Tartalomjegyzék

Fekete nő keresek fehér ember

Réti János Vélemény De vajon valóban az etnikum és a nemi jelleg határozná meg egyedül, hogy milyen emberek vagyunk? Réti János írása. A baloldal egyik uralkodó mítosza, hogy az emberiség a történelem egy bizonyos pontján elkerülhetetlenül, mintegy az általa egyébként tagadott Teremtés reá szabott teleologikus mozgását bevégezve, eljut az önmagával való őszinte szembenézésig.

Ekkor, a tiszta ész addig haloványan pislákoló fényében egyszerre ráébred: minden és mindenki tökéletesen egyenlő. Isten, haza, a családi kapcsolatok és a magántulajdon pedig béklyók voltak csupán.

Immár nincs semmi, ami a végső soron tulajdonságok nélkülivé lett ember korlátlan és valódi szabadságát, azaz a kommunizmus kiteljesedését akadályozhatná. A progresszív elbeszélés közkeletű nyelvjátékait felfejtve annyit azért sejteni lehet róla, hogy mi a legkisebb valószínűséggel: heteroszexuális, fehér férfi. Ám a történelmi szükségszerűség egyelőre vonakodik élő valósággá emelni az újabban identitáspolitika nevet viselő megváltástan alapvetéseit. Hovatovább a hamis tudat úgy tűnik, végleg mindent maga alá temet immár.

Ennek megfelelően az egyedül járható út az elnyomás elleni harc fokozása maradt. Többé nem elég pusztán szimpatizálni bizonyos embercsoportokkal.

A fehér ember eredendő bűne

Aktivistává kell válni. Az élcsapat tagjává, aki mindent az Ügy szolgálatának rendel alá. Ám ha valaki mégsem így tesz, ezzel az intézményesített elnyomás fenntartójaként a született bűnösök oldalán jelöli ki saját helyét. Létével pillanatról-pillanatra újrateremti a rendszert, amelynek haszonélvezőjeként megmaradva, többé semmi könyörületet nem érdemel.

fiatalember cég

Amit Marx a maga idejében elnagyoltan látott csupán, az mára a napnál is fekete nő keresek fehér ember vált: az igazságtalanság alapjaként feltételezett osztályelnyomás mögött valójában a normatívvá emelt heteroszexualitás és a fehérség imperializmusa bújik meg.

A képlet igen egyszerű: a hoe kun per flört op whatsapp fekete nő keresek fehér ember a társadalmi nem, illetve a bőrszín az, ami kijelöli az ember helyét a társadalmak hierarchikus felépítményében. Ezért, ha meg akarjuk haladni azt a kizsákmányoló, a világot az igája alá hajtó, kapitalista és heteronormatív rendszert, ezek ellenkezőjét kell propagálnunk, majd kierőszakolnunk.

Mégpedig egy olyan küzdelemben, ahol egyedül a győzelem számít, amelynek érdekében voltaképp fekete nő keresek fehér ember megengedett. Az ellenfél ugyanis fehér és ciszgender, tehát definíció szerint uralomvágy és az őt körülvevő világ szimbolikus és tényleges kolonializálásának kényszere hajtja. Egyszóval gonosz. Fekete nő keresek fehér ember a gonosz erői ellen egyedül a Világosság Fiai tudják felvenni a harcot, akik paradox módon ezúttal sötétek legalábbis a bőrük színébenáltalában nem-bináris nemi identitásúak, és az Igazság végső győzelmét nem a világtól való tökéletes elszakadás útján, hanem akadémiai közegben és egyetemi kampuszokon hivatottak kivívni.

A tiszta szellem érintetlenségét beszennyező korlátoltság, azaz a fehér férfi ember bűnös világával szembeszálló kiválasztottaknak elsőként saját megalázott helyzetükre, elnyomatásukra szükséges rádöbbenniük. Majd, immár a Tudás megingathatatlan bizonyosságával felvértezve, megkezdődhet a felszabadítás kizárólagos életcéllá nemesített aktusa a ciszheteró fehérség uralma alól.

Ehhez elegendő az elnyomotti státusz bizonyossága, a gonosz világától való, ezúttal csakugyan szembetűnő különbözés.

Másra, rituális megtisztulásra, önvizsgálatra nincs szükség: a lehetőség szerint többszörösen is igazolt áldozati lét önmagában képes biztosítani a megváltást, kivált, ha a tántoríthatatlansága teljességében megmaradó küldetéstudattal, lankadatlan mozgósíthatósággal és folyamatos cselekvéssel párosul.

ismerkedés st. gallen

Minden, ami igazán számít, fekete nő keresek fehér ember az elnyomás mértéke. Az identitáspolitika hívei szerint az értékek hierarchiájában legalul a heteroszexuális fehér férfi foglal helyet.

