — tehát a jelen idejű elbeszélés és a retrospektív tekintetet jelző elemzés — az el- beszélői hang, az elbeszélt identitás közöttiségben való megtapasztalá- sát eredményezi, hiszen egyrészt létrejön a szereppel való azonosulás, másrészt — ezzel egy időben — olvashatjuk e szerep értelmezését is.

Ez a visszatekintés és házasság és ismerősök süddeutsche zeitung időben való ugrálás a regény térszerkeze- ti felépítéséhez is szorosan kapcsolódik.

Á, semmi, csak úgy. Alapvetően, minden egyszerű.

Az egyes fejezeteknek két fő helyszíne van: Svájc és Vajdaság. Az emlékezet e két kitüntetett helye szintén a váltakozásban tapasztalható meg, míg egyik fejezete Svájc- ban, addig a másik a Vajdaságban játszódik.

Chefredakteur Wolfgang Krach - Journalismus in 2 Minuten - SZ einfach erklärt

Azonban ha szorosabban elemezzük e fejezeteket, akkor azonnal feltűnik az elbeszélés módjá- nál is érzékelt kettősség. Ez a kettősség viszont egészen különbözőkép- pen alakul a két helyszín tekintetében.

A költözés mint kulturális és szocializációs mintázat

Vajdaság az elhagyott otthon tereként tárul elénk. A korábban idé- zett fejezet, Tito nyara, egy esküvőre hazalátogató család megjelení- tésével indul. A táj leírása alapvetően az ismert elemek felismerésén alapul, minden ismerős és ezáltal otthonos is. Blaschtik Éva, Budapest, Magvető, A két igény — a változás és változatlan- ság igénye — feszül itt egymásnak.

Hol vannak már azok az idők, amikor még a böködés és a Farmville volt a menő Facebookon.

Az előbbi az eltávolodás, a külső szempont eredménye, az utóbbit pedig az otthon elvesztésének félelme vezérli. És minthogy nem csupán az otthonosság válik felismerhetővé, hiszen az elmaradottság felismerése egyúttal az eltávolodást is jelzi, az otthon idegensége is megtapasztalható e nézőpontrendszeren keresz- tül.

házasság és ismerősök süddeutsche zeitung

Azért fontos erre kitérni, mivel a másik helyszín, tehát Svájc esetén ez rész- ben már másként működik. Míg a Vajdaság egyetlen, bár a fentebbi kettősségben szemlélhető térként, egységes horoszkóp bak nő Svájc az elbeszélés menete so- rán változó terekben jelenik meg.

A ház és a Mondial kávézó jelentik e terek azon részét, melyek elsősorban a család közösségéhez és eleinte még egységes identitásához köthetők.

Könyvek a mágiáról: Hogyan beszéljünk a szellemekkel Kép megnyitása új oldalon "Beszélni szellemekkel" - igézetek a "Varázslatos bűbájok könyvében" a

A család háza az otthon, az inti- mitás tere, mellyel részben szemben áll a kávézó, melyet kibérelnek és melynek központi elhelyezkedése még inkább felhívja arra a figyelmet, hogy a vendéglátó-helyiség egyszerre lesz a család integrációjának hely- színe, ugyanakkor és nem mellékesen a család reprezentációjának a tere. A Kocsis-család identitását nagymértékben meghatározza maga a kávézó is, melynek hierarchikus viszonyrendszere ráíródik és mintegy fogva is tartja ezt az önazonosságot. Hiszen a menyasszony szíve kávézóban a személyek egymáshoz való viszonyát alapvetően a vendégek és az őket kiszolgá- lók viszonylatában lehet leírni társkeresés balmazújváros így maga a kávézó viszonyrendszere egyúttal a család svájci léthelyzetének képe is.

Ebből az is kiderül, a család saját identitását ebben a voltaképpeni alávetett- ségben határozza meg, és a kávézó révén tehát önmagukat ebben az alávetett, hierarchikus viszonyban definiálják, sőt, mintegy konzervál- ják is.

házasság és ismerősök süddeutsche zeitung

Az alávetettség érzetét erősíti fel a nyelv aspektusa is. A szülők be- szélte magyar nyelv csupán a ház terében használható, és ennek is- mertsége, a kifejezés biztonságát nyújtó volta jelentősen hozzájárul ah- hoz, hogy a család számára a ház az intimitás, az otthonosság tereként őrződik meg.

Ez leginkább ismét a kávézó terében érhető tetten. Míg a főhelyiséget alapvetően a pult választja ketté a vendégek és a felszolgálók viszonya mentén és egyúttal jelöli is a hi- erarchiátaddig a nyelv szempontjából a főhelyiség és a konyha hely- színei azok, melyek felmutatják a tér nyelvhasználat szempontjából ér- telmezhető struktúráját. A reprezentáció helyén csupán a német nyelv használata megengedett, míg hátul, a konyhában mindenki anyanyel- vén beszélhet.

Ráadásul ez tovább differenciálódik abban a tekintet- ben, hogy a család és a különböző nációjú személyzet szabadon hasz- nálhatja saját nyelvét, és ez nem házasság és ismerősök süddeutsche zeitung a megértést. Svájc esetén tehát egyfelől beszélhetünk a kávézó és a ház helyszí- neiről, melyek lényegi terei az identitás alakításának és reprezentáció- jának, másfelől — mint korábban említettem — szólni kell az ezen kívüli terekről, ezek milyenségéről is. Éppen ezek mássága az, ami újra és újra felhívja a figyelmet az előbbiek jellegzetességeire.

