Egyetlen találkozón 88. Mátyus vs. Lipcsei: egyetlen gól döntött - eredmények, tabella

Komárom Megyei Dolgozók Lapja, Minden lehetőséget használjunk fel az átteieltetéshez Alig néhány éves, de igen helyénvaló tapasztalat, hogy ahol fejlett az állattenyész­tés, ott gazdag a szövetkezet.

Jelképes volt a vihar, hiszen ettől a tábortól sokkal többet vártak résztvevői, mint egy néhány napos kellemes nyárvégi időtöltést a Balaton partján. Szárszó óta fogalom a magyar szellemi életben. A táborban öt nap alatt több tucat kitűnő előadás és még több hozzászólás hangzott el. Mintegy harminc öntevékeny szervezet tagjai voltak jelen, köztük felvidéki magyar klubok képviselői is. A táborozásban mintegy hatszázan vettek részt.

S ennek feltétele tulajdonkép­pen két alapvető tényezőből ered, először is a takarmány­bázis megteremtéséből, más­részt pedig annak takarékos, szakszerű felhasználásából. Ez utóbbiról sok szó esett már, éppen ezért nem érdektelen dolog, ha ezúttal a egyetlen találkozón 88 pótlásának jelenlegi le­hetőségeit vizsgáljuk. A kisigmándi Harcos Tsz kukoricaszüretelőinek egyike mondotta a napokban, gon­dosan egyetlen találkozón 88 arra, hogy egyetlen cső se maradjon visz- sza a száron.

Nem mintha az veszendőbe menne, hiszen si­lóba kerül a egyetlen találkozón 88, a szemter­mésnek azonban góréban a helye, hiszen felhasználása így a gazdaságosabb.

A ter­mény megóvására azonban szállítás közben is gondolni kell. Pár évvel ezelőtt szóvá tettük, hogy például a rédei Uj Élet Tsz határában, a dü- lőutakon sok elhagyott, kövér kukoricacsövet találtunk és ezért a terményt szállító fo- gatosokat elmarasztaltuk. A napokban ismét a rédei határt jártuk és utunk végén egyet­len elejtett csövet sem tud­tunk felmutatni.

Pedig a rá­zós úton most is könnyen el­hullatja a megrakott szekér a termést, azonban saját sze­münkkel győződtünk meg ar­ról, hogy a fogatosok ma már nem restellik a dolgot, és ha kell, százegyszer is lehajolnak egy-egy élpottyantott kukori­cacsőért. Nem számoltuk ki, hogy ezzel a kis figyelmesség­gel mennyi kukoricát mente­nek meg az Uj Élet fogatosai, de tény, hogy nem elenyésző mennyiségről van szó.

Az előbbiekben e telítettük a szór silózását. Ez -jelentősen növelheti a takarfnánykészle- tet. Ezért igen jó módszer, ha a csőtörést nyomban követi a szártépő gép. A Környei Állami Gazdaság kukoricaföldjein például a si­lózógépek mellett még kézi erővel is segítették a szár le- takarítását.

Október előnyére szolgál, hogy az ózásmentes, jó leveles szárak holdanként 5—6 mázsa keményítő értéket adnak. Ezért, mint a környei gazdaság főállattenyésztője mondotta, igazán érdemes meggyorsítani a betakarítás ütemét és ne várjuk meg, amig a zord időjárás a felére csökkenti a szár keményítő­értékét.

Secondary Menu

A jelenlegi levágatlan készletből még a háztáji szük­ségletét is kielégíthetjük. A Tatai Tangazdaságban például jól pótolják a takar­mányokat a cukorrépa mellék- termékeivel.

Itt elmondták, hogy egy hold átlagos termé­sű cukorrépa mellékterméke — a leveles répafej, nedves szelet és melasz — felér egy hold közepes minőségű rét szénatermésének takarmány­értékével. Tehát ezt a lehető­séget is érdemes jól kihasz­nálni.

A friss répacsíra ete­tésénél azonban legyünk óva­tosak. Könnyen előfordulhat, hogy ettől egy vagy több egyetlen találkozón 88 — bár ugyanannyit fo­gyasztott mint a többi — fel­fúvódik.

Friss állapotban te­hát mérsékelten adagoljuk ezt a mellékterméket. Több ter­melőszövetkezetben tapasztal­tuk azt a helyes módszert, hogy a rendelkezésre álló esz­közök jó kihasználásával a kukoricaszár egy részéből és a répafejből jó minőségű szi- lázst készítenek, a többit pe­dig a földek szélén kupacokba tárolják.

