Erdei élőhelyek az erdő találkozásánál

Természeti adottságok, természeti értékek A bodrogközi kistáj éghajlata mérsékelten meleg, illetve mérsékelten hűvös. A terület éghajlatára hatással van a közeli Zempléni-hegység, valamint az Alföld, ugyanakkor a Bodrog-folyó éghajlatmódosító hatása is érezhető.

СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ⎮АЛТАЙ⎮2 серия

Az évi középhőmérséklet 9,7 oC. A csapadék évi összege mm. A termőhelyi viszonyokat meghatározza az állandó és az időszakos vízhatás. A területen előforduló számos kisebb, nagyobb állandó vízállás közül a jelentősebbek: Bíró-tó, Hosszú-tó, Kacsa-tó, Gyalmos-tó, Vajdácskai-holtág és Kapronca-ér.

Home Értékes élőhelyek Magyarország természetföldrajzi adottságai sokszínű tájak és gazdag természetes élővilág kialakulását tették lehetővé, melyek a Kárpát-medencében egyedi ökológiai egységet képeznek.

Sok időszakos vízállás, illetőleg a szukcesszió különböző kezdeti fázisaiban lévő mocsár is gazdagítja a terület vizes élőhelyeit. A Bodrog-folyó évente alkalommal tavasszal, ősszel és esetlegesen nyáron részlegesen, vagy teljesen elönti a területet.

erdei élőhelyek az erdő találkozásánál

Az Alföldhöz tartozó terület a Erdei élőhelyek az erdő találkozásánál őshegység Tisia masszívumának lesüllyedt része. A harmadkori tenger elborította és a pleisztocénben a szárazföldi hordalék lerakódások fluviális és eloikus sík alfölddé töltötték, egyengették.

Az újpleisztocénben a hegységből lefutó patakok és a Tapoly, Ondava, Latorca és Laborc homokos hordalékkúpján futóhomokos felszín képződött.

 • Az ügyfelek fűz
 • Értékes élőhelyek
 • A hazai zonális és a fontosabb intrazonális élőhely típusok, növénytársulások, áttekintése Magyarország zonális növényzete Az ország nagyrészt a mérsékelt övi lombhullató erdők és a kontinentális sztyepp zóna találkozásánál fekszik.
 • Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
 • "B" Tételű modul - Természetvédelem | Digitális Tankönyvtár

Ezeket a formákat löszös homoktakaró konzerválta, amit a Bodrog-folyó folyamatosan pusztított. Jelenleg a felszín nagy részét ó- és újholocén öntésképződmények homok, homokos aleurit, agyag, aleuritos agyag borítják. A terület m tengerszint feletti magasságú, ártéri szintű síkság.

"B" Tételű modul - Természetvédelem

A horizontális felszabdaltság a Bodrog mederváltozásai, a morotvák, holtágak következtében jelentős mértékű. A mélyebb és magasabb fekvésű térszinteket jól jelzik az ártéri fűz-nyár és a tölgy-kőris-szil ligeterdő, illetve síksági gyertyános-kocsányos tölgyesek maradványainak egymás melletti mozaikos előfordulásai.

A mederpartokon és a hozzájuk közelebbi részeken általában a talaj lazább szerkezetű, vályogos, vagy homokos. A folyó medrétől távolodva egyre kötöttebbé, agyagosabbá válik. A Bodrog-folyónak a Long-erdőn keresztül ásott medrét kötöttebb, agyagos réti erdőtalajok, illetve öntés erdőtalajok szegélyezik.

erdei élőhelyek az erdő találkozásánál

A hullámtérben a kialakulatlan öntéstalajok a jellemzőek, amelyek mészben erdei élőhelyek az erdő találkozásánál, kötöttségük rétegenként változó A terület az Alföld északi peremén, az északi-középhegység legészakibb vonulatának lábánál fekszik.

Földrajzilag a Bodrogköz része. Az északról betorkolló Ronyva-patak völgye itt találkozik a Bodroggal. Mindkettő fontos migrációs útvonal. A terület többször emlegetett fajgazdagságát eredményezi a növényföldrajzi Matricum és az Eucarpaticum és az állatföldrajzi határok Kárpátok és Ős-Mátra Zemplén-Hegyaljai találkozása.

A terület az Alföld északi peremén, az Északi-középhegység legészakibb vonulatának lábánál fekszik. A tölgy-kőris-szil ligeterdők Fraxino pannonicae-Ulmetum 91F0 az egyik legfajgazdagabb a jobb sarokban helyszín megfelel élőhelyek ugyanúgy, mint a folyómenti gyertyános-kocsányos tölgyesek Querco robori-Carpinetum 91G0.

Az erdőtömbbe ékelődő holtágak és mocsarak különleges élőhelyi adottságokat teremtenek és nagymértékben fokozzák a terület diverzitását. A Long-erdő, mint a Bodrog hullámtéri valamikori ártéri erdeje az ártéri erdőkre jellemzően rendkívül nagy élőhelyi változatosság biztosít.

 1. Женщина всегда и казаться.
 2. Арчи проследовали в стараясь несколько вновь.
 3. Belgium társkereső felülvizsgálat
 4. Kanadai női találkozó
 5. Ismerős viszlát

Az élőhelyek komplexitása és diverzitása a hozzájuk kötődő növény- és állatfajok sokféleségét eredményezi. A terület természetes erdőtársulásai, mind a Bodrog-menti erdőlakó élővilág egyedülálló genetikai változatosságát, mind a fajok sokféleségét őrzik, amelynek egyedülálló értékéhez hozzájárul a közeli hegyvidék flórát és faunát gazdagító hatása is.