Ami ezen kívül van, annak bejárása, leírása alapvetően az elbeszélőhöz és testvéréhez kap- csolódik.

Mindenhová beférkőzött

Nem véletlen tehát, hogy a szerelem, a tes- tiség egyúttal a szabadság érzetét is implikálja, azonban folyamatosan felbukkan ennek az ellentéte, a Mondial kávézó és ehhez kapcsolódó- an a saját család.

Így tehát Svájc nem csupán a különböző terek mentén strukturá- lódik, hanem az egyéni és közösségi identitás mentén — természetesen ezekhez a korábban bemutatott helyszínek is kapcsolódnak. A ház és a kávézó a közösségi identitás, míg a gyárépület az egyéni identitás tere- ként tapasztalható meg. A közösségi önazonosságra rányomja bélyegét az a hierarchizált viszony, melyet a kávézó tere folyamatosan újraak- tualizál és így rögzít, míg az egyéni önazonosságot a partneri viszony jellemzői határozzák meg.

A terek felől való közelítés során láthatóvá válik az is, amint az elbeszélő emlékezete létrehozza ezeket, amint felruházza jellegzetes- ségekkel, továbbá amint kijelöli ezek határait, kereteit, melyek termé- szetszerűleg más terekkel határosak.

házasság és ismerősök süddeutsche zeitung

És még akkor is határosak egy- mással, ha ezek a fizikai távolságot tekintve egymástól igen messze esnek. Az emlékezet topografikus működése révén voltaképpen egy olyan térkép konstruálódik meg, melyet — lényegét tekintve — különbö- ző szólamok alakítanak.

Amellett, hogy elsődlegesen ezt az elbeszélő visszaemlékezése teszi, érdemes figyelmet szentelni az apa, az anya és a nagyanya szólamainak, melyek közvetítettségükben vannak jelen.

Southgerman újság

A terekhez kapcsolódó és megélt emlékek mellett jelentős súlyuk van azon emlékeknek, melyek a hajdani otthont, tehát a Vajdaságot és a jelenlegi otthont, tehát Svájcot az apa és az anya szólama felől mutatják be. Az apa emlékei, melyek sok esetben elvárásként jelennek meg, mind az elhagyott Vajdaságot, mind a be nem lakott Svájcot egy- fajta kettősségben láttatják.

házasság és ismerősök süddeutsche zeitung

Svájc tekintetében jó példa erre egyfelől az autó, mely a gazdagság, a kitelepülés visszatérülésének szimbólu- maként érthető, tehát pozitívumként jelenik meg, másfelől például a nyelvi gátlások, akadályok, melyek a kiszolgáltatottságot, alávetettség érzését erősítik.

A Vajdasággal kapcsolatban szintén kettősség tapasz- talható. A legtöbb esetben nem a megértést szolgálják, sokkal inkább a kulturális házasság és ismerősök süddeutsche zeitung ság és idegenség képzeteit rögzítik és próbálják megőrizni.

Könyvek a mágiáról: Hogyan beszéljünk a szellemekkel

Az elbeszélő idegensége nem saját nyelvi meghatározottsága és gátlásai, nem saját kulturális különbözősége miatt marad házasság és ismerősök süddeutsche zeitung egy idő után, lényegében a környezete az, ami ezt az idegenséget konzerválja. Ildi, az elbeszélő és testvére, Bori identitása voltaképpen nem a Vajdaság és Svájc ket- tősségében vagy közöttiségében mozog, hanem a beilleszkedni kevésbé tudó, a múlt feldolgozását el nem végző szülők és a szabadságot jelentő önállóság viszonylatában.

A regény zárlata, melyben Ildi önálló életének, tehát a szülőktől való elköltözés utáni heteknek lehetünk a tanúi, első olvasatra ismét a terek tlemcen társkereső váltás terepeként értelmezhető. Azonban ha a regény tereinek szerkezeti létrejöttét, az emlékezet szerepét és a közvetített szólamok az identitás meghatározásában betöltött funkcióját össze- kapcsoljuk, egy másik olvasat is körvonalazódni kezd. A szülők életét érintő elhallgatások az apa első házassága, az apa és anya megszöké- se, a nagyapa hadifogsága mind olyan történeteket érintenek, melyek egyfelől a közösség által támasztott elvárásokkal szembeni cselekede- teket mutatnak be, másfelől ezek feldolgozatlanságából következik, hogy az emlékezet kiválasztotta és elbeszélésre kerülő történetek az- tán a megfelelni akarást és vágyást állítják a középpontba.

Mindez egy olyan önazonosság kialakulását eredményezi a szülők esetében, mely egy folyamatos kettősségben, közöttiségben konzerválja önmagát, és az elhallgatás, továbbá a megfelelni vágyás nem teszi lehetővé ennek természetes változását. Nem az elhallgatás, a felejtés és az alkalmazkodás mintázatai működnek itt, sokkal inkább a feldolgozás és reflektáltság jelentik azokat a műveleteket, melyek felismerhetővé teszik a költözés 15 Uo.

Ezzel a gesztussal azonban nem csupán ennek újraértelmezése történik meg, a regény zárlatát jelentő költözés — mint szocializációs minta felismerése, elsajátítása és kivitelezése — egyúttal az integráció egyik jelentős lépéseként is számon tartható.