Gyakran feltett kérdések

Őt követi a szintén heteró, de az intézményesített patriarchátus által azért mégiscsak megnyomorított fehér nő. Fölötte helyezkedik el a fekete heteró férfi, majd a nő, a fehér homoszexuális férfi, illetve a leszbikus nő, a fekete meleg és a leszbikus, majd a leginkább elnyomottak következnek: a fehér transzszexuális, legvégül a fekete transzszexuális nő.

  • Egyetlen tageskarte német vasút
  • Ibram X.

Ő az, aki az áldozati szerepek nemes versengésében a legelőkelőbb pozíciót foglalhatja el. Ugyancsak ő az, aki a nemátalakítás művét bevégezve személyes és abszolút tudásra tett szert a Lét végső igazságait illetően. Önmagát megváltva sikerült hátrahagynia az eredendő bűn időbe vetett világát.

Beavatottként a Fény Birodalmát az anyagi világunk börtönében saját létén keresztül manifesztálva, beteljesítője lehet a fehér kiváltáság és a heteronormativitás elleni kozmikus küzdelemnek.

Miután az identitáspolitika hangadói a hajdan obskúrus szektát az elmúlt évtizedek során a közbeszédet mindinkább meghatározó széles mozgalommá duzzasztották, a ma már nemcsak amerikai középosztálybeli fiatalok az egyetemi éveik során jó eséllyel találkoznak az irányzat dogmáit hirdető hittérítőkkel. Megváltástanról lévén szó, ekkor választaniuk kell: a jókkal tartanak, vagy, immár a felszabadítás folyamatában betöltött valós szerepük ismeretében, mégis fekete nő keresek fehér ember gonosz elnyomás szekértolóivá szegődnek.

Nem meglepő módon kevesen vállalják az eretnek státusszal együtt járó párialétet. Inkább beállnak a sorba, és a neofiták buzgóságával kezdik el maguk is követelni a polgári társadalom felszámolását.

Mindez rendszerint rituális aktusok révén, a hittételek skandálásával, és az elhajlók közösségi megbélyegzésével, nyilvános megalázásával, nemritkán testi épségének tényleges fenyegetésével valósul meg.

A krédót megkérdőjelezőket az igazság hangján szólók úgyis elhallgattatják, viszont a hozzájuk csatlakozók úgy érezhetik, kisebb felelősség terheli őket a másokkal szembeni vélt, vagy valós igazságtalanságokért.

Ugyanis aki áldozat, az mentesül a felelősség és a bűntudat alól, ráadásul az identitáspolitikai lényegéből következően nem lehet bűnös. Nem mellesleg számíthat a csoport többi tagja, és egyáltalán, minden jóérzésű ember támogatására. Az egyetlen bökkenő, hogy az áldozati szerep tartós felvállalása előbb-utóbb a társadalom nagy részétől való elszigetelődéshez és a valóság tagadásához vezet. Egyébként is úgy tűnik, az elszigetelődés és az ellenségeskedés egyenesen következnek az identitáspolitizálás történelmi gyökereiből.

Amerika pedig nem más, mint börtön, ahol minden, még az alkotmány is a fehérek érdekeit szolgálja.

Hasonló a helyzet a as, es évek fordulójának radikális, New York-i feminista szubkultúrájával, amelynek legjelesebb képviselői, mint például a szcéna egyik vezéralakja, Pamela Kearon, jóformán minden mondanivalójukat a nemi szerepek eltörlésére és a férfigyűlölet fekete nő keresek fehér ember taglalására hegyezték ki.

Természetesen nem lehet azt állítani, hogy identitáspolitika mai hívei mind ugyanolyan szélsőséges elveket vallanak, mint a mozgalom alapítói. Az azonban világosan látszik, hogy a kezdetek kijelölték az utat a társadalom szövetének megbontása felé. Az elméletek és az ezekből következő politikai gyakorlat ugyanis különleges elbírálást és nem egyenlőséget propagál. Az egyenlőtlenségre hivatkozva valójában újabb törésvonalakat hoz létre, illetve már ténylegesen meglevő ellentéteket mélyít el.

taurus állatöv mai ember egyetlen

Miután a kapitalizmus a fehér ember elnyomó természetének következménye, ezért át kell adnia a helyét a versengés helyett az együttműködést hangsúlyozó szocializmusnak.

Csakhogy az fekete nő keresek fehér ember a radikális baloldal többi megjelenési formájához képest is kevésbé tűnik kooperatívnak. Valójában gyűlöl mindenkit, aki a céljaival szembeszegül. Amint arról már szó esett, az áldozati szerepbe való belefeledkezés a megbízható valóságérzékeléstől is eltávolít. What Is Intersectionality? Intersectionality is the newest fad in political activism. What is it? And, what does it even mean?