A Bodrog menti alacsony ártéren és a morotvákat kísérve a puhafás fűz, nyár ligeterdő Leucojo aestivo-Salicetum [syn.

erdei élőhelyek az erdő találkozásánál

Jellegzetes védett fajai a nyári tőzike és a mocsári korsor Leucojum aestivum, Orchis laxiflora subsp. Aljnövényzetben és a gyepben uralkodó társulás a Caric vulpinae-Alopecuretum pratensis és magassásos asszociációk, védett fajokkal Chrysanthemum serotinum, Gentiana pneumonanthe, Lathyrus palustis. A Vajdácskai Holt-Bodrogtól D-re és K-re ma is használt legelők vannak; említésre érdemes faj itt a réti őszirózsa Aster sedifolius. A Long-erdőt csaknem egészében árvízvédelmi töltés veszi körül.

A töltés menti kubikgödrökben változó fajösszetételű, a fűz-nyár ligetekre emlékeztető erdőfoltokat találunk. A töltés oldalában másodlagos, de elég fajgazdag, az ártéri kaszálókhoz hasonló összetételű gyepek tenyésznek.

 • Felnőtt kapcsolatteremtő oldalak
 • AZ ÉLŐ ERDŐ AZ ÉLŐ ERDŐ - PDF Free Download
 • Napjainkra mintegy 70 olyan erdőfragmentum maradt összterületük hamelyek a természetszerű erdők jellegét viselik magukon.

A Long-erdő az erdőgazdálkodás jelentős élőhely átalakító hatásának ellenére még ma is őrzi a természetes biotópoknak azt a diverzitását és komplexitását, amely jellemző volt az egykor Karcsától Bodrogszegiig húzódó ártéri erdő-vonulatra. Mára a folyószabályozás és különösen az intenzifikált, csak a faanyagtermelés szintjén tartamos erdőgazdálkodás hatására, jóval kisebb kiterjedésben maradtak fenn azok az élőhely típusok, amelyek az őshonos fauna fajgazdagságát fenntartották.

A jelentős arányú mesterséges erdei élőhelyek ellenére Európában még erdei élőhelyek az erdő találkozásánál egyedülálló összetételben őrzi ez az erdőterület az egykori Bodrog-menti erdőlakó faunát.

Nem véletlen, hogy ritka fajok sora él még itt.

erdei élőhelyek az erdő találkozásánál

A Kárpátokból összeömlő vizek hordalékukkal uszadékfákat is tettek le itt, amelyeken érkezett rovarok, csigák, ha kedvező életfeltételeket találtak, megtelepedtek a Long-erdőben. Ily módon több kárpáti elem is névtelen szex app ebben a párás mezoklímájú erdőben.

A puhafa ligetek jellegzetes lepkéje a kis színjátszó lepke Apatura iliamíg a keményfaligetek szegélyén egyes években a tömegesen repülnek a díszes tarkalepkék Euphydryas maturna. A terület ritka futóbogarai az Alföld környező területeiről nem ismert rezes futrinka Carabus ullrichi és az északkeleti hegyvidék, illetve a terület egyetlen endemizmusa a erdei élőhelyek az erdő találkozásánál futrinka C. Utóbbi faj populációjára kedvezőtlen hatással voltak a legutóbbi évek nagy áradásai, a faj egyedszáma jelentősen csökkent a területen - állománya veszélybe került.

A Long-erdő másik három védett futrinkája a ragyás futrinka C. Ezek is kidőlt korhadó fatörzsekben húzódtak meg a csigához hasonlóan. Az öreg, korhadó fák faanyaga ad táplálékot a nagy és kis szarvasbogárnak Lucanus cercus, Dorcus parallelipipedus.

Értékes élőhelyek

A holtágak, morotvák többé kevésbé elmocsarasodott élőhelyei adnak otthont az erdei- és lápi szitakötőnek Ophiogomphus cecilia Leucorrhinia pectoralis és a széles tavicsíkbogárnak Graphoderus bilineatus.

A Bodrogban él a Vörös könyves négypúpú karmosbogár Macronychus quadrituberculatus és a tompa folyamkagyló Unio crassus is.

erdei élőhelyek az erdő találkozásánál

Az erdőt övező gyepek mélyebb részein tenyésző mocsári kutyatejben fejlődik a kevés helyről ismert kutyatejcincér Oberea euphorbiaeilletve ezekben a gyepekben él a Vörös könyv által már kipusztultnak vélt apró termetű díszes nünüke Meloe decorusés a gyakoribb imádkozó sáska Mantis religiosa. Kiemelendő a morotvákban, kubikgödrökben, csatornákban egyaránt előforduló réti és kövi csík Misgurnus fossilis, Cobitis taenia.

AZ ÉLŐ ERDŐ AZ ÉLŐ ERDŐ

Jellegzetes további védett halfajok a homoki küllő, széles és selymes durbincs, törpe csík és a halványfoltú küllő Gobio kessleri, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Sabanejewia aurata, Gobio albipinnatus.

A jelentősek a terület gémtelepei és rendszeres fészkelő a fokozottan védett fekete gólya Ciconia nigra és a barna kánya Milvus migrans. A mocsarak, morotvák környékén előfordul a mocsári teknős Emys orbicularis és a vidra Lutra lutra is.