A Fawler Tirol kalap-kollekció

Egyetlen férfi tirol, Index - Külföld - Magyar férfi rabolt ki egy tiroli bankot

A tiroli német nép élete Hörmann Lajostól, fordította Katona Lajos. A népjellem különfélesége tekintetében alig akad Tirolnak párja az alpesi tartományok között.

Nagy hatással valának itt is úgy, mint másutt, e különféleség kifejlesztésére a külső természet, származás, életmód, társkereső légió etrangere és foglalkozás körűlményei. Nemcsak az éjszaki és déli éghajlat különbsége, mely a tartományt közepe táján ketté osztó hatalmas hegységöv innenső és túlsó oldalán ellentétes életföltételeket teremt, hanem e két terület mindenikén belűl számos helyi körűlmény is döntő hatással volt e népjellembeli szembetűnő eltérések keletkezésére.

A népjellem e tetemes különbségeit a völgyeknek igen elzárt volta hozta létre. Még mélyebbre ható eltéréseket okoz a lakosok más-más származása. A bajuvárok és alamannok két nagy fő törzse, — amaz a keleti, emez meg a nyugati völgyekben megtelepedve, — még teljes épségben megőrizte testi és egyetlen férfi tirol sajátságait.

A lapos sapka

A legszembetűnőbben mutatkozik ez az Inn-völgyben. Az alamann hegylakó, kinek tanyái majdnem egész Innsbruck falainak tövéig érnek le, az alvidékitől, habár azonegy nyilt völgyben lakik is vele, mégis annyira különbözik jelleme minden vonásában, hogy hajlamaik és velük született tehetségeik ez ellentétességéből szinte ellenséges érzűlet fejlődött ki közöttük. Ehhez járúl még, — az itt kihalt egykori lakosok, nevezetesen a longobardok, s talán a gótok maradványait nem is említve, — hogy a szlávok és a régebbi román lakosság félreismerhetetlen hatással volt a népjellem alakúlására.

Teljesen elüt környezetétől a meráni őrgrófság népességének nyugodt, csöndes jelleme, a melyen kivűl e tartományrész lakóinak testi sajátságai is azonnal elárúlják, hogy semmi közösség sincs köztük és az említett törzsek között. Így tehát Tirolban egyetlen férfi tirol helyi és származási tényezők hatása alatt négy, vagy még jobban megkülönböztetve, öt élesebben külön váló népjellem-alakúlat szilárdúlt meg az idők folyamán, melyek egész belső és külső mivoltukban teljesen elütők lévén egymástól, azonnal és könnyen föl is ismerszenek.

Ezek: a Felső-Inn-völgy komoly és érdes, az Alsó-Inn-völgy kedélyes és nyílt szívű, a Vinstgau okosan számító, a Pusterthal munkás, vagyonszerző s takarékoskodó hajlamú, végűl az őrgrófság megfontolt, lassú, de biztos észjárású lakosságának jellemképei.

A Wipp-völgy lakói az alamann és bajuvár népjellem keverékét tűntetik elénk sajátságaikban, míg az Eisack-völgy és az alsó Etsch-vidékek népessége a Pusterthal lakóival látszik rokonabbnak. Ne csodálkozzunk tehát, ha mindazon vonások és sajátságok, melyek különben együttesen szokták egy nép jellemét megalkotni, Tirol lakóinál nem mutathatók ki sehol sem együtt, mind valamennyinek egyenletes mértékű összetalálkozásával, hanem részben különböző fokozatban vannak meg az egyes vidékeken.

Defregger Ferencztől Szellemi tehetségekkel a tiroliak általában véve gazdagon meg vannak áldva. Erre vall a kiváló férfiaknak aránylag nagy száma is, melylyel e tartomány szülöttei a tudományok és művészetek különféle ágainak munkásai között szerepelnek. Tehetségek dolgában a Felső-Inn-völgy lakóit illeti meg az elsőség, a kik éles elméjűségökkel a tartomány többi részeinek népességét határozottan fölűlmúlják. Épen ily magas singles kellinghusen náluk, mint különben a tiroliaknál egyáltalában a művészi hajlamok is.

Majdnem úgy látszik, mintha e szembetűnő művészi tehetségekben az egykori román lakosságnak mai napig egyetlen férfi tirol hatását kellene felismernünk. Világos eszével tűnik ki a pusterthali és a vinstgaui is, kiknél e tehetség okos előrelátás- és számítással jár együtt. A világos észszel a legtöbb tirolinál együtt jár a lelkület bizonyos nyájas melegsége. De határozottabban e jellemvonás csak az Alsó-Inn-völgy lakóinál domborodik ki, a miért egyetlen férfi tirol ezek mondhatók Tirol egész népessége legszeretetreméltóbb és legönzetlenebb részének.

A tiroli német nép élete Hörmann Lajostól, fordította Katona Lajos.

E sajátsággal együtt jár náluk a kitörő életkedv és nagyon is szembeötlő érzékiség. Épen azért Tirolban az Inn-völgy alvidéke a népdal igazi hazája. E majd erősebben, majd kevésbbé kifejlett kedélyi alaphangúlatból érthető a tiroliaknak mély vallásos érzületük is.

Ennek tanújele a honukban járó idegent lépten-nyomon köszöntő sok és szép templom és számos kápolna. Kiváltképen a Felső-Inn-völgy népének szívében vert a vallásosság mély gyökeret, és sehol sem találkozunk az Istenben való szilárd bizodalomnak oly megható példáival, mint itt.

A napi foglalatosságok elseje mindig a szent mise hallgatása, záradéka pedig az esti rózsafüzér-imádkozás. Egyetlen férfi tirol, de — vagy épen azért — jámbor nép. Ez istenfélelemmel karöltve jár, illetőleg belőle származik az a nagy tisztelet, melyben a papság a népnél áll, s viszont az egyetlen férfi tirol nagy hatás, melyet a pap a népre gyakorol.

Az erkölcsiség azonban általában véve nem sokkal különb, mint a többi alpesi tartományokban, de bizonyára nem is roszabb. Mindenesetre tévednénk, ha Tirolban keresnők a szűzies tisztaság mintaországát. E részben is különbséget kell azonban tennünk az egyes vidékek között.

Az is igaz, hogy a törvénytelen szülöttek nagy számát egyrészt az apai jószágnak a fiú kezére való késői átengedése is okozza, a mi csak későn engedi meg ennek a házasodást.

Ha ehhez még tekintetbe veszszük e hegyi lakók erőtől duzzadó egészséges testalkotását, továbbá a két nembeli ifjúság felügyelet nélkűli együttlétére való fölötte sok alkalmat példáúl a havasi legelőkön, a szénakaszálásnál, stb.

Egy dörchi család.

társkereső, anélkül, hogy a fotó

Faluhelyen a házak még ma is záratlanúl állanak; pénzbeli ügyek és szerződések megpecsétlésére többnyire még ma is elég az egyszerű kézadás egy pohár bor áldomás mellett, a mi rendesen vele jár az alkuval.

Ha egyetlen férfi tirol tiroli azt hiszi, hogy igaza van, akkor fölötte bajos őt az ellenkezőről meggyőzni, s az ilyen vélt joghoz és igazsághoz való csökönyös ragaszkodása a hosszú pörlekedés útján nem ritkán egész jószágát elnyelte a tiroli gazdának. Különösen a dörchiek- vagy lanigiekre illik ez, a kik valósággal Tirol vándor-czigányainak mondhatók és a Felső-Inn-völgy, meg a Felső-Vinstgau egyik néprajzi sajátságaként hírhedtek; feleségestűl, siralmasan elhanyagolt gyerekestűl, mindenestűl egy taligával, üstfoltozók, kosárfonók, gyümölcs- és edényárúsok czímén, valósággal pedig csavargó ülés nő lachine bebarangolja e népség az egész tartományt s annak szomszédságát is, gyakran még Horvátország belsejébe, sőt Törökországba is elkóborolnak, míg végűl haza kerűlvén, rendesen községük költségén élősködnek.

De még a szorgalmasabb és serényebb parasztember sem igen iparkodik szántóföldjei és rétjei termő erejét növelni. Ennek részben egyetlen férfi tirol a gyanakvó bizalmatlanság az oka, melylyel a tiroli, kivált a mezőgazdaság terén fogad minden újítást, legyen bár az a legüdvösebb és legtöbb haszonnal járó is.

Egyébiránt a tiroliak takarékosak, sőt fukarak, s ugyancsak jól megforgatnak előbb minden krajczárt, mielőtt kiadják. Természetesen megint e részben is különbség van az egyes vidékek lakói között.

Betűméret:

Épen így az ételben és italban való mértékletesség tekintetében is. A déltiroli, kivált pedig az őrgrófságbeli sokat eszik és iszik, nemkülönben az Alsó-Inn-völgy és a Pusterthal lakója is ugyancsak helyt áll magáért az asztalnál; míg a szegényebb, mértékletesebb és józanabb felső-innvölgyi már silányabb táplálékkal is beéri. Sajnálatos dolog a majdnem az egész tartományban elterjedt, de főleg az Inn-völgyben honos mértéktelen pálinkaivás, mely átok a negyvenes évek végével szállotta meg Tirolt, s ma már úgy a papság, mint a hatóságok minden erejökkel is hiában küzdenek ellene, ki egyetlen férfi tirol irthatják, sőt folytonosan emelkedőben van.

Habár az eddig elsorolt jó és rosz tulajdonok más-más völgyben és más-más féle lakosságnál különböző mértékben mutatkoznak, mindazonáltal van két olyan derékség, mely minden tirolival egyformán közös, s ez a szülőföldje és hazája iránti szeretet.

Honához, melynél a tiroli önmagát sem szereti jobban, ép oly szívósan és híven egyetlen férfi tirol, mint a meredek hegyoldalra tapasztott kunyhójához, melyet akárhányszor ismét meg ismét csak ugyanarra a helyre épít, habár a hógörgeteg, vagy a jégár néha már háromszor is elsodorta onnan.

Ha a munka és kereset után járás a honnak nem egy gyermekét elég gyakran kivándorolni készti is, ha elébb nem, aggkorában mégis mind újra visszatér szülőföldére. E hű ragaszkodással ikertestvér a tirolinak az osztrák birodalomhoz és császárához való rendűletlen hűsége, melyet úgy jó, mint válságos időkben nem egyszer egyetlen férfi tirol már alkalma fényesen igazolni.

S habár a korcsmaasztalnál elégszer hangos és nem épen kíméletes szóval szidja is az idők mostohaságát és a nyomasztó adóterhet, úgy, hogy a dolgokkal és a néppel nem ismerős idegen bátran akár forradalomra hajlónak és lázadásra késznek is tarthatná a jó népet: azért, ha a császár bármikor hallatja hívó szavát, a tiroli egy pillanatig sem haboz kedves puskájáért sietni s mindig kész e hívó szóra utolsó csöpp vérét is kiontani. Ugyanazért, ha e tartomány lakóiról egybefoglaló és igazságos ítéletet akarunk mondani, el kell ismernünk, hogy a tiroli nép alapjában véve becsületes, szilárd jellemű, eszes, jólelkű, mély és őszinte érzésű, sőt kedves és szeretetreméltó is annak szemében, a ki nála a sokszor durva, kérges héjba rejtett derék magot ki tudja hámozni.

Telepűlés, falvak és házak. Mint az Alpesekben általában, úgy Tirolban is legelsőben leginkább egyetlen férfi tirol hegyoldalakon és egyetlen lakás merseburg telepedett meg egyetlen férfi tirol lakosság.

Erre kényszeríté a népet nemcsak a középhegységnek a földmívelést és egyéb gazdálkodást elősegítő talaja, mely kedvezőbb volt a berkes és morotvás völgyfenekeknél, hanem az is, hogy a tél a magasabb helyeken általános tapasztalat szerint enyhébb és melegebb, a nyár ellenben hűvösebb, mint alantabb. Zuhogó hegyi patakok és csörgedező kisebb vízerek a megtelepedőnek majdnem mindenütt eléggé a keze ügyében voltak úgy a lábas jószág itatására, mint a földek és rétek öntözésére.

azt is örömmel, hogy megfeleljen a személyes

Egyúttal a havas és az erdő is egészen közel esett az ily helyeken. Épen ezért azt látjuk, hogy úgy Éjszak- mint Dél-Tirolban a régibb országútak mind a magaslatok lejtőin húzódnak. Ha pedig a völgyfenéken egyáltalában történtek kivételesen megtelepedések, ezek rendesen a mellékvölgyek és völgytorkolatok kijáratánál legyező alakban szétterűlt és már megszilárdúlt, termékeny talajú törmelékhalmokon, vagy a fő völgy alacsonyabb párkányain, a völgyet öntöző folyó régibb medre szélén állanak oly helyeken, melyeket a folyó változó víztömege és sodra már nem veszélyeztet.

E mellett úgy itt, mint amott mindig a délnek néző napos egyetlen férfi tirol választották szívesebben, mint az éjszakra néző die Nörderseite árnyékosat. Hogy mily alakban történt a legrégibb megtelepűlés, vajjon egyenként álló majorságok- avagy falvakban-e, azt teljes bizonyossággal bajos megállapítani. Vannak egyes hegyoldalak, példáúl az Anger- Volder- és Niederndorfi hegyen, melyek egészen tele hintvék egyes egyetlen férfi tirol, s viszont meg oly vidékek, minő példáúl a Stubai, a hol csakis falvakat látunk s a köztük elterűlő térségén egyetlen tanya sincs.

Kétségtelen azonban, társkereső flandriában a népességnek részben germán jelleméhez képest a külön-külön majorságokban való megtelepedés módja nagyon elterjedt lehetett kezdettől fogva a tartományban.

Account Options

Erre vall az is, hogy a mint a legújabb kutatások kiderítették, számos olyan helység neve is, a mely ma már egészen faluszerű, eredetileg valamely személynévből, az egykori majortulajdonos nevéből származik, mint példáúl Götzens, Fritzens, Hatting és mások.

A faluszerű telepek keletkezése kezdetben alighanem már a régebbi elszórt lakhelyek birtokba vétele útján indúlt meg és ebből fejlődött tovább.

  1. Ingyenes társkereső svédország
  2. Index - Külföld - Magyar férfi rabolt ki egy tiroli bankot
  3. Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről?

A mi pedig a tiroli falvak mai alakját illeti, egyetlen férfi tirol jellemére a helyzetükön, a föld minőségén, a lakosok életmódján és hagyományos szokásain kívűl még többé-kevésbbé vagyonos voltuk és keresetforrásaik is döntő hatással vannak. A völgy alján álló falvak rendesen módosabbak és takarosabbak a kétségtelenűl régibb hegyoldali s néha meredek lejtőkön kapaszkodóknál, melyek a középhegység bajosan megközelíthető helyeire építvék. Viszont még az ilyenek is csínosabbak és a korral halódóbbak, mint a keskeny fenvölgyek nagyon is bizonytalan talaján és környékén épűlt faluk nyomorúságos viskói, melyek többnyire igen csekély szilárd alapjukon csak ügygyel-bajjal tudnak nagy szűken megférni.

társkereső oldalak toulouse

Továbbá az olyan falu, melynek lakói főképen baromtenyésztésből s havasi tejgazdaságból élnek, természetesen nagyon elütő attól, a melynek kövér és terjedelmes szántóföldei a mezőgazdaságot jelölik ki keresetforrásúl. Az élénk forgalmú egyetlen férfi tirol mentén álló falvak e helyzetüktől, mások lakóik ipari foglalkozása, kereskedelme, vagy egyéb körűlményei szerint nyerik ilyen vagy amolyan alakjukat és jelleműket.

Így keletkeztek az Eisack- és a Wipp-völgy, meg a Felső-Inn-völgy hoszszában az egyetlen férfi tirol falvak az egész völgyön végig húzódó országút mentén; így szabta meg továbbá a Stubai-völgyben álló Vulpmes falu jellemét a vasipar, egyetlen férfi tirol lakói főleg abból élnek. De a lakosság származásából eredő népi sajátságoknak is döntő hatásuk van e részben. Az alamann eredetű felső-innvölgyi és a román elemekkel keveredett déltiroli meg vinstgaui szorosan egymás tövébe építi kőházait; míg a bajuvár törzsből való alsó-innvölgyiek a szomszédos majortól lehetőleg távolra építik tágas udvarházaikat.

Egy házcsoport Gries mellett, Bozen szomszédságában. Stefánia özvegy trónörökösné főherczegnő Ő cs.

Olvasási mód:

Általában összefűggő és szétszórt építkezésű falvakat szokás megkülönböztetni. Amazok ritkábbak és rendesen csak a fő völgy síkján találhatók.

Takaros házaik sűrűbb sorai közűl szépen kimagasló templomukkal élénkítik a tájat. A szétszórt építkezésűek meg a hegységet teszik festőibbé. Ezekben gyakran csak egy kisebb házcsoport, benne a paplak, iskola és korcsma szorong a templom körűli szűk térségen, míg a többi major többé-kevésbbé szétszórtan lepi el a lejtőséget.

A szűkebb völgyek és katlanokban ugyanis ott szorított a megtelepedő házának egy-egy talpalattnyi földdarabot, a hol a talaj lépcsőzetesebb volta ezt egyetlen férfi tirol megengedte; ezért tapadnak itt a házikók a lejtők egyes pontjain szanaszét fecskefészkek módjára. Ilyenek példáúl Kals, St.

Vigil az Enneberg vidékén, St. Sajátszerű jellege van némely felső-innvölgyi alamann falunak, példáúl Barwiesnek és Ehrwaldnak. Ezekben egy-egy tágas zöld mező közepén áll egymagában a templom, előtte a falu terebélyes hársfája, s körben a rétség szélén a szanaszét épűlt házak. Az Alsó-Inn-völgyben húzódó középhegység déli oldalán álló Weerberg is megérdemli, hogy különös elhelyezési módja miatt egyetlen férfi tirol. Szétszórt udvarházai egyetlen félkör alakú útczában fogják körűl a hegyoldalt olyképen, hogy az egyes házakhoz tartozó kertek, földek, rétek s ezek fölött a mindeniket megillető erdőrész, legfölűl pedig a havasi legelőknek a hegy alsó lépcsőjéről a magasbra húzódó szelete mindjárt a ház mögött fekszik s mintegy hozzá csatlakozik.