Nobody is better prepared to answer these… Az interszekcionalitás mára mindent elborító trendjében azonban semmi új nincs. A hátrányos helyzetek összeadódnak, és ezek jelölik ki az egyén helyét a társadalomban — mondja az identitáspolitika korábban kitaposott nyomvonalán haladva. A fehér ember elnyomja a színesbőrűeket, a férfiak a nőket, a heterók a melegeket. Az elmélet azonban nem tud mit kezdeni azzal, hogy vannak magasan képzett és jól megfizetett transzszexuálisok, vagy éppen sikeres afroamerikai leszbikus ügyvédnők, akik alkalmasint dobnak néhány dollárt az utánuk forduló fehér hajléktalanok dobozába.

Ahogy azzal sem, hogy miért teljesítenek általában jobban az egyik indián törzs tagjai, mint a másikéi, miért döntenek egyes kisebbségi csoportok úgy, hogy a felszabadító mozgalmak szándékaival ellentétesen a polgári berendezkedést támogatják, illetve, hogy mi az oka annak, hogy az átfogó felmérések szerint több kisebbségi csoport is jobban keres és hasonló vagy jobb társadalmi pozíciót vívott ki magának, amint a hagyományos WASP amerikaiak. Elképzelhető, hogy a világban való megfelelés kérdése többtényezős képlet, és mégsem csak a fehér ember által fenntartott elnyomó kultúrán múlik minden.

Előbb hisszük el a sárkányok létezését, mint azt, hogy egy fekete színész is eljátszhat egy lovagot

Az elméletből gyakorlattá válás folyamatának iróniája, hogy azáltal, hogy a felkent papjai sulykolják, valójában fenn is tartják vagy éppen igazzá teszi az általuk vélt egyenlőtlenségeket. Amikor dekolonizáló buzgalmukban az interszekcionalisták a fehéreket csökönyösen saját múltjukhoz kötik, valamint rituálisan újra és újra felróják nekik a puszta létezésüket, ezzel fenntartják és kiélesítik az idejétmúlt dichotómiákat, és paradox módon a hozzájuk hasonlóan intézményesített fehér felsőbbrendűségben gondolkodó identitárius mozgalmakat erősítik.

Nem beszélve arról, hogy amikor az identitáspolitika kizárólag élesen különváló csoportokban gondolkodik, amelyek között eredendő bűnösök, és szent áldozatok vannak, ezzel eliminálja az egyén szerepét, felelősségét a sorsa irányításában.

A dogma ilyen módon magyarázat is a sikertelenségre, amely így semmiképpen sem a tehetség, a szerencse, vagy a szorgalom hiányának, hanem egyedül az intézményesített rasszizmusnak és szexizmusnak az eredménye.

Ezzel devalválja a meritokratikus rend igazságosságába vetett hitet — egyúttal az élet célját is. A versengő áldozatiság játszmájának főnyereménye ugyanis a limitált erőforrásokból való garantált részesedés.

  1. Ha nem vagy néger, ne mondj olyanokat, hogy néger, mert nem illő.
  2. Mi a különbség a 'preferencia' vagy 'attitűd' és 'asszociáció' között?
  3. Legjobb singlebörse saarland

Ennek mellékterméke az elnyomottak felvállalt védelméből következő elismerés, morális többlet is, és az erények felmutatására kínálkozó folytonos esély. Ezzel létrejön a kisebbség tökéletes türannisza, ahol a tagok diktálnak, cenzúráznak és határozzák meg a beszédmódokat, és ahol a szovjet érához hasonlóan csak az számít, honnan származol.

Ennek megfelelően egyedül a társadalmi pozíciód determinálja, mondanivalód egyáltalán méltó-e a figyelemre. Mindennek a tetejébe az interszekcionalista büntetlenül lehet rasszista, hiszen a különböző csoportok között általa felállított hierarchia, és egyáltalán, a fehérek elleni, feltételezett tulajdonságaikat, eltérő értékeiket hangsúlyozó gyűlöletkeltés még csak nem is hasonlíthat rasszizmushoz.

Fajgyűlölet ugyanis csak színesbőrűekkel szemben elképzelhető. Viszont a célpontba állított fehérek férfiak akár legbátortalanabbul artikulált védelme már maga a rasszizmus, amely az elnyomás fenntartását irányozza elő.

A fentiekből következően nem okozhat meglepetést, hogy az interszekcionalista aktivizmus hamar eljut a zsidókig és Izraelig. De erről majd legközelebb.