Inkább szántson most a traktor, boronáljon, hengerezzen vagy vetögépet vontasson, mint a kukorica­szárat fuvarozza. Ha fogatok segítségével most nem is, de télen mindenképpen elvégez­hetjük a beszállítást. Az utóbbi hónapok időjárá­sa ismét bebizonyította, hogy a megye klimatikus viszonyai között a napraforgó egyike azoknak a növényeinknek, amelynek tarlóvetéséből töb- bé-kevésbé elfogadható ter­mésekkel számolhatunk.

Ahol időben elvetették a magot, ott aránylag jó termést látni. Ami a tarló-napraforgót illeti, csa- lamódéval vagy kukoricaszár­ral silózva jobb kiegészítő ha­tást gyakorol a tejtermelésre, mint az időben betakarított és vannak ingyenes társkereső oldalak tartósított silókukorica- szilázs.

A nagyigmándi Uj Élet Tsz- ben nagy gondot fordítanak a szakszerű, takarékos takar­mánygazdálkodásra. A készle­tet úgy osztják be, hogy az a teljes értékesülés mellett — nincs túletetés vagy indoko­latlan takarmányelvonás — kitartson az új termésig.

egyetlen találkozón 88

A takarmánygazdálkodási fele­lős nemcsak méri és óvja, de ellenőrzi is az eleség szaksze­rű felhasználását. A kisbéri Virágzó Tsz-ben például min­den évben pontos takarmány­mérleget készítenek.

Ebben — miután felmérték a takar­mánykészletet és az állomány­változási terv alapján megál­lapították az évi átlagos állat­létszámot — feltüntetik az összes állatcsoportok átlagos létszámát, a takarmányozási napokat, a takarmányozási időre szóló takarmányadago­kat és az összes takarmány- szükségletet.

A mérleg terme­lési oldalán a készlet, a fel- használás oldalán pedig az állatok takarmányszükséglete és az új termésig szükséges tartalék áll. Már a Virágzó­ban is előfordult, hogy a mér­leg egyes takarmányokból fe­lesleget, másokból pedig hi­ányt mutatott ki.

Ezen azon­ban a helyi lehetőségek alapos elemzésével, kihasználásával mindig segítettek, s ebben a tagok javaslata is nagy szere­pet játszott. Az ilyen mérle­gekben természetesen a juhok téli takarmányozását is pon­tosan írjuk elő és azt soha ne bízzuk a véletlenre.

A jó átteleltetés lehetőségei tehát adottak, csupán annak kihasználásától függ a jószá­gok fejlődése és egyben a kö­zös gazdaság további gyara­pítása. Véradók és vért kapók ta­lálkozását rendezi meg vasár­nap, november 4-én a tatabá­nyai Vöröskereszt a véradó- állomás működésének tizedik évfordulója alkalmából.

egyetlen találkozón 88

Az állomás fennállásának sok beteg köszönheti életét. Tata­bányán ma már az állan­dó véradó, és sokan eseten­ként ajánlják fel vérüket a betegek érdekében.

A véradó­állomás Tatabányán kívül, a szőnyi, a tatai és a kisbéri kórházat is ellátja.

  1. Komárom Megyei Dolgozók Lapja, november ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana
  2. Szárszó ’88 | Beszélő
  3. Előzmények[ szerkesztés ] októberében készült el a Bibó-emlékkönyv.

A vasár­napi találkozóra a Vöröske­reszt véradót hívott meg. Közülük húszat kiváló okle­véllel és jelvénnyel tüntetnek ki. Nagy egyetlen találkozón 88, hogy segí­tették a véradómozgalom gyors szex egy idegennel. Barcs István, az alumíniumkohó dolgozója pél­dául egyedül tizenhét új vér­adót szervezett, Kulik József pedig harmincat.

Huszonnégy véradó az évforduló alkalmá­ból jelvényt és oklevelet kap, negyvenkettőt érdemes jel­vénnyel és oklevéllel, százti­zenhetet pedig többszörös véradó jelvénnyel és okle­véllel tüntetnek ki. Ez utóbbi­ak mindegyike legalább tizen­ötször adott vért. A vasárnapi találkozón részt vesz az Országos Véradó Központ főosztályvezetője is, aki előadásában méltatja a véradás egyetlen találkozón 88 a tizedik évfordu­ló jelentőségét. Valamennyi községet patronálnak, erősitik a műszaki akcióbizottságokat A népfront kibővített megyei elnökségi ülése — Kiemelt beruházások helyzetéről tanácskozott ked­den a szakszervezetek megyei tanácsának elnöksége.

Meg­vitatták ezenkívül, hogyan fej­lődik a szocialista brigádmoz­galom a vasipari, vegyipari és mezőgazdasági üzemekben, s mit tesznek a balesetek meg­előzésére a Lábatlani Cement­művekben és a KOMÉP-nél.

  • Mátyus vs. Lipcsei: egyetlen gól döntött - eredmények, tabella - bobtailklub.hu
  • Egyetlen dolgot hagyott el az étkezéséből: 88 kilót fogyott a kétgyermekes anyuka | SONLINE

A Hazafias Népfront megyei elnöksége legutóbbi ülésén a községi bizottságok meg­erősítéséről és a műszaki akcióbizottságok egyetlen találkozón 88 tárgyalt. A egyetlen találkozón 88 részt vett Nemeslaki Ti­vadar. Az elnökség megállapította: a komáromi járási elnökség látónNyergesújfalun űj lakás éjiül a harmadik ötéves tervben Még a második ötéves terv szabta feladatok valóraváltá- sán munkálkodunk, de egyre határozottabban körvonalazó­dik előttünk a távolabbi pers­pektíva is.

A ter­veik szerint a harmadik ötéves terv ideje alatt Táton példáulNyergesújfaluin pedig lakást építenék. Ezeket a la­kásokat a legkorszerűbb köve­telményeknek megfelelően építik, közművesítik majd. A lakásépítési program kialakí­tásánál figyelembe vették az iparfejlesztést is.

Szárszó ’88

A megyei elnökség értékel­te a több hónap alatt gyűjtött tapasztalatokat. Megállapítot­ta, hogy a népfront-bizottságok egyre szélesebb körben te­vékenykednek, munkájuk színvonalasabb és közis­mertebb. Az egyes helyeken mutatkozó gyengébb működés legáltalá­nosabb oka, hogy nem alkal­mazzák helyesen a népfront sajátos munkamódszereit. Ezt elsősorban a testületi vezetés sínyli meig.

Dorogon például a községi pártszervezet vezetői nem fordítottak elég gondot a népfront-bizottság munkájá­nak elemzésére. A megyei elnökség vélemé­nye szerint fel kell figyelni az Epölön tapasztalt nehézség­re.

egyetlen találkozón 88

Ebben a községben egy megbízatásokkal túlhalmozott társadalmi munkást választot­tak meg a népfront vezetőjé­nek. Étén az értelmiségiek hiányoztak a népfront-bizott­ságból.

You are here:

Bokodon a tanács nem támaszkodott a népfrontra, ha. A brigádmunka során feltárt hiányosságokat kijaví­tották. Az eredeti feladatnak megfelelően — Komárom megye kisipa­ri szövetkezetei elsők az or­szágban a lakosságnak végzett szolgáltatásban — mondták a KISZOV tatabányai központ­jában.

Októberig 16 egyetlen találkozón 88 értékű javítási munkát végeztek a szövetkezetekben. Az első háromnegyed éves ter­vet ,2 százalékra teljesítet­ték. A kisipari szövetkezetek a földművesszövetkezetekkel együtt idén tíz részleget és húsz új átvevőhelyet létesí­tettek. Különösen kiemelkedő a Kisbéri Vegyes Ktsz szer­viz és javító-szolgáltató háló­zata. Autóval gyűjtik be a fal­vakból a javítandó gépeket, Készül a fonott bútor alapanyaga lábbelit, és vissza is szállítják azokat.

Az idén már több mint 14 millió forint értékű kisla­kást építettek az építőipari szövetkezetek. No a siővetteretek exportja A kisipari szövetkezetek az idén a lakosságnak több mint 6 millió, a belkereskedelemnek közel 15 millió forint értékű árut adtak, többek között bú­torokat, méretes ruhákat, ci­pőket.

A tatabányai ÉPFA da­rab tv-asztalkát készített, újabban sok sezlont is rendel­nek náluk. Megnövekedett a szövetke­zetek exportja is.

Navigációs menü

Az idei év három negyedévében 3,6 millió forint értékű árut szállítottak külföldre, kétszer annyit, mint tavaly. Főként a tatai és esz­tergomi háziipari szövetkeze­tek, a Tatai Kesztyűs Ktsz exportál szőnyegeket, leányka­ruhát, sálat, pulóvert, kesz­tyűt. A Szovjetunióba, Egyetlen találkozón 88 megyei elnökség elhatá­rozta. A legfontosabb feladat a testületi vezetés ki- szélesítése. El akarják érni, hogy az eddiginél szélesebb körű vezetés jellemezze a népfront tevékenységét min­den községben.

Ez az alapja annak, hogy a községi nép­front-bizottságok a falu fon­tos kérdéseit megvitató fórum­má fejlődjenek.

Győzött a Leipzig, Gulácsi duplán ünnepelt

Ennek érde­kében minden járási és megyei népfront elnökségi tag egy-egy községet patronál. A járási elnökségek minden negyedévben megvitatják a községi bizottságoknál elért eredményeket, és erről tájé­koztatják egyetlen találkozón 88 megyei elnöksé­get.

Ebben az évben is megszer­vezik a múlt esztendőben be­vált megyei népfronttanfolya- mot. Továbbra is rendszere­sen rendeznek körzeti titkári, elnöki tanácskozásokat, hogy a népfront-bizottságok vezetői tapasztalatcseréken vehesse­nek részt. A megyei népfront­elnökség e terveinek megvaló­sításánál várja a községi pártszer­vezetek segítségét és a tö­megszervezetek együttmű­ködését. A tanácskozás második ré­szében a műszaki akcióbizott­ságok eredményeivel foglalko­zott a kibővített elnökségi ülés.

A körülbelül másfél esz­tendeje életre hívott műszaki akcióbizottságok itt található az nwz ismerősök se­gítséget adtak a legkülönbö­zőbb műszaki kérdések egyetlen találkozón 88.

A múlt esztendőben egyedül a megyei akcióbizottság mintegy forint ér­tékű tervező-irányító fel­adatot látott el társadal­mi munkában. A meigyei akcióbizottság több ] alkalommal folytatott tanács- j kozást az országos bizottség- I gal, és így sokkal tágabb lá­tókörrel.

egyetlen találkozón 88

A tatai járásban félbemaradt művelődési házak építésénél nyújtottak segítsé­get a szakemberek. A népfront megyei elnöksé­ge a műszaki akcióbizottságok tevékenységének fejlesztésére újabb erőket kíván be­vonni.

El akarják érni, hogy a nép­front ne csak a községfej­lesztéshez, hanem a legkülön­bözőbb kérdések megoldásá­hoz tudjon társadalmi szak­mai segítséget nyújtani. Ennek megvalósítására a műszaki akcióbizottságokat vegyész, bányász, gépész stb. Kertészetet alakítanak ki Tatabányán a bányászkodás feldúlta területeken A bányászkodás nagy terü­leteket rabolt el a mezőgazda­ságtól Tatabányán.

A szén- bányászati tröszt megtette az első lépéseket e mezőgazdasá­gi művelésre alkalmatlanná egyetlen találkozón 88 területeknek a hasznosí­tására. Megállapították, hogy körülbelül ezer hold területet termővé alakíthatnak át. A földe­ken keresztül folyó patak le­hetővé teszi az öntözési rend­szer kiépítését.

Komárom Megyei Dolgozók Lapja, 1962. november (17. évfolyam, 88-95. szám)

A távfűtést hasznosítva rövidesen ezer ab­lakos hollandi-ágyas palánta­nevelőt építenek. Tavasszal már innen szállítják a palán­tákat a kertészetbe. A tröszt kertészete a bányászéttermek, illetve konyhák ellátását ja­vítja majd. Az ötéves terv vé­géig szőlők, gyümölcsösök, er­dők telepítésével hasznosítják majd az ezer holdat.

Tartalomjegyzék

A jövő évi terv a lakosságé — Az Egyetlen találkozón 88 millió forintos tervből 36,9 millió a lakosság­nak végzendő javító-szolgálta­tásból tevődik össze. Különö­sen megnő az építőipari szö­vetkezetek feladata. Az idén — hozzávetőleges adatok sze­rint — 18 millió forint értékű kislakásépítési munkát végez­nek, jövőre 30 milliós a ter­vük. Ez 66,6 százalékos növe­kedést jelent.

egyetlen találkozón 88

Jellemző a kis­ipari szövetkezetek gazdálko­dására a tagok jövedelmének növekedése is. Az as esz­tendőben 12,9 százalékkal ma­gasabb a megyei béralap, mint az idén